Etaamb.openjustice.be
Wet van 12 januari 2007
gepubliceerd op 07 mei 2007

Wet betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2007002066
pub.
07/05/2007
prom.
12/01/2007
ELI
eli/wet/2007/01/12/2007002066/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 JANUARI 2007. - Wet betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen (1)


**** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : BOEK ****. - DEFINITIES, ALGEMENE BEGINSELEN EN TOEPASSINGSGEBIED TITEL ****. - Definities

Artikel 1.**** wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Zij zet de richtlijn 2003/9/EG van de **** van de **** **** van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van **** in de lidstaten gedeeltelijk om.

Art. 2.Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder : 1° de **** : de vreemdeling die een **** heeft ingediend, hetzij tot erkenning van zijn hoedanigheid van vluchteling, hetzij tot erkenning van het subsidiair ****;2° de begunstigde van de opvang : de ****, zoals bedoeld in 1° en elke vreemdeling aan wie het voordeel van deze wet door één van haar bepalingen toegekend wordt;3° de minderjarige : een persoon jonger dan achttien jaar;4° de niet-begeleide minderjarige : een persoon van minder dan achttien jaar oud, die op het ogenblik van de toegang tot het grondgebied van het Rijk niet begeleid is of na het betreden van het grondgebied van het Rijk niet meer begeleid is door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent op grond van de wet die van toepassing is overeenkomstig artikel 35 van de wet van 16 juli 2004 houdende het **** van internationaal privaatrecht, en die in één van de volgende situaties verkeert : - ofwel een aanvraag hebben ingediend in de zin van 1°; - ofwel niet voldoen aan de voorwaarden inzake toegang tot en verblijf op het grondgebied vastgesteld in de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 5° de familieleden van de **** : in de mate dat de familie reeds in het land van oorsprong gesticht werd en indien ze omwille van de **** op het grondgebied van het **** aanwezig zijn : ****) de echtgenoot van de ****, of zijn of haar niet gehuwde partner waarmee hij of zij een stabiele relatie heeft; ****) de minderjarige kinderen van het koppel van de **** bedoeld in punt ****) of van de ****, op voorwaarde dat ze niet getrouwd en ten laste zijn, zonder discriminatie naar gelang zij binnen of buiten het huwelijk geboren zijn of dat zij geadopteerd werden. 6° de materiële hulp : de hulp die verleend wordt door het **** of de partner binnen een **** en die met name bestaat uit huisvesting, voedsel, kleding, medische, maatschappelijke en psychologische begeleiding en de toekenning van een ****.**** omvat eveneens de toegang tot juridische bijstand, de toegang tot diensten als tolkdiensten of opleidingen, evenals de toegang tot een programma voor vrijwillige terugkeer; 7° de minister : de minister die bevoegd is voor **** Integratie en onder wie het Agentschap ressorteert;8° het Agentschap : het **** **** voor de **** van ****;9° de partner : de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die door en op kosten van het Agentschap belast wordt met het verlenen van materiële hulp aan de begunstigde van de opvang overeenkomstig de bepalingen van deze wet;10° de **** : de collectieve of individuele structuur waarin materiële hulp wordt verschaft aan de begunstigde van de opvang en die door het **** of door een partner beheerd wordt;11° de directeur-generaal : de Directeur-generaal van het Agentschap. TITEL ****. - Algemene beginselen

Art. 3.**** **** heeft recht op een opvang die hem in staat moet stellen om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

**** opvang wordt de materiële hulp verstaan die op grond van deze wet toegekend wordt of de maatschappelijke dienstverlening die wordt verstrekt door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Art. 4.De beslissingen van het **** of de partner betreffende de toekenning van de materiële hulp mogen geen verband houden met het niet-respecteren door de **** van zijn procedurele verplichtingen in het kader van zijn **** en hebben evenmin enige invloed op de behandeling van deze laatste.

Art. 5.Onverminderd de bepalingen van **** ****, **** **** betreffende **** en sancties, kan het recht op materiële hulp zoals beschreven in deze wet in geen geval opgeheven worden.

TITEL ****. - Toepassingsgebied HOOFDSTUK ****. - **** materiële hulp

Art. 6.§ 1. Het recht op materiële hulp geldt voor elke **** vanaf de indiening van zijn **** en is van kracht gedurende de hele ****, met inbegrip van de beroepsprocedure, ingesteld bij de **** voor **** op grond van artikel 39/2, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Het recht op materiële hulp is eveneens van kracht tijdens de procedure van het administratieve cassatieberoep bij de **** van **** op grond van artikel 20, § 2, derde lid, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Het recht op materiële hulp blijft behouden gedurende de termijnen voor het instellen van de in voorgaande lid bedoelde ****.

Het recht op materiële hulp geldt ook voor de familieleden van de ****. § 2. Het recht op materiële hulp geldt eveneens voor de personen bedoeld in artikel 60 van deze wet.

Art. 7.Het recht op de materiële hulp wordt verlengd wanneer de vreemdeling die verblijft in een **** zich in een van de volgende situaties bevindt : 1° de vreemdeling van wie de **** en de procedure voor de **** van State negatief zijn afgesloten en die om gestaafde medische redenen en steunend op een aanvraag tot machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van voornoemde wet van 15 december 1980, geen gevolg kan geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem betekend werd;2° de vreemdeling van wie de **** en de procedure voor de **** van State negatief zijn afgesloten en die, om redenen van overmacht, andere dan medische redenen, bevestigd door de autoriteiten bevoegd voor asiel en migratie, geen gevolg kan geven aan het bevel het grondgebied te verlaten dat hem betekend werd;3° de vreemdeling van wie de **** en de procedure voor de **** van State negatief zijn afgesloten en die een familielid heeft of een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent op grond van de wet die van toepassing is overeenkomstig artikel 35 van de wet van 16 juli 2004 houdende het **** van internationaal privaatrecht, die binnen het toepassingsgebied van deze wet valt;4° de vreemdeling van wie de **** en de procedure voor de **** van State negatief zijn afgesloten en die een verbintenis tot vrijwillige terugkeer heeft ondertekend, en dit tot zijn vertrek, tenzij dit vertrek uitgesteld wordt door zijn eigen gedrag. HOOFDSTUK ****. - Maatschappelijke dienstverlening verstrekt door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Art. 8.§ 1. **** maatschappelijke dienstverlening wordt door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verstrekt wanneer de toewijzing van een **** eindigt in toepassing van artikel 11, § 1 of wanneer de begunstigde van de opvang een statuut van tijdelijke bescherming kreeg toegekend in toepassing van artikel 10, 3° of 4°. § 2. Met uitzondering van **** **** is deze wet niet van toepassing op het verstrekken van maatschappelijke dienstverlening zoals bedoeld in § 1 aan de begunstigde van de opvang.

