Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 juni 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/05/2014 pub. 17/06/2015 numac 2014015139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de Strijdkrachten van de Verenigde Staten, gedaan te Brussel op 13 juli 2012 (2) (3) type wet prom. 29/05/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015014175 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking type wet prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015041306 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand juni 2015 is sameng Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : - 0,180 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/06/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015000322 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van het project "Hervestiging van vluchtelingen" type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015003226 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit Bij koninklijk besluit van 2 juni 2015, wordt Mevr. Delire, Anne C.M., Attaché, ambtshalve en zonder opzeg uit haar hoedanigheid van rijksambtenaar ontslagen, op datum van 5 november 2014. Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015009274 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 21 juli 2014, wordt met ingang van 1 december 2014, ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Michel GEORGE, geboren op 18 juli 1954 te Elsene, Adviseur-generaal penitentiaire inrichtingen, D Hij wordt ertoe gemachtigd zijn aanspraak op pensioen. type koninklijk besluit prom. 10/05/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015011219 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 4 type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015011220 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 3 type koninklijk besluit prom. 11/06/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015011234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor het beheer van het volgrecht bepaald in de artikelen XI.177 en XI.178 van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 7 juni 2015, wordt een verklaring van openbaar nut toegekend aan de N.V. Elia Asset, Keizerlaan 20, te 1000 Brussel, met index : 9.EE/235/80834 voor de bouw en ex type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015012039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de invoering en de werking van de mobiele equipe type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015012047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015012068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015012072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het protocol van sectoraal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015012076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015012073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 331 type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015012074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015012085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015012096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de beroepenclassificatie type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015012088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : 1) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen; 2) de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015012119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf - fbz-fse Constructiv" type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015012123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 10 mei 2015, dat in werking treedt op 1 oktober 2015, wordt aan de heer Hubert DE SMEDT-JANS eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal. Hij word type koninklijk besluit prom. 29/05/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015018197 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk en het ministerieel besluit van 27 april 2007 betreffende de bewaking van Salmonella bij varkens type koninklijk besluit prom. 04/05/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015024148 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW IDA ter ondersteuning van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015201866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015201873 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het sectoraal systeem ecocheques (1) type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015201877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen 2014 type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015201879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot coördinatie van de sectorale bepalingen inzake de opleidingsplannen type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015201915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdragen voor de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015201917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015201920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid - BIS voor de aanvullende pensioenen van de arbeiders van de metaal-, machine- en elektrische bouw" type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015201941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015202837 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 juni 2015 : - is aan de heer Nyssen R., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling Verviers, - is de Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/06/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015000320 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met lichtere, aangepaste betrekkingen bedoeld in artikel 126, derde lid, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015014171 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanstelling in de hoedanigheid van directeur a.i. van de Directie Vervoerinfrastructuur van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij ministerieel besluit van 29 mei 2015, wordt de heer Cédric BOSSUT, klasse A4 met de ti Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015202732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof te Gent Bij beschikking van 27 mei 2015 werd de heer Luc DEVOS, ere-raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het Arbeidshof te Gent, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015202730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg Bij beschikking van 21 mei 2015 werd de heer Jozef MEYERS, ere-rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg, doo type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015202731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg Bij beschikking van 21 mei 2015 werd de heer Willy SCHROEVEN, ere-rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg,

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/05/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015027077 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Fange de Tailsus" te Libin en Bras type besluit van de waalse regering prom. 21/05/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015027080 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Winachamps" te Vesqueville type besluit van de waalse regering prom. 21/05/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015027078 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de beheersmaatregelen van het domaniale natuurreservaat "Troufferies de Libin" te Libin en Libramont-Chevigny type besluit van de waalse regering prom. 21/05/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015027079 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het domaniale natuurreservaat « Les Crons de la Haie de Han de Saint-Léger » te Saint-Léger

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015031354 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2015, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de gevels en bedakingen van de drie oorspronkelijke ingangspaviljoenen Het goed is bekend ten kadaster van Vorst, afdeling 3, sectie B, blad 1, perceel nr 93E2 (deel).

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015035732 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende installatie van het Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/06/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015202748 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2014 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en sommige leden van de "Commission wallonne des marchés publics" type besluit van de waalse regering prom. 04/06/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015202747 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de "Commission wallonne des marchés publics"

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/05/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015022207 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015202637 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij drie vonnissen van 27 maart 2015 in zake de nv « Vesting Finance » tegen respectievelijk Laeticia Wastiau, Françoise Grenier en Vanessa Dujardin, waarvan de exped « Schendt artikel 591, 25°, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het is ingevoerd bij artikel 11 van(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015014178 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. - Samenstelling van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers. - Openbare oproep tot kandidaatstelling. - Rechtzetting In het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2015, op pagina 32849, worden Elke ingediende kandidatuur moet ook de naam vermelden van de onderneming/organisatie die wordt ver(...)

erratum

type erratum prom. 15/04/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015029271 bron ministerie van de franse gemeenschap Wapens van natuurlijke personen of familieverenigingen. - Erratum

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015031373 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 19 juni 2015, na afloop van punt 7 van de agenda van het Parlement Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69 1. MONDELINGE VRAGEN - Mondelinge vraag (nr. 14) van mevrouw Brigitte GRO(...) (*) - Mondelinge vraag (nr. 15) van mevrouw Brigitte GROUWELS aan de heren Guy VANHENGEL en Didier (...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015031372 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 19 juni 2015, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69 1. INOVERWEGINGNEMINGEN - Voorstel van resolutie - Voorstel van ordonnantie (van de heren Marc LOEWENSTEIN, Willem DRAPS, Ridouane CHAHID, Mevr. Jul(...)

document

type document prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015202833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015003224 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 april 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2015, wordt de heer Patrick O.G. DE METS, adviseur-generaal bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A5 - adviseur-generaal. Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015003225 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 maart 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2015, wordt de heer Alain DEWEWEIRE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voor type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015003227 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 maart 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2015, wordt de heer Mick G.N. ROSSEEL, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van d Bij koninklijk besluit van 24 maart 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2015, wor(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015003229 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 april 2015 worden volgende ambtenaren, met ingang van 1 mei 2015, aangeduid als lid van het College van de Dienst van de Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken bij de Federale Overheidsd - De heer GIROULLE, Guido A., adviseur; - De heer SALIEN, Luc H.S., adviseur; - De heer VANDE(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015003230 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 april 2015 worden volgende ambtenaren, met ingang van 1 mei 2015, aangeduid als Lid van het College van leidinggevenden van de Fiscale Bemiddelingsdienst bij de Federale Overheidsdienst Fina - de heer CALLAERT, Geert M.G., adviseur-generaal; - Mevr. DELBAER, Marie C., adviseur; - de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2015 numac 2015022220 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Nationale orden. - Benoemingen. - Promoties Bij Koninklijk besluit van 7 juni 2015 werden benoemd of bevorderd op de datum van 8 april 2015 : ORDE VAN LEOPOLD COMMANDEUR Mevrouwen : BARETTE Claire PLASKY Ghislaine RAHIER Jeanin WIELANT Maria RIDDER Mevrouwen - De heren : DECOSTER Dimitri LEFEVRE Laurent LOLEKE (...)
^