Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 december 2015

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015, dat in werking treedt op 31 december 2015 's avonds, is de heer De Bruecker, P., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Bij koninklijk besluit van 3 april 2015, dat in werking treedt op 31 december 2015 's avonds, i

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015205608
pub.
03/12/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015204161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie voor de financiering van het SISNET-netwerk type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015002026 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 11/09/2015 numac 2015022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2015 houdende ontslag en benoeming van een lid van de wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 7.390 voor de ledenbijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) als gouvernementeel orgaan voor 2015 type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2015 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2015 aan het permanent secretariaat van de conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer sluiten0, dat in werking treedt op 31 december 2015 's avonds, is de heer De Bruecker, P., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015003140 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2013 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in het artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015024130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de EPPO type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015011157 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2015 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015011165 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de begroting van de Programmatorische Federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en grootstedenbeleid voor het begrotingsjaar 2015 type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015003142 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2015 type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015012084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2015, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015012093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de harmonisering van de barema's, de overeenstemming van de functies, het gemiddeld gewaarborgd minimumloon, de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001 betreffende de harmonisering van de barema's, de overeenstemming van de functies, het gemiddeld gewaarborgd minimumloon, de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2015 's avonds, is de heer Verhoeven, J., federaal magistraat bij het federaal parket, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 3 april 2015, die in werking treden op 31 december 2015 's avonds : - is de heer Debrye, P., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Van Wambeke, J., rechter in de politierechtbank Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 10 april 2015, die in werking treden op 31 december 2015 's avonds : - is de heer Steffens, G., raadsheer in het Hof van Cassatie, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Adriaensen, Ph., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is Mevr. Delos, M., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is de heer Scholtès, M., rechter in de politierechtbank Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015202286 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2015 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 04/05/2015 pub. 29/05/2015 numac 2015007122 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1992 houdende toekenning van een verhuisvergoeding aan de militairen bij overbrenging van de gewone plaats van het werk sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2015 's avonds, is Mevr. Coelst, S., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 16 juni 2015, die in werking treden op 31 december 2015 's avonds : - is de heer Caby, A., kamervoorzitter in het arbeidshof te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Legrand, R., rechter in de arbeidsrechtbank te Bergen en te Charleroi, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 14/07/2015 numac 2015003199 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015024173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de european Association for Animal Production type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015024172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor het Pesticiden programma type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015024171 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de "Europese Commissie voor de bestrijding van mond- en klauwzeer" van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015024174 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de european Cooperative Programme for Plant Genetic Resources - Bioversity International sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2015 's avonds, is de heer Leclercq, J.-F., advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 07/08/2015 numac 2015014151 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015014194 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2015 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 03/08/2015 numac 2015022273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 2015 houdende benoeming van een lid bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 03/03/2016 numac 2016012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de functieclassificatie en de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015003316 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit betreffende de installatie, de samenstelling en de werking van het Strategisch Comité in uitvoering van artikel 5, § 1, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 30/07/2015 numac 2015018255 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2002 tot vaststelling van de procedureregels en de modaliteiten van betaling van de administratieve boetes ingevolge controles die zijn uitgevoerd met toepassing van de wetgeving betreffende de voedselveiligheid en tot inwerkingstelling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2015 ' s avonds, is de heer Lannoy, M., rechter in de rechtbank van koophandel te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 17 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015203355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 51, 53, 53bis, 56, 58, 133, 137, 138bis, 142, 143, 144, 145, 146 en 170 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot invoeging van een artikel 98ter en tot invoeging van een hoofdstuk Vbis in titel II van hetzelfde besluit en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot wijziging van de artikelen 133, 137 en 138bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in het kader van de Zesde Staatshervorming type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015024182 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015000410 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2014-2015 sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2015 's avonds, is de heer Van Gelder, D., rechter in de politierechtbank Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 10 augustus 2015, die in werking treden op 31 december 's avonds : - is de heer Blondeel, P., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Wart, J.-L., rechter in de politierechtbank Henegouwen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015204161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie voor de financiering van het SISNET-netwerk type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015002026 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 11/09/2015 numac 2015022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2015 houdende ontslag en benoeming van een lid van de wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 7.390 voor de ledenbijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) als gouvernementeel orgaan voor 2015 type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2015 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2015 aan het permanent secretariaat van de conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2015 's avonds, is Mevr. Oost, M.-C., afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen en voorzitter ten persoonlijke titel van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015204161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie voor de financiering van het SISNET-netwerk type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015002026 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 11/09/2015 numac 2015022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2015 houdende ontslag en benoeming van een lid van de wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 7.390 voor de ledenbijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) als gouvernementeel orgaan voor 2015 type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2015 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2015 aan het permanent secretariaat van de conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer sluiten2, dat in werking treedt op 31 december 2015 's avonds, is de heer Camberlain, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015003394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2015 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de europese vlag type koninklijk besluit prom. 29/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015022393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het presentiegeld en de reis- en verblijfkosten voor de Voorzitter en de leden van de Academische Raad ingesteld door de wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad type koninklijk besluit prom. 29/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015022392 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanstelling van de voorzitter van de academische raad ingesteld door de wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad type koninklijk besluit prom. 29/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015022391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanstelling van de leden van de Academische Raad ingesteld door de wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad type koninklijk besluit prom. 29/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015003385 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2015 's avonds, is de heer Kenis, P., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015204161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 07/09/2015 numac 2015000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie voor de financiering van het SISNET-netwerk type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015002026 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 11/09/2015 numac 2015022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2015 houdende ontslag en benoeming van een lid van de wetenschappelijke afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 7.390 voor de ledenbijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) als gouvernementeel orgaan voor 2015 type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2015 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2015 aan het permanent secretariaat van de conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer sluiten1, dat in werking treedt op 31 december 2015 's avonds, is Mevr. Harrewyn A., procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015201987 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de terugwinning van metalen type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015012126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot vaststelling van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015201985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid van de sociaal culturele sector van de Franse en Duitstalige Gemeenschappen en de vaststelling van zijn statuten, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2000 type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015201988 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 22/07/2015 numac 2015201999 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2014 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 23/07/2015 numac 2015202137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de rusttijd tussen twee prestaties sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2015 's avonds, is aan de heer Jenné, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Truiden.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015205066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wat betreft de quota van dagen gelegenheidswerk in hoofde van de werkgever in het hotelbedrijf type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003347 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Lucky Day", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2015 's avonds, is aan de heer Van Eeckhoudt, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Lennik.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2015 pub. 20/11/2015 numac 2015011469 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van plaatsvervangende rechtskundige bijzitters bij bepaalde Franstalige provinciale Raden van de Orde van Architecten sluiten, dat in werking treedt op 31 december 2015 's avonds, is het aan de heer Von den Busch, M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^