BOEK ****. - BEPALINGEN BETREFFENDE DE AANDUIDING VAN DE BEVOEGDE INSTANTIE VOOR HET TOEKENNEN VAN DE OPVANG TITEL ****. - **** van een verplichte plaats van inschrijving

Art. 9.**** opvang, bedoeld in artikel 3, wordt toegekend door de **** of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn toegewezen als verplichte plaats van inschrijving.

Art. 10.**** **** wijst een verplichte plaats van inschrijving toe aan vreemdelingen : 1° die het Rijk binnengekomen zijn zonder te beantwoorden aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en een **** hebben ingediend;2° die een **** ingediend hebben, nadat hun verblijfsvergunning was verlopen;3° die behoren tot de categorieën van personen die bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de **** zijn aangewezen in het kader van bijzondere maatregelen met het oog op de tijdelijke bescherming van personen.4° die gemachtigd zijn tot een verblijf in het **** op grond van artikel 57/30, § 1, of artikel 57/34 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Art. 11.§ 1. Aan de **** bedoeld in artikel 10, 1° en 2°, wordt een **** als verplichte plaats van inschrijving toegewezen : 1° zolang de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de **** of één van zijn adjuncten geen definitieve beslissing genomen hebben over hun ****;2° zolang de **** voor **** geen beslissing genomen heeft over het beroep tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de **** of één van zijn adjuncten of, bij afwezigheid van beroep, tot het verstrijken van de termijn om het in te dienen. Een nieuwe plaats van inschrijving kan worden toegewezen indien de beslissing bedoeld onder 1° en 2° van het voorgaande lid niet genomen is binnen een termijn, vastgelegd bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de **** na een evaluatie van de procedure van onderzoek van de ****.

**** afwijking van het voorgaande lid wordt de toewijzing bedoeld in het eerste lid evenwel behouden voor de **** bedoeld in artikel 10, 1° en 2°, aan wie, voor het verstrijken van de termijn bedoeld in voorgaand lid, kennis werd gegeven van een arrest van de **** voor **** tegen **** zij een administratief cassatieberoep bij de **** van State hebben ingediend. § 2. Aan de vreemdelingen bedoeld in artikel 10, 3° en 4°, wordt als verplichte plaats van inschrijving een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn toegewezen dat hen de maatschappelijke dienstverlening zal verstrekken waarop zij aanspraak kunnen maken overeenkomstig de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. § 3. Bij de toewijzing van een verplichte plaats van inschrijving ziet het Agentschap erop toe dat deze plaats aangepast is aan de begunstigde van de opvang en dit binnen de grenzen van het aantal beschikbare plaatsen.

Het houdt rekening : 1° bij de toewijzing van een verplichte plaats van inschrijving in toepassing van § 1, met de bezettingsgraad van de ****;2° bij de toewijzing van een verplichte plaats van inschrijving in toepassing van § 1, tweede lid en § 2, met een gelijkmatige verdeling tussen de gemeenten op grond van criteria vastgelegd in een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de ****. De beoordeling van het aangepaste karakter van deze plaats is met name gebaseerd op criteria als de **** van de begunstigde van de opvang, zijn gezondheidstoestand, zijn kennis van één van de landstalen of van de taal waarin de procedure gevoerd wordt. In dit kader besteedt het Agentschap bijzondere aandacht aan de toestand van kwetsbare personen zoals bedoeld in artikel 36.

Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, kan het **** afwijken van de bepalingen van § 1 door geen verplichte plaats van inschrijving toe te wijzen.

TITEL ****. - **** van de verplichte plaats van inschrijving

Art. 12.§ 1. **** **** die in toepassing van artikel 11, § 1 een collectieve **** toegewezen krijgt als verplichte plaats van inschrijving, kan nadat hij hierin vier maanden verbleven heeft, aanvragen om een individuele **** toegewezen te krijgen, binnen de grenzen van de beschikbare plaatsen.

**** wijziging van de verplichte plaats van inschrijving kan niet gevraagd worden indien de termijn van vier maanden bereikt wordt na de betekening van een **** van de **** voor ****, tenzij de **** een administratief cassatieberoep ingediend heeft dat, in toepassing van artikel 20, § 3, van de gecoördineerde wetten op de **** van **** van 12 januari 1973, het voorwerp heeft uitgemaakt van een beschikking van toelaatbaarheid. § 2. In toepassing van artikel 11, § 3, derde lid, kan het **** op eigen initiatief of op verzoek van de partner of de **** de in toepassing van artikel 11, § 1, toegewezen verplichte plaats van inschrijving wijzigen.

Wanneer deze wijziging door het **** omwille van de eenheid van het gezin overwogen wordt, is de instemming van de **** **** vereist.

De Koning bepaalt de procedure betreffende de wijziging bedoeld in het eerste lid. § 3. **** verplichte plaats van inschrijving in toepassing van artikel 11, § 1, kan ook gewijzigd worden in uitvoering van een **** of een sanctie genomen overeenkomstig artikel 44 of 45.

TITEL ****. - **** van de verplichte plaats van inschrijving

Art. 13.**** Agentschap kan de verplichte plaats van inschrijving die overeenkomstig voorgaande artikelen is toegewezen in bijzondere omstandigheden opheffen.

