Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 04 augustus 2014

Projectoproep 2015 INLEIDING Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers is een instelling van openbaar nut. Fedasil staat onder de voogdij van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Maatschappelijke Integratie.

bron
federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
numac
2014011456
pub.
04/08/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS


Projectoproep 2015 INLEIDING Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) is een instelling van openbaar nut. Fedasil staat onder de voogdij van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Maatschappelijke Integratie.

Fedasil heeft als opdracht materiële hulp te verlenen aan asielzoekers en aan andere categorieën van vreemdelingen die eveneens recht hebben op opvang. Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen (de NBBM).

Fedasil draagt bij tot het uitwerken, voorbereiden en uitvoeren van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap. Fedasil is in België ook de bevoegde autoriteit voor het Europees Vluchtelingenfonds (EVF).

Daarnaast coördineert Fedasil de programma's voor vrijwillige terugkeer.

ALGEMEEN KADER Krachtens art. 62 van de wet van 12 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen sluiten betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen kan "het Agentschap [...] aan partners de taak toevertrouwen om aan begunstigden van de opvang materiële hulp te verstrekken zoals voorzien in deze wet. [...] Met het oog hierop sluit het Agentschap overeenkomsten af." Deze projectoproep verschijnt in het kader van de bepalingen betreffende de materiële hulp die wordt toegekend aan de begunstigde van de opvang in de voormelde wet en de doelstellingen die werden vastgelegd in de algemene beleidsnota betreffende de opvang van asielzoekers en andere begunstigden van opvang (cf. parlementair document DOC 53 1964/008 van 20 december 2011 - Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers).

Het sluiten van overeenkomsten betreffende de projecten die voortkomen uit deze projectoproep kan slechts plaatsvinden na formele goedkeuring door de verschillende betrokken instanties.

Een bedrag van € 921.574 wordt toegekend in 2015, onder voorbehoud van goedkeuring van de 2015 Fedasil begroting. Het Selectiecomité bepaalt de door Fedasil gefinancierde projecten binnen de grenzen van de daarvoor toegekende budgetten voor het jaar 2015. Het maximumbedrag dat wordt toegekend aan elk project zal in elk geval beperkt zijn tot € 150.000.

Enkel de projecten die voldoen aan de onderstaande voorwaarden komen in aanmerking.

PRIORITEITEN VAN DE PROJECTOPROEP 2015 De hierna genoemde prioriteiten, die in willekeurige volgorde worden vermeld, werden goedgekeurd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Maatschappelijke Integratie, Maggie De Block. - Gespecialiseerde en aangepaste begeleiding bieden aan de begunstigden van de opvang, zowel op juridisch, psychologisch, mentaal, sociaal als medisch vlak; - De specifieke behoeften beantwoorden van kwetsbare begunstigden van de opvang, zoals minderjarigen, niet-begeleide minderjarigen, eenoudergezinnen met kinderen, zwangere vrouwen, personen met een handicap, slachtoffers van mensenhandel, geweld of foltering of oudere personen; - Het vertrek uit de opvangstructuren vergemakkelijken alsook de overgang van materiële opvang naar maatschappelijke steun van de OCMW's voor de begunstigden van de opvang met een verblijfstitel (erkende vluchtelingen, begunstigden van subsidiaire bescherming en personen die toelating hebben op het grondgebied te verblijven volgens de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten); - De begunstigden van de opvang met een verblijfstitel begeleiden (erkende vluchtelingen, begunstigden van de subsidiaire bescherming en personen die toelating hebben op het grondgebied te verblijven volgens de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten) teneinde hun integratie in onze maatschappij te verbeteren, tijdens de overgangsperiode van de materiële opvang naar sociale steun door de OCMW's; - Maatschappelijke en pedagogische begeleiding voorzien om niet-begeleide minderarige vreemdelingen die recht hebben op maatschappelijke steun te helpen zelfstandig te worden en hun vertrek uit de opvangstructuren te vergemakkelijken; - Aangepaste begeleiding voorzien voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die aanpassingsproblemen hebben in de traditionele opvangcentra; - Begeleiding voorzien voor de kwetsbare niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die worden opgevangen in gastgezinnen; - Begeleiding, empowerment en beroepsopleidingen voorzien voor NBMV die geen uitzicht hebben op verblijf en recht hebben op materiële opvang als minderjarige; - Gespecialiseerde begeleiding en aangepaste plaatsen (bedden) bieden aan de begunstigden van de opvang met een ernstige lichamelijke handicap die voortdurende professionele verzorging vereist (24u/24u) - Gespecialiseerde begeleiding en aangepaste plaatsen (bedden) bieden aan de begunstigden van de opvang met een psychiatrisch probleem dat voortdurende professionele verzorging vereist (24u/24u).

