Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 juni 2015
gepubliceerd op 17 juni 2015

Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van het project "Hervestiging van vluchtelingen"

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000322
pub.
17/06/2015
prom.
08/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van het project "Hervestiging van vluchtelingen"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 12 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen sluiten betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, de artikelen 54 tot 61;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 maart 2015;

Op voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers kent voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 de volgende subsidie toe aan de partner ter uitvoering van het project "Hervestiging van vluchtelingen".

Bénéficiaire

Montant subside

Begunstigde

Bedrag subsidie

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

48.903,45 EUR

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

48.903,45 EUR


Art. 2.Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers kent voor 2015 de volgende subsidie toe aan de partner ter uitvoering van het project "Hervestiging van vluchtelingen".

Bénéficiaire

Montant subside

Begunstigde

Bedrag subsidie

OIM

120.000,00 EUR

IOM

120.000,00 EUR


Art. 3.Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers financiert in het kader van het project "hervestiging van vluchtelingen" de vzw Caritas, de vzw Convivium en de OCMW's in 2015 als volgt : Voor de vzw Caritas : - Indien de hervestiging niet uitgevoerd wordt in samenwerking met een OCMW dat deelneemt aan het project wordt de financiële tussenkomst voor de vzw Caritas vastgesteld op een forfaitair bedrag van 3.100 EUR per in België hervestigd persoon; - Indien de hervestiging uitgevoerd wordt in samenwerking met een OCMW dat deelneemt aan het project wordt de financiële tussenkomst voor de vzw Caritas vastgesteld op een forfaitair bedrag van 1.600 EUR per in België hervestigd persoon. - Indien de hervestiging uitgevoerd wordt in samenwerking met een OCMW dat deelneemt aan het project en indien Caritas na de periode van 12 maand instaat voor de hervestiging en installatie in een andere stad of gemeente dan het OCMW, wordt een bijkomend forfait van 500 EUR toegekend.

Voor de vzw Convivium : - Indien de hervestiging niet uitgevoerd wordt in samenwerking met een OCMW dat deelneemt aan het project wordt de financiële tussenkomst voor de vzw Convivium vastgesteld op een forfaitair bedrag van 3.100 EUR per in België hervestigd persoon; - Indien de hervestiging uitgevoerd wordt in samenwerking met een OCMW dat deelneemt aan het project wordt de financiële tussenkomst voor de vzw Convivium vastgesteld op een forfaitair bedrag van 1.600 EUR per in België hervestigd persoon. - Indien de hervestiging uitgevoerd wordt in samenwerking met een OCMW dat deelneemt aan het project en indien Convivium na de periode van 12 maand instaat voor de hervestiging en installatie in een andere stad of gemeente dan het OCMW, wordt een bijkomend forfait van 500 EUR toegekend.

Voor de OCMW's : - Indien het OCMW deelneemt aan de uitvoering van het project in samenwerking met de vzw Caritas of Convivium, wordt de financiële tussenkomst voor het OCMW vastgesteld op een forfaitair bedrag van 2.500 EUR per in België hervestigd persoon. - Een bijkomend forfait van 500 EUR per hervestigd persoon wordt toegekend indien de hervestigd persoon zich, na een periode van 12 maanden, vestigt in de stad of de gemeente van het OCMW.

Art. 4.De uitgaven zijn aanrekenbaar op de begroting 2015 van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers op begrotingsartikel 590-02 "Terugbetaling EUR voor partners".

Art. 5.Een overeenkomst afgesloten tussen het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers en de begunstigde bepaalt de modaliteiten en de wijze waarop het gebruik, de monitoring, de controle, de rapportering en de evaluatie van de subsidie wordt verantwoord.

Art. 6.De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juni 2015.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, T. FRANCKEN

^