De Koning bepaalt de procedure betreffende deze opheffing.

BOEK ****. - BEPALINGEN BETREFFENDE DE MATERIELE HULP TOEGEKEND AAN BEGUNSTIGDEN VAN DE OPVANG TITEL ****. - Rechten en plichten van de begunstigden van de opvang HOOFDSTUK ****. - Algemene bepalingen **** ****. - Informatie

Art. 14.Bij de toewijzing van de verplichte plaats van inschrijving biedt het Agentschap de **** een informatiebrochure aan. **** is in de mate van het mogelijke opgesteld in een taal die de **** begrijpt en beschrijft met name zijn rechten en plichten zoals beschreven in deze wet of in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Voorts bevat ze de adressen en verdere gegevens van de bevoegde instanties en van de verenigingen die hen medische, sociale en juridische bijstand kunnen verlenen.

Zodra de **** in de hem toegewezen **** aankomt, wordt deze informatie aangevuld door het aan de **** overgemaakt huishoudelijk reglement van de **** bedoeld in artikel 19.

Art. 15.**** **** of de partner ziet erop toe dat de begunstigde van de opvang toegang heeft tot sociale tolk- en vertaaldiensten in het kader van de uitoefening van zijn rechten en plichten zoals deze in deze wet worden beschreven.

**** **** of de partner kan overeenkomsten afsluiten met diensten of organisaties die gespecialiseerd zijn op het vlak van sociaal tolk- en vertaalwerk. **** ****. - Huisvesting

Art. 16.De begunstigde van de opvang wordt in een collectieve of individuele **** gehuisvest.

Art. 17.De **** legt de normen vast waaraan de **** moeten beantwoorden, zowel inzake kwaliteit als inzake infrastructuur, alsook de nadere regels van de controle door het **** van de naleving van deze normen.

Art. 18.**** afwijking van de artikelen 20 en 21 alsook van de artikelen 30 tot 35 kan de begunstigde van de opvang, wanneer de normaal beschikbare **** tijdelijk uitgeput is, gehuisvest worden in een ****. In dat geval geniet hij een beperkte maatschappelijke begeleiding.

**** ieder geval mag het verblijf in een dergelijke structuur niet langer dan tien dagen duren en wordt er voorzien in de fundamentele noden van de begunstigde van de opvang. **** laatste omvatten de volledige bijstand die nodig is, en onder meer voedsel, huisvesting, toegang tot een sanitaire uitrusting en de medische begeleiding zoals beschreven in de artikelen 23 tot 29.

Art. 19.De Koning bepaalt het stelsel en de **** die van toepassing zijn op de ****. **** **** worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement dat door de minister wordt opgesteld. **** wordt over gewaakt dat de begunstigde van de opvang hiervan een goed en volledig begrip heeft.

Art. 20.Tijdens zijn verblijf in een **** heeft de begunstigde van de opvang recht op de eerbiediging van zijn privé-leven en gezinsleven, op eerbiediging van zijn overtuigingen, om deel te nemen aan de organisatie van het **** in de ****, om te communiceren met zijn familie, zijn raadsman, de vertegenwoordigers van het **** **** voor de **** van de Verenigde Naties en de verenigingen die de opvang van vreemdelingen en het verdedigen van hun rechten tot doel hebben.

**** materiële hulp wordt georganiseerd met respect voor het beginsel van neutraliteit jegens filosofische en religieuze overtuigingen van de begunstigden van de opvang binnen de ****.

Art. 21.De raadslieden van de begunstigden van de opvang, de vertegenwoordigers van het **** **** voor de **** van de Verenigde Naties en de ****'s die in naam van het **** **** voor de Vluchtelingen handelen, krijgen toegang tot de collectieve ****, ten einde bijstand te bieden aan de begunstigden van de opvang.

De Koning kan deze toegang slechts beperken om de veiligheid van de collectieve **** en van de lokalen alsook van de begunstigden van de opvang te verzekeren.

In de collectieve **** is er in een lokaal voorzien dat het vertrouwelijk karakter waarborgt van de gesprekken die er plaatsvinden. **** ****. - Evaluatie

Art. 22.§ 1. Gedurende de dertig dagen die volgen op de toewijzing van zijn verplichte plaats van inschrijving wordt de persoonlijke situatie van de begunstigde van de opvang onderzocht om uit te maken of de opvang aangepast is aan zijn specifieke noden. Indien dit niet zo blijkt te zijn, kan er worden overgegaan tot een wijziging van de verplichte plaats van inschrijving. § 2. Met het oog hierop wordt tijdens het onderzoek van de persoonlijke situatie van de begunstigde van de opvang met name gepeild naar niet onmiddellijk zichtbare tekenen van een eventuele kwetsbaarheid, zoals in het geval van personen die folteringen hebben ondergaan of aan andere ernstige vormen van psychologisch, fysiek of seksueel geweld werden blootgesteld. § 3. De evaluatie van de persoonlijke situatie van de begunstigde van de opvang wordt gedurende het hele verblijf in de **** voortgezet. § 4. De Koning bepaalt de nadere regels van deze evaluatie. **** ****. - Medische, psychologische,

maatschappelijke begeleiding en juridische hulp **** ****. - Medische begeleiding

Art. 23.De begunstigde van de opvang heeft recht op de medische begeleiding die noodzakelijk is om een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Art. 24.**** medische begeleiding worden de medische hulpverlening en verzorging verstaan, ongeacht of zij opgenomen zijn in de nomenclatuur zoals voorzien in artikel 35 van de gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994, of tot het dagelijkse leven behoren.

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ****, enerzijds de medische hulp en verzorging die in genoemde nomenclatuur opgenomen zijn, maar niet aan de begunstigde van de opvang verzekerd worden omdat zij manifest niet noodzakelijk blijken te zijn, en anderzijds, de medische hulp en verzorging die tot het dagelijkse leven behoren en, hoewel niet opgenomen in genoemde nomenclatuur, wel verzekerd worden aan de begunstigde van de opvang.

