Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 april 2016
gepubliceerd op 08 juni 2016

Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het project "Hervestiging van vluchtelingen"

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016011221
pub.
08/06/2016
prom.
25/04/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 APRIL 2016. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het project "Hervestiging van vluchtelingen"(DEEL 2)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 12 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen sluiten betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, de artikelen 54 tot 61;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 november 2015;

Op de voordracht van de Vice-Eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/06/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015000322 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van het project "Hervestiging van vluchtelingen" sluiten tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van het project "Hervestiging van vluchtelingen" wordt aangevuld met: Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers kent voor de periode van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 de volgende subsidie toe aan de partner ter uitvoering van het project "Hervestiging van vluchtelingen".

Begunstigde

Bedrag subsidie

Bénéficiaire

Montant subside

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

54.356,63 EUR

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

54.356,63 EUR


Art. 2.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juni 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/06/2015 pub. 17/06/2015 numac 2015000322 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van het project "Hervestiging van vluchtelingen" sluiten tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van het project "Hervestiging van vluchtelingen" wordt vervangen door: Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers kent voor 2015 de volgende subsidie toe aan de partner ter uitvoering van het project "Hervestiging van vluchtelingen".

Begunstigde

Bedrag subsidie

Bénéficiaire

Montant subside

International Organization for Migration

687.938,80 EUR

Organisation International pour les migrations

687.938,80 EUR


Art. 3.De uitgaven zijn aanrekenbaar op de begroting 2015 van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers op begrotingsartikel 590-02 "Terugbetaling EUR voor partners".

Art. 4.Een overeenkomst afgesloten tussen het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers en de begunstigde bepaalt de modaliteiten en de wijze waarop het gebruik, de monitoring, de controle, de rapportering en de evaluatie van de subsidie wordt verantwoord.

Art. 5.De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 april 2016.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, T. FRANCKEN

^