VOORWAARDEN VOOR SUBSIDI"RING > Fedasil financiert geen organisaties, maar activiteiten. Aanvragen die er uitsluitend op gericht zijn de werking van de organisatie te versterken, worden als structureel beschouwd en worden bijgevolg niet in overweging genomen; > Zijn uitgesloten van de projectoproep : kandidaat-organisaties - die een bedrijf met winstoogmerk exploiteren; - die zich in staat van faillissement bevinden of het voorwerp zijn van een faillissementsprocedure, een procedure van schikking, van vereffening of stopzetting van de activiteiten, of zich in een gelijkaardige situatie bevinden; - die het voorwerp zijn geweest van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor elk strafbaar feit dat invloed heeft op hun moraliteit, omwille van fraude, corruptie, deelname aan een criminele organisatie of elke andere onwettige activiteit die de financiële belangen van de Staat schaadt; - die niet voldoen aan hun sociale en fiscale verplichtingen overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen; - die, in het kader van een andere procedure voor toekenning van subsidies, ernstig in gebreke zijn gesteld wegens niet-nakoming van de contractuele verplichtingen; - die, in het kader van deze subsidieaanvraag, geconfronteerd worden met een belangenconflict; > Om ontvankelijk te worden verklaard, moet het project dat wordt ingediend door de kandidaat-organisatie voldoen aan de volgende voorwaarden : - bijdragen tot de uitvoering van de bovenvermelde prioriteiten; - zich richten op de begunstigden van de opvang zoals vastgelegd in artikel 2 van de wet van 12 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen sluiten betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. Het niet afbakenen van de doelgroepen zal als gevolg hebben dat de toegekende subsidie moet worden terugbetaald; - uitgewerkt zijn in België; - niet-lucratief zijn van aard. In het budget moeten de eventuele inkomsten worden opgenomen die gegenereerd worden bij de uitvoering van een gesubsidieerd project. In dit geval gaat het in principe om ontvangsten die gegenereerd worden tijdens de periode van de overeenkomst (verkoop, verhuur, verlenen van diensten, uitgaven voor inschrijvingen, ...) > Om ontvankelijk te worden verklaard, moet het kandidatuurdossier dat wordt ingediend door de kandidaat-organisatie voldoen aan de volgende voorwaarden : - ingediend zijn binnen de vastgestelde termijn en in de twee door deze projectoproep voorgeschreven vormen; - ingediend zijn middels het standaardformulier voor subsidieaanvraag opgesteld door Fedasil (bijlage 1); - alle vereiste informatie (context, uitvoering, financiering, verwachte resultaten, evaluatiemethode,...) en gevraagde documenten bevatten. Indien dit niet het geval is, is rechtvaardiging vereist; - gedateerd en ondertekend zijn door de persoon die wettelijk bevoegd is om in naam van de kandidaat-organisatie te ondertekenen. > De kandidaat-organisatie moet haar project op een gedetailleerde manier beschrijven in het kandidatuurdossier. De projectbeschrijving moet een duidelijk idee geven van de beoogde doelgroep, de doelstellingen, de inhoud en de uitvoering van het project, alsook van de relevantie en de coherentie ervan; > Het budget moet volledig zijn en mag geen niet-subsidiabele uitgaven vermelden. Het is hierbij essentieel dat de financiële en budgettaire richtlijnen worden geraadpleegd (bijlage 3); > Het budget moet steeds in evenwicht zijn. Met andere woorden : de totale uitgaven en de totale inkomsten (financieel plan) moeten gelijk zijn en moeten duidelijk vermeld zijn in het budget. Bovendien moeten er een duidelijke verdeling en identificering van de kosten per financiële bron worden gegeven; > De uitvoering van de activiteiten in het kader van het project, moet volledig overeenstemmen met de beschrijving die wordt gegeven in het kandidatuurdossier, en dit gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst; > De kandidaat-organisatie moet in staat zijn om binnen de vereiste termijn het personeel, het materiaal en de technieken in te zetten die nodig zijn om het project uit te voeren zoals beschreven in het kandidatuurdossier. De personen die zijn aangesteld voor de uitvoering van het project waarover de kandidatuur gaat, beschikken over de vereiste capaciteiten en voldoende bekwaamheden om het doelpubliek te begeleiden volgens de voorgestelde werkwijze en zijn niet het voorwerp van een rechterlijk verbod. De kandidaat-organisatie beschikt ook over voldoende ruimten en geschikte uitrusting om het project uit te voeren; > De kandidaat-organisatie moet in staat zijn om het project uit te voeren overeenkomstig de regels voor het beheer die zijn opgelegd door Fedasil. In dit verband maakt de organisatie op de data vastgelegd door Fedasil tussentijdse verslagen en een eindverslag op over de uitvoering van het project. Deze verslagen bevatten in het bijzonder een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de activiteiten die worden uitgevoerd en de resultaten die worden geboekt in het kader van het project, in de loop van het referentiejaar en bij de toepassing van de doelstellingen en toegekende missies; > Tijdens de hele duur van het project moet de doelgroep op objectieve en controleerbare wijze worden geregistreerd. Via deze registratie moet het mogelijk zijn om een duidelijk onderscheid te maken tussen de doelgroep van de organisatie en die van het project; > De kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren van de prestaties en resultaten zijn vastgelegd in de overeenkomst op basis van de voorstellen van de kandidaat-organisatie en de onderhandelingen die door Fedasil kunnen worden gevoerd. De indicatoren moeten minstens het aantal begunstigden en hun kenmerken bevatten; > Indien er sprake is van een partnerschap met een andere organisatie, is de organisatie die het project heeft ingediend de enige contactpersoon voor Fedasil. Deze organisatie coördineert het project en zal verantwoordelijk zijn voor het communiceren van alle door Fedasil gevraagde informatie. Voor de partnerschappen is een overeenkomst vereist die op gedetailleerde wijze de rechten en plichten van de partners vastlegt, m.a.w. de modaliteiten van het partnerschap, zowel op financieel vlak als wat de organisatie en de inhoud betreft; > De subsidiabiliteitsperiode van de uitgaven voor de projecten die zijn geselecteerd in het kader van deze projectoproep loopt van 1 januari 2015 tot 31 december 2015.