Art. 25.§ 1. **** **** is bevoegd om de medische begeleiding, zoals bedoeld in artikel 23, te verzekeren ten behoeve van de begunstigde van de opvang en dit ongeacht de **** waarin hij wordt opgevangen, met uitzondering van de **** beheerd door de partner zoals bedoeld in artikel 64. § 2. Met het oog hierop waarborgt elke **** aan de begunstigde van de opvang de effectieve toegang tot een medische begeleiding. § 3. **** medische begeleiding wordt verleend onder de verantwoordelijkheid van een arts die zijn professionele onafhankelijkheid ten aanzien van de directeur of de verantwoordelijke van de betreffende structuur behoudt. § 4. **** **** die niet verblijft in de **** die hem aangewezen werd als verplichte plaats van inschrijving, kan een medische begeleiding krijgen die wordt verzekerd door het Agentschap. § 5. De begunstigde van de opvang kan bij het Agentschap een beroep indienen overeenkomstig artikel 47 tegen een beslissing van de arts van de **** met betrekking tot het verstrekken van medische begeleiding die niet wordt beschouwd als vereist om een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Art. 26.**** **** of de partner kan, overeenkomstig de nadere regels die door de Koning bepaald zijn, overeenkomsten afsluiten met instellingen voor gezondheidszorg om de voorwaarden vast te leggen voor de terugbetaling van de medische, farmaceutische en andere kosten die ontstaan door het verstrekken van zorg aan de begunstigde van de opvang.

Art. 27.**** wordt één enkel medisch dossier bijgehouden en bewaard in de collectieve **** die als verplichte plaats van inschrijving is toegewezen.

In geval van toewijzing van de verplichte plaats van inschrijving overeenkomstig artikel 11, § 2, en wijziging van deze verplichte plaats van inschrijving overeenkomstig artikel 12, wordt dit dossier overgezonden aan de nieuwe plaats van inschrijving.

Art. 28.Indien de gezondheidstoestand van de begunstigde van de opvang het rechtvaardigt en op advies van de **** arts, kan het Agentschap zijn verplichte plaats van inschrijving wijzigen of opheffen, overeenkomstig artikelen 12 en 13.

Art. 29.De begunstigde van de opvang kan om redenen van volksgezondheid aan een verplicht medisch onderzoek onderworpen worden.

**** ****. - Psychologische begeleiding

Art. 30.De noodzakelijke psychologische begeleiding wordt aan de begunstigde van de opvang verzekerd.

Met het oog hierop kan het **** of de partner, overeenkomstig de nadere regels bepaald door de ****, overeenkomsten afsluiten met gespecialiseerde instanties en instellingen.

**** ****. - Maatschappelijke begeleiding

Art. 31.§ 1. De begunstigde van de opvang heeft recht op een geïndividualiseerde en permanente maatschappelijke begeleiding verstrekt door een maatschappelijk werker gedurende de volledige duur van zijn verblijf in de ****.

**** waarborgt iedere **** aan de begunstigde van de opvang een effectieve toegang tot een sociale dienst en wijst hem een maatschappelijk werker als **** aan. § 2. **** maatschappelijke begeleiding bestaat onder meer uit het informeren van de begunstigde van de opvang over de toegang tot de materiële hulp en haar concrete uitwerking, over het dagelijks leven in een ****, over de activiteiten waartoe hij toegang heeft, over de fases van de **** met inbegrip van de eventuele **** beroepen en de gevolgen van de daden die hij in dit verband stelt alsook over de inhoud en het belang van de programma's van vrijwillige terugkeer. **** maatschappelijke begeleiding bestaat er eveneens uit de begunstigde van de opvang te begeleiden bij de uitvoering van zijn administratieve handelingen, meer bepaald deze die gesteld worden in het kader van de overgang van de materiële hulp naar de maatschappelijke hulp die wordt verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. § 3. **** opdrachten van de maatschappelijk werker bestaan er onder meer uit de begunstigde van de opvang te helpen bij het te boven komen en verbeteren van de noodsituaties waarin hij zich bevindt. **** verstrekt hij de informatie, raadgevingen en verzekert hij de maatschappelijke begeleiding aan de betrokkene, eventueel door hem door te verwijzen naar externe diensten. **** opdrachten van de maatschappelijk werker omvatten eveneens de evaluatie van de specifieke behoeften van de begunstigde van de opvang en, ****, het voorstel tot wijziging van de verplichte plaats van inschrijving.

De Koning bepaalt de kwalificaties van de maatschappelijk werker.

Art. 32.**** wordt een sociaal dossier opgesteld waartoe de begunstigde van de opvang toegang heeft en dat actueel gehouden wordt door de maatschappelijk werker.

In geval van toewijzing van de verplichte plaats van inschrijving overeenkomstig artikel 11, § 2, en wijziging van deze verplichte plaats van inschrijving overeenkomstig artikel 12, wordt dit dossier overgezonden aan de nieuwe plaats van inschrijving.

Een kopie van het sociaal dossier wordt aan de begunstigde van de opvang gegeven indien deze daarom verzoekt.

**** ****. - Juridische hulp

Art. 33.**** **** of de partner ziet erop toe dat de begunstigde van de opvang effectief toegang heeft tot juridische ****- en ****, zoals bedoeld in de artikels 508/1 tot 508/23 van het **** wetboek.

Hiertoe kan het **** of de partner overeenkomsten afsluiten met verenigingen die het verdedigen van de rechten van vreemdelingen tot doel hebben, of met bureaus voor juridische bijstand. **** ****. - **** en ****

Art. 34.De begunstigde van de opvang die verblijft in een **** heeft recht op een ****.

**** **** of de partner organiseert, voor de ****, de betaling van een **** die per week en per persoon wordt vastgelegd.

Onverminderd de mogelijkheid voor begunstigden van de opvang om vrijwilligerswerk te verrichten overeenkomstig de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, organiseert het **** of de partner eveneens het verrichten van **** door de begunstigden van de opvang in de collectieve ****.

