Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 juni 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/06/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015000322 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van het project "Hervestiging van vluchtelingen" type koninklijk besluit prom. 08/06/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015000583 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van de uitvaardiging van het dwangbevel houdende de invordering van de administratieve geldboetes door het Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/06/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015003236 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling en ontslag van een Regeringscommissaris bij de « Belgische Technische Coöpératie » type koninklijk besluit prom. 08/06/2015 pub. 18/06/2015 numac 2015003234 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen type koninklijk besluit prom. 08/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015009287 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure voor indiensthouding van sommige personeelsleden van de Rechterlijke Orde na 65 jaar type koninklijk besluit prom. 08/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015202878 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van de uitvaardiging van het dwangbevel houdende de invordering van de administratieve geldboetes door het Federaal Agentschap voor nucleaire controle

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 12/06/2015 numac 2015024145 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogeschool type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015029317 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 houdende aanstelling van de leden van de GPBHO-Commissie type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015029327 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015029326 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 14/08/2015 numac 2015029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de registratie van wapenschilden van natuurlijke personen wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015031631 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake de toepassing van het Hoofdstuk IIbis van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques aan ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015031630 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden inzake de toepassing van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques aan ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 09/07/2015 numac 2015203144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke besturen, ingesteld bij artikel 4, 1) van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels
^