Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 juni 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/05/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016009219 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot verdere uitvoering van de Europese verplichtingen op het vlak van seksuele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf type wet prom. 10/04/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016015071 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea inzake een werkvakantieprogramma, gedaan te Brussel op 14 april 2014 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2015206102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997 betreffende de vrijwillige deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016000349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot instelling van de lokale politie van de politiezone Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven/Halen/ Herk-de-Stad/Lummen Bij koninklijk besluit van 29 mei 2016 wordt de lokale politie van de politiezone "Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 26 mei 2016, wordt **** **** **** **** vast aangewezen als **** bij de Raad voor **** met ingang van 1 juni 2016. type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016003192 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende intrekking van de beslissing om een einde te stellen aan het mandaat van mevrouw Laurence Bovy als voorzitter van de federale participatie- en investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016003191 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende intrekking van de beslissing houdende benoeming van mevrouw Laurence Glautier als voorzitter van de federale participatie- en investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 25/04/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016011221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het project "Hervestiging van vluchtelingen" type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016011222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevordering door overgang naar het hogere niveau Bij koninklijk besluit van 25 maart 2016 wordt de heer Frederik COUSIN, technisch deskundige, door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bevorderd in de titel Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016011227 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevorderingen door overgang naar het hogere niveau Bij koninklijk besluit van 25 maart 2016 wordt de heer Tom VAN HAMME, administratief deskundige, door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bevorderd in de Bij koninklijk besluit van 25 maart 2016 wordt de heer Robby VANLAER, technisch deskundige, doo(...) type koninklijk besluit prom. 20/05/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016011240 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016012062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016012067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot verhoging van de loonschalen in toepassing van het kaderakkoord van 19 mei 2011 in de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016021050 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de integratie van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij in het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016000358 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 1 juni 2016 wordt de heer Robert TRIPS aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie met ingan type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016009252 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 26 mei 2016 : is aan Mevr. Buysmans K., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt v Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan de heer Coenen Y., assiste(...) type ministerieel besluit prom. 17/05/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016202888 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten voor de uitvoering van en de controle op de goede uitvoering van de huurcontracten voor opslaginfrastructuren voor dierlijke mest en van de desbetreffende opvolgingsdocumenten

arrest

type arrest prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016202026 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 43/2016 van 17 maart 2016 Rolnummer : 6165 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1211 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het Grondwettelijk Hof, samengeste wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016202283 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 53/2016 van 21 april 2016 Rolnummers : 5927, 5928, 5929 en 5933 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijsla Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016031412 bron brussels hoofdstedelijk gewest Leefmilieu Brussel Brusselse Raad voor Dierenwelzijn. - Oproep tot kandidaatstelling Het artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 04/05/2016 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Brusselse(...) 1° twee vertegenwoordigers van de verenigingen voor dierenbescherming; 2° twee vertegenwoordig(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/04/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016031419 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van Directeur-Generaal A5 bij Brussel Plaatselijke Besturen binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016031421 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Aanstellingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 mei 2016 wordt Mevr. Viviane SCHOLLIERS aangesteld om vanaf 1 juni 2016 het mandaat van Hoge Ambtenaar van het Arrondissement Brussel-Hoofdstad bij(...)

bericht

type bericht prom. 30/05/2016 pub. 08/06/2016 numac 2016011228 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de interinstitutenaanbeveling inzake de opdrachten voor de bedrijfsrevisor, de externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkende boekhouder of de externe erkende boekhouder-fiscalist in het kader van artikel 10, vijfde lid, artikel 12, § 1, vijfde lid, en artikel 17, § 2, 5° en 6°, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen type bericht prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016201655 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 september 2015 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 119,62 wordt, vanaf 1 september 2015, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vast(...) A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk b(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016018198 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 september 2015 en 30 september 2015 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassin Instelling Plaats Type menselijk lichaamsma(...) type lijst prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016018197 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 augustus 2015 en 31 augustus 2015 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing Instelling Plaats Type menselijk lichaamsma(...) type lijst prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016018199 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 oktober 2015 en 31 oktober 2015 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op Instelling Plaats Type menselijk lichaamsma(...) type lijst prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016202944 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige netwerkarchitecten (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG16117) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : OFWEL b(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016000278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 20 mei 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Pinocchio » te Brussel om van 1 augustus 2016 tot en met type vergunning prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016000287 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 20 mei 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Institut Saint-Boniface-Parnasse » te Elsene om van 22 de type vergunning prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016000304 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 29 mei 2016 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Wereldsolidariteit » te Brussel om van 1 juli 2016 tot e

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016011245 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, J(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN tot op de sluitingsdatum van het ond(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016042413 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand mei 2016    Indexcijfer mei 2016 Voortsc(...)

document

type document prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016203004 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT programmeurs en of netwerkbeheerders (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG16123) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : Eén van(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016009253 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van griffier wordt vacant verklaard voor benoeming via werving of bevordering, er wordt een bijkomende proef georganiseerd : Griffier **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van : -het (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/06/2016 numac 2016031407 bron brussels hoofdstedelijk gewest Vacature voor een mandaatbetrekking van directeur generaal bij de Brusselse Maatschappij voor Water Beheer . - Oproep aan de kandidaten Overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van zijn ambtenaren, gaat de BMWB over tot een p(...) De looptijd van het mandaat bedraagt 5 jaar. De mandaathouder wordt geëvalueerd tijdens de uitoefen(...)
^