**** **** wordt elke prestatie verstaan die door de begunstigde van de opvang wordt verricht in de collectieve structuur ten **** van de gemeenschap van de begunstigden van de opvang die in de betreffende **** verblijven of in het kader van een activiteit die door of in samenwerking met voornoemde structuur georganiseerd wordt en die bijdraagt tot de integratie van de **** in de lokale omgeving en waarvoor de begunstigde van de opvang een verhoging van zijn **** uitbetaald kan krijgen.

**** verrichten van de **** wordt niet als een arbeidsovereenkomst of een arbeidsprestatie beschouwd en de toekenning van de verhoging van de **** wordt evenmin als een bezoldiging gezien.

**** verhoging van de **** van de begunstigde van de opvang wordt berekend op basis van een forfaitair tarief dat vastgelegd wordt door de collectieve **** en dat varieert naargelang van de aard van de prestatie. Dit forfaitaire tarief wordt **** goedgekeurd door het Agentschap. De prestaties worden vrijwillig verricht door de begunstigden van de opvang onder toezicht van een personeelslid van de collectieve ****. Het betreffende personeelslid wordt hiertoe aangesteld door zijn meerdere en ziet erop toe dat de begunstigden van de opvang gelijke kansen krijgen om deel te nemen aan de ****. **** identiteit van de betrokken personeelsleden wordt meegedeeld aan het Agentschap.

De **** legt de bedragen vast van de **** en het maandelijks maximumbedrag van de verhoging ervan in functie van de geleverde ****, evenals de voorwaarden voor de uitvoering van de ****. **** ****. - Opleidingen

Art. 35.Onverminderd de naleving van de regels inzake de toegang tot **** worden er cursussen en opleidingen voorgesteld aan de begunstigde van de opvang die door de **** of door derden georganiseerd worden. HOOFDSTUK ****. - Specifieke bepalingen betreffende kwetsbare personen en minderjarigen **** ****. - Algemene bepalingen

Art. 36.Om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van kwetsbare personen zoals minderjarigen, niet-begeleide minderjarigen, alleenstaande ouders vergezeld van minderjarigen, zwangere vrouwen, personen met een handicap, slachtoffers van ****, slachtoffers van geweld of foltering of ouderen, sluit het **** of de partner overeenkomsten af met gespecialiseerde instellingen of verenigingen.

Indien de begunstigde van de opvang in één van deze instellingen of bij één van deze verenigingen gehuisvest wordt, zal het **** of de partner erop toezien dat de administratieve en sociale opvolging vanuit de plaats die als verplichte plaats van inschrijving toegewezen is, verzekerd blijft en dat de materiële hulp gewaarborgd is. **** ****. - **** minderjarigen

Art. 37.**** alle beslissingen met betrekking tot de minderjarige primeert het hoogste belang van de minderjarige.

Art. 38.**** minderjarige wordt gehuisvest bij zijn ouders of bij de persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent op grond van de wet die van toepassing is overeenkomstig artikel 35 van de wet van 16 juli 2004 houdende het **** van internationaal privaatrecht.

Art. 39.**** minderjarige slachtoffers van eender welke vorm van misbruik, verwaarlozing, uitbuiting, foltering, wrede, onmenselijke en vernederende behandelingen, of van gewapende conflicten, hebben recht op deskundige ondersteuning en krijgen toegang tot de geestelijke gezondheidszorg en tot de ****.

Art. 40.**** aangepaste **** wordt verzekerd aan de niet-begeleide minderjarigen gedurende een observatie-en oriëntatiefase in een daartoe aangeduid centrum.

De Koning bepaalt het regime en de **** die van toepassing zijn op de observatie- en ****.

Art. 41.§ 1. **** observatie- en **** vangt de niet-begeleide minderjarigen op die geen toegang hebben tot het grondgebied in toepassing van artikel 3 of artikel 52, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, in afwachting van de eventuele uitvoering van de ****. **** centrum is in dit geval gelijkgesteld aan een **** plaats gesitueerd in het grensgebied. § 2. **** vreemdeling die verklaart minderjarig te zijn en over dewelke er geen twijfel bestaat aangaande zijn minderjarigheid, wordt in een observatie- en **** opgevangen vanaf zijn aankomst aan de grens.

Voor de vreemdeling die verklaart minderjarig te zijn en met betrekking tot dewelke de met de **** belaste autoriteiten twijfel uiten aangaande zijn minderjarigheid, moet de bepaling van de leeftijd plaatsvinden binnen de drie werkdagen na zijn aankomst aan de grens. **** wegens onvoorziene omstandigheden dit onderzoek niet kan plaatsvinden binnen deze termijn, kan deze uitzonderlijk verlengd worden met drie werkdagen. § 3. De niet-begeleide minderjarige wordt opgevangen in een observatie- en **** binnen een termijn van hoogstens 24 uur volgend op, hetzij de aankomst aan de grens wat betreft de minderjarige bedoeld in § 2, eerste lid, hetzij, de betekening van de beslissing betreffende de bepaling van de leeftijd aan de betrokkene wat betreft de minderjarige bedoeld in § 2, tweede lid, dit voor een duur van hoogstens 15 dagen, die kan worden verlengd met 5 dagen in geval van behoorlijk gemotiveerde uitzonderlijke omstandigheden.

Tijdens de periode bepaald in het vorig lid wordt de minderjarige niet beschouwd als zijnde gemachtigd om het rijk binnen te komen. § 4. De beslissing betreffende de bepaling van de leeftijd wordt betekend aan de voogd en aan de overheden bevoegd voor asiel, toegang tot het grondgebied, verblijf en verwijdering van vreemdelingen, gelijktijdig met haar betekening aan betrokkene. § 5. Indien de **** niet kan uitgevoerd worden binnen de termijn van 15 dagen bedoeld in § 3, wordt de niet-begeleide minderjarige gemachtigd tot het grondgebied toe te treden.

Art. 42.Het personeel van de **** dat met de opvang van niet-begeleide minderjarigen belast is, krijgt een aangepaste opleiding.