SELECTIEPROCEDURE VAN PROJECTEN De kandidatuurdossiers worden verplicht ingediend per post (aangetekend schrijven met ontvangstbewijs) EN op elektronische wijze, middels het standaardformulier voor subsidieaanvraag opgesteld door Fedasil. Het voormelde formulier moet volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend met de gevraagde bijlagen worden verstuurd naar het volgende adres : Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers - Fedasil Directie Operationele Diensten Verantwoordelijke Afdeling Aankomst Nadège Williame Kartuizersstraat 21 B- 1000 BRUSSEL e-mail : nadege.williame@fedasil.be cc : barbara.nys@fedasil.be

Gevraagde bijlagen

Annexes demandées

1

Juridisch

1

Juridique

1.1

Statuten

1.1

Statuts

1.2

Wijziging van de statuten

1.2

Modifications des statuts

1.3

Lijst van bestuurders/leden van de raad van bestuur (naam en voornaam, functies binnen het bedrijf)

1.3

Liste des directeurs/ membres du conseil d'administration (nom et prénom, fonctions au sein de l'organisation)

1.4

In het geval van een partnerschap, de ondertekende partnerschapsovereenkomst(en)

1.4

Dans le cas de partenariat, la ou les convention(s) de partenariat signées

1.5

Verklaring op erewoord van de wettelijk vertegenwoordiger van de kandidaat-organisatie (bijlage 4)

1.5

Déclaration sur l'honneur du représentant légal de l'organisation candidate (annexe 4)

2

Operationeel

2

Opérationnel

2.1

Retroplanning, in tabelvorm, van de oprichting en uitvoering van het project, voor de hele looptijd van het project (belangrijke fasen, opvolging van de resultaten ...)

