Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 augustus 2015
gepubliceerd op 04 september 2015

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003309
pub.
04/09/2015
prom.
23/08/2015
ELI
eli/besluit/2015/08/23/2015003309/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, artikel 2.03.2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 augustus 2015;

Overwegende dat op basisallocatie 41.10.01.00.02 van het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 een provisioneel krediet is ingeschreven van 200.000.000 euro bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 25 juni 2015 om de eerste fase van de verdeling van de provisie gekoppeld aan de veiligheid, zoals opgenomen in de eerste bijgevoegde samenvattende tabel, goed te keuren;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 81.950.029,00 euro en een vereffeningskrediet van 67.924.785,00 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 op basisallocatie 41.10.01.00.02 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2015.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Genève, 23 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, H. JAMAR

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 23 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, H. JAMAR

^