TITEL ****. - **** van materiële hulp naar maatschappelijke dienstverlening verstrekt door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Art. 43.**** men zich in één van de in artikel 8, § 1, bedoelde hypotheses bevindt, wordt de maatschappelijke dienstverlening toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn overeenkomstig de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

In het kader van de overgang van de materiële hulp naar de maatschappelijke dienstverlening toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn legt de Koning de voorwaarden vast voor het behoud van de materiële hulp niettegenstaande de in voorgaande lid bedoelde situatie, evenals de nadere regels van de samenwerking tussen de **** en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn die aan de begunstigde van de opvang de continuïteit van de opvang dient te waarborgen.

TITEL ****. - **** en sancties HOOFDSTUK ****. - ****

Art. 44.Om de orde, de veiligheid en de rust in een **** te waarborgen en indien nodig te herstellen, kunnen er interne **** genomen worden.

De **** legt de **** vast die ten aanzien van een bewoner genomen kunnen worden en bepaalt welke de van toepassing zijnde **** zijn en welke overheden gemachtigd zijn om de **** te nemen. HOOFDSTUK ****. - Sancties

Art. 45.Ingeval de begunstigde van de opvang een ernstige overtreding begaat van de voorschriften en **** die van toepassing zijn op de **** bedoeld in artikel 19 kan er hem een sanctie opgelegd worden. Bij de keuze van de sanctie wordt er rekening gehouden met de aard en de omvang van de overtreding evenals met de concrete omstandigheden waarin deze werd begaan.

Enkel de volgende sancties mogen worden opgelegd : 1° de formele verwittiging met vermelding in het sociaal dossier bedoeld in artikel 32;2° de tijdelijke uitsluiting van deelname aan de activiteiten georganiseerd door de ****;3° de tijdelijke uitsluiting van de mogelijkheid tot het verrichten van betaalde prestaties van **** zoals bedoeld in artikel 34;4° de beperking van de toegang tot sommige diensten;5° de verplichting om taken van algemeen nut te verrichten, waarvan de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering als een nieuwe overtreding beschouwd kan worden;6° de overplaatsing, zonder verwijl, van de begunstigde van de opvang naar een andere ****. De sancties worden opgelegd door de directeur of de verantwoordelijke van de ****.

De sancties kunnen tijdens hun uitvoering verminderd of opgeheven worden door de instantie die ze heeft opgelegd.

De beslissing om een sanctie op te leggen wordt op een objectieve en onpartijdige wijze genomen en maakt het voorwerp uit van een motivering.

In geen geval kan de uitvoering van een sanctie de volledige opheffing van de materiële hulp die krachtens de huidige wet toegekend wordt tot gevolg hebben, noch de vermindering van de toegang tot de medische begeleiding.

De Koning bepaalt de **** die van toepassing zijn op de behandeling van de sancties. HOOFDSTUK ****. - Klachten en Beroep

Art. 46.De begunstigde van de opvang wendt zich tot de directeur of de verantwoordelijke van de **** ingeval hij klachten heeft met betrekking tot : - de levensomstandigheden in de **** - de toepassing van het huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 19 van deze wet.

Ingeval de klacht niet behandeld wordt binnen een termijn van 7 dagen na het bekendmaken van de klacht, kan de begunstigde van de opvang de klacht schriftelijk voorleggen aan de directeur-generaal van het ****, of aan de door de partner aangewezen en door het Agentschap erkende persoon. De directeur-generaal van het **** of de door de partner aangewezen persoon antwoordt op deze klacht binnen de 30 dagen.

De Koning bepaalt de **** die van toepassing zijn op de behandeling van de klachten.

Art. 47.§ 1. De begunstigde van de opvang gehuisvest in een **** beheerd door het **** of een partner kan een beroep tot herziening instellen tegen elke beslissing die hem een in artikel 45, 4°, 5° of 6°, opgesomde sanctie oplegt, alsook tegen elke beslissing met betrekking tot de medische begeleiding, zoals bedoeld in artikel 25, § 5, van deze wet.

Het beroep tegen een in artikel 45, 4°, 5° of 6°, bedoelde sanctie wordt ingesteld bij de directeur-generaal van het Agentschap, bij de door de partner aangewezen en door het Agentschap erkende persoon, of bij de ****.****.****.****.-**** ingeval van een structuur bedoeld in artikel 64 van deze wet, per gewone post binnen een termijn van vijf werkdagen te rekenen vanaf de betekening aan de begunstigde van de opvang van de beslissing bedoeld in het eerste lid. De begunstigde van de opvang bezorgt onmiddellijk aan de **** een kopie van het beroep.

Het beroep moet ingediend worden in één van de landstalen of in het ****.

Elk beroep tegen een beslissing met betrekking tot de medische begeleiding zoals bedoeld in artikel 25, § 5 van deze wet wordt ingediend bij de directeur-generaal van het **** of bij de ****.****.****.****.-**** ingeval van een structuur bedoeld in artikel 64 van deze wet.

De directeur-generaal, de door de partner aangewezen persoon of de ****.****.****.****.-Raad bevestigt, vernietigt of herziet de beslissing binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de indiening van het beroep tot herziening.

Voor het beroep dat betrekking heeft op de medische begeleiding, en dat wordt ingediend bij de directeur-generaal van het ****, is het voorafgaand advies van een arts vereist.

De directeur-generaal, de door de partner aangewezen persoon, of de ****.****.****.****.-Raad kan, indien hij dit nodig acht, de aangevochten beslissing opschorten tijdens de behandeling van het beroep.

De directeur-generaal, de door de partner aangewezen persoon, of de ****.****.****.****.-Raad hoort, indien hij dit nodig acht, de bij het beroep betrokken personen.

De directeur-generaal, de door de partner aangewezen persoon, of de ****.****.****.****.-**** motiveert zijn beslissing.

Indien de directeur-generaal, de door de partner aangewezen persoon, of de ****.****.****.****.-Raad de aangevochten beslissing bevestigt of herziet, of bij afwezigheid van beslissing aangaande het beroep binnen de voorgeschreven termijn, kan de begunstigde van de opvang hiertegen een beroep indienen bij de **** van de plaats van de ****. Op straffe van verval dient dit beroep ingediend te worden binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de betekening van de beslissing van de directeur-generaal, de door de partner aangewezen persoon, of de ****.****.****.****.-****, of vanaf het verstrijken van de voorgeschreven termijn.

Art. 48.**** Agentschap stelt aan de minister jaarlijks een verslag voor met betrekking tot de klachten en de beroepen.

TITEL ****. - **** van de ****

Art. 49.**** artikel 458 van het Strafwetboek, zijn de personeelsleden van de **** gebonden door een geheimhoudingsplicht. **** is met name van toepassing op de informatie die aan een personeelslid van de **** verstrekt wordt door elke begunstigde van de opvang die in deze **** opgevangen wordt en op de initiatieven die een personeelslid van de **** neemt in het kader van de taken die aan de genoemde **** zijn toevertrouwd.

Art. 50.De personeelsleden van de **** zijn onderworpen aan een **** code die door de minister is vastgelegd en die deel uitmaakt van het arbeidsreglement.

**** **** code bedoeld in het eerste lid waarborgt met name de eerbiediging van het non-****, van de briefwisseling van de begunstigde van de opvang, van zijn filosofische, godsdienstige of politieke overtuiging, zijn recht op een privé- en een gezinsleven en zijn recht op vrije meningsuiting. **** code bevat eveneens regels met betrekking tot het voorwerp en de taken van een **** in de ****, de aard van de relaties tussen de personeelsleden van de **** en de begunstigde van de opvang alsook de eerbiediging van de geheimhoudingsplicht.

Art. 51.**** **** of de partner organiseert een multidisciplinaire en doorlopende **** die bestemd is voor de personeelsleden van de ****.

TITEL ****. - **** van collectieve **** in de lokale omgeving en subsidies aan de gemeenten

Art. 52.Met uitzondering van de structuren bedoeld in artikel 64, organiseren de collectieve **** **** met behulp van subsidies die door het Agentschap toegekend worden.

Onder een **** wordt een activiteit bedoeld die tot doel heeft de collectieve **** in de omgeving te integreren en een positief beeld te scheppen van het **** voor **** in de samenleving.

**** worden aan de collectieve **** toegekend met het oog op de verwezenlijking van de volgende doelstellingen : 1° integratie van de collectieve **** in haar lokale omgeving;2° correcte informatie verschaffen inzake de werking van de collectieve ****;**** bevorderen met betrekking tot de opvang van ****. Het bedrag van deze subsidies bestaat uit een vast bedrag vermeerderd met het bedrag dat bekomen wordt op basis van de berekening van het aantal **** binnen de collectieve ****.

Art. 53.**** minister kent een jaarlijkse subsidie toe aan de gemeenten op wiens grondgebied er een collectieve **** gelegen is.

Deze subsidie beoogt de volgende kosten te dekken : 1° de personeelskosten die rechtstreeks verband houden met het administratieve beheer van de collectieve ****;2° de **** die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het administratieve beheer van de collectieve ****;de onrechtstreekse kosten worden aan de hand van een **** verantwoord; 3° de gemeentelijke initiatieven die de integratie van de collectieve **** binnen de gemeente bevorderen. **** minister bepaalt in het begin van het jaar de subsidie die aan de gemeenten verschuldigd is voor het voorbije jaar. Het bedrag van de subsidie wordt forfaitair per jaar en per effectieve **** bepaald. Ten einde rekening te houden met de schommelingen in het aantal plaatsen die gedurende deze periode beschikbaar zijn voor elke collectieve ****, wordt dit aantal de eerste dag van elke maand bepaald. Met een tijdelijke vermindering, om reden van verbouwingen of inrichting, wordt geen rekening gehouden.

TITEL ****. - **** voor vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst of naar een derde land

Art. 54.**** Agentschap ziet erop toe dat de begunstigde van de opvang, toegang krijgt tot een programma voor vrijwillige terugkeer naar zijn land van herkomst of naar een derde land.

Dit programma evenals het kader waarbinnen het uitgevoerd wordt, worden vastgelegd door de Koning. Het bestaat onder meer uit aangepaste **** evenals uit de **** van de reiskosten en, ****, uit een begeleiding bij de herintegratie in het land van herkomst of een derde land.

Met het oog hierop kan het **** overeenkomsten afsluiten met derden.

BOEK ****. - FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN **** TITEL ****. - Statuut, taken en bevoegdheden

Art. 55.Onder de naam «*****» werd een overheidsinstelling met rechtspersoonlijkheid opgericht, die ingedeeld is bij categorie **** zoals bedoeld in de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

De Koning bepaalt bij besluit vastgesteld na overleg in de **** de structuur, de organisatie en de werking van het Agentschap. **** Agentschap kan door middel van een arbeidsovereenkomst personeelsleden aanwerven om te voorzien in al zijn **** met het oog op de uitvoering van de taken die het toegewezen heeft gekregen.

Art. 56.§ 1. **** Agentschap heeft onder meer de taak om de organisatie, het beheer en de kwaliteitscontrole van de materiële hulp, toegekend aan de begunstigden van de opvang, te verzekeren.

**** mag subsidies toekennen in verband met zijn opdrachten. § 2. In het kader van de in § 1 bedoelde taken, oefent het Agentschap de volgende bevoegdheden uit : 1° de toekenning van de materiële hulp aan de begunstigden van de opvang in de collectieve **** die het beheert;2° de controle van de uitvoering van de overeenkomsten afgesloten met de partners overeenkomstig artikel 64 betreffende de toekenning van de materiële hulp aan de begunstigden van de opvang;3° de toewijzing, de wijziging en de opheffing van de verplichte plaats van inschrijving overeenkomstig **** ****;4° de organisatie van de betaling van een **** en de prestatie van **** overeenkomstig artikel 34.

Art. 57.**** artikel 43 ziet het Agentschap toe op het verzekeren van de continuïteit van de opvang bij de overschakeling van de materiële hulp die aan de **** verleend wordt naar de maatschappelijke dienstverlening die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt.

Art. 58.**** is het Agentschap belast met de coördinatie van de vrijwillige terugkeer, zowel van de begunstigden van de opvang als van andere vreemdelingen.

Art. 59.**** **** is belast met de toekenning van de materiële hulp aan niet-begeleide minderjarigen in het kader van de observatie- en ****.

Art. 60.**** **** is belast met de toekenning van de materiële hulp aan minderjarigen die illegaal met hun ouders op het grondgebied verblijven en van wie de staat van behoeftigheid door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is vastgesteld, wanneer de ouders niet in staat zijn om hun onderhoudsplicht na te komen.

**** materiële hulp wordt toegekend binnen de **** die door het **** worden beheerd.

De Koning bepaalt de nadere regels van de toekenning van deze materiële hulp.

Art. 61.**** **** is de verantwoordelijke instantie voor het **** ****.

TITEL ****. - Partners en controle van de kwaliteit van de opvang

Art. 62.**** Agentschap kan aan partners de taak toevertrouwen om aan begunstigden van de opvang materiële hulp te verstrekken zoals voorzien in deze wet. Deze partners zijn met name het Rode **** van België, de andere overheden, de openbare besturen en de verenigingen.

Met het oog hierop sluit het **** overeenkomsten af.

Art. 63.Indien de overeenkomst zoals bedoeld in voorafgaand artikel niet is opgezegd en onder voorbehoud van andere reglementen of specifieke bepalingen in de overeenkomsten, hebben het Rode **** van **** of de andere overheden, de openbare besturen en de verenigingen bedoeld in voorgaand artikel, bij het begin van elk kalenderjaar recht op de betaling van een voorschot ten bedrage van minstens een kwart van het bedrag waarop ze het vorige jaar recht hadden. **** voorschot dient uiterlijk op 31 maart betaald te zijn.

Art. 64.**** openbare centra voor maatschappelijk welzijn kunnen individuele of collectieve **** organiseren om materiële hulp te verlenen aan de begunstigde van de opvang. **** ****, genaamd lokale ****, maken het voorwerp uit van een overeenkomst tussen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en het Agentschap.

De Koning bepaalt het kader voor de oprichting van een lokaal ****, evenals de nadere regels van de subsidiëring door het Agentschap.

Art. 65.**** **** organiseert een regelmatig overleg met de partners.

BOEK ****. - Slotbepalingen **** ****. - Overgangsbepalingen

Art. 66.Voor de **** die hun **** ingediend hebben vóór de inwerkingtreding van deze wet blijven de bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, die van kracht waren de dag vóór de inwerkingtreding van onderhavige wet, van toepassing.

**** afwijking van het eerste lid zijn de bepalingen van **** ****, uitgezonderd **** ****, de bepalingen van **** **** en de artikelen 69 en 70 echter onmiddellijk van toepassing op de **** bedoeld in het vorig lid vanaf de inwerkingtreding van onderhavige wet.

Art. 67.Een jaar na de inwerkingtreding van deze wet voert de regering een evaluatie uit met betrekking tot de toepassing ervan en brengt verslag uit bij de Wetgevende Kamers.

TITEL ****. - ****

Art. 68.**** artikel 57, § 2, 2°, zesde lid van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn worden de woorden «*****» vervangen door « de termijn welke door artikel 7, 4°, van de wet van **** betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen ».

Art. 69.Artikel 57ter, eerste en tweede lid van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt als volgt gewijzigd : « **** maatschappelijke dienstverlening is niet door het centrum verschuldigd indien een vreemdeling die gehouden is zich in te schrijven in een **** plaats overeenkomstig artikel 11, § 1 van de wet van **** betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, materiële hulp ontvangt van een **** die belast is met het verlenen van de noodzakelijke dienstverlening om een menswaardig leven te kunnen leiden.

**** afwijking van artikel 57, § 1 kan een **** aan wie in toepassing van artikel 11, § 1 van de wet van **** betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen als verplichte plaats van inschrijving een **** is aangewezen die beheerd wordt door het **** of één van zijn partners, slechts in deze **** gebruik maken van de maatschappelijke dienstverlening overeenkomstig de wet van **** betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen ».

TITEL ****. - ****

Art. 70.Vanaf de inwerkingtreding van deze wet worden opgeheven in de **** van 19 juli 2001, gewijzigd bij de **** van 22 december 2003 en 27 december 2004 : 1° artikel 60;2° de artikelen 62 tot 64;3° artikel 65, § 3.

Art. 71.Artikel 57ter, derde lid van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt opgeheven.

Art. 72.Artikel 57ter 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt opgeheven.

Art. 73.Artikel 54, §§ 1 en 3, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt opgeheven.

TITEL ****. - Inwerkingtreding

Art. 74.De Koning bepaalt de datum van de inwerkingtreding van de bepalingen van deze wet.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te ****, 12 januari 2007.

**** **** **** : **** **** van Maatschappelijke ****, ****. **** **** 's Lands zegel gezegeld : **** **** van ****, Mevr. ****. **** _______ Nota (1) Zitting 2005-2006. **** van volksvertegenwoordigers : Parlementaire stukken. - ****, ****. 51-2565/001. - ****, ****. 51-2565/002 en 003. - ****, ****. 51-2565/004. - **** aangenomen door de commissie (art. 78 van de Grondwet), 51-2565/005. - **** aangenomen door de commissie (art. 77 van de Grondwet), 51-2565/006. - ****, ****. 51-2565/007. - **** aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de **** (art. 77 van de ****), ****. 51-2565/008.

Zitting 2006-2007.

Senaat : Parlementaire stukken. - **** overgezonden door de **** van volksvertegenwoordigers, ****. 3-1938/1. - Ontwerp niet **** door de Senaat.

^