2.1

Retroplanning, sous forme de tableau, de la mise en place et en oeuvre du projet, et ce pour toute la période du projet (étapes clé, suivi des résultats...)

2.2

Gedetailleerde kalender van de activiteiten van het project

2.2

Calendrier détaillé des actions du projet

2.3

Organigram van de organisatie

2.3

Organigramme de l'organisation

2.4

Organigram van het project + functiebeschrijving(en) van elke voor het project aangestelde persoon

2.4

Organigramme du projet + description(s) de fonction pour chaque personne affectée au projet

2.5

Jaarverslag van het vorige jaar

2.5

Rapport annuel de l'année précédente

3.5

Financiën

3

Finances

3.1

Budgettaire raming van het project (per jaar) opgesteld volgens de roosters in het formulier en waarvoor het detail van de verschillende posten expliciet vermeld is (bijlage 2)

3.1

Estimation budgétaire du projet (par année) élaboré selon les grilles contenues dans le formulaire et dont le détail des différents postes est explicité (annexe 2)

3.2

Jaarlijkse begroting van de organisatie

3.2

Budget annuel de l'organisation

3.3

Auditverslag van de twee voorgaande jaren, uitgevoerd en gepubliceerd door een erkend bedrijf

3.3

Rapport d'audit des deux années précédentes effectué et publié par une entreprise agréée

3.4

Goedgekeurde jaarrekeningen van het laatste boekjaar

3.4

Comptes annuels approuvés du dernier exercice comptable

3.5

Attest van medefinanciering (indien van toepassing)

3.5

Attestation de cofinancement (si d'application)


Termijn voor het indienen De uiterste datum voor het indienen van de projecten is maandag 15 september 2014 (poststempel geldt als bewijs).

Onderzoek van de subsidieaanvragen Het onderzoek van de dossiers vindt plaats op basis van het kandidatuurdossier dat ingediend is door de kandidaat-organisatie en alle nuttige informatie omtrent de kandidaat-organisatie en het voorgestelde project waarvan Fedasil in het bezit zou zijn, hierbij inbegrepen de evaluaties betreffende de uitvoering van de projecten waarvoor voordien door Fedasil een subsidie werd toegekend en die beheerd zijn door de dienst Delegatie - Conventiesbeheer, in samenwerking met de dienst Begroting en Controle Conventies (indien van toepassing).

Fedasil onderzoekt de ontvankelijkheid van de projecten en geeft voor elk ontvankelijk project een advies aan het Selectiecomité, op basis van de volgende elementen : > de inhoud : de kwaliteit van de aanvraag (beschrijving van het project voldoende duidelijk), de intrinsieke relevantie van het project (meerwaarde voor de opvang en begeleiding van de begunstigden van de materiële hulp), de systematische relevantie (geschiktheid van het project voor de geïdentificeerde behoeften), de efficiëntie (verhouding financiële middelen/verwachte resultaten), de sterkte van de onderliggende institutionele en organisationele structuur van het project (betrouwbaarheid van de projectpromotor, deugdelijkheid van de middelen voor projectbeheer : kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren, registratiesysteem -of systemen/verificatiebronnen,...) > de financiële aspecten : op basis van verschillende criteria, zoals de grootte van het subsidiebedrag, het feit een nieuwe promotor te zijn of het percentage van niet-subsidiabele uitgaven voor voormalige promotoren, het bestaan van een analytische boekhouding, de geloofwaardigheid en verantwoording van de gevraagde financiering, de kostenefficiëntie ...

Selectie van projecten Een Selectiecomité, bestaande uit vertegenwoordigers van Fedasil en van het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Maatschappelijke Integratie, bepaalt de door Fedasil gefinancierde projecten binnen de grenzen van de daarvoor toegekende budgetten voor het jaar 2015. De beslissingen van het Selectiecomité zijn soeverein.

De kandidaat-organisaties worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de gemotiveerde beslissing van weigering van de subsidie, die door het Selectiecomité genomen is. De weerhouden projecten worden onderworpen aan een advies van de Inspectie van Financiën. Wanneer de Inspectie van Financiën een positief advies geeft brengt Fedasil de kandidaat-organisaties op de hoogte van de beslissing tot toekenning van een subsidie en de overeenkomsten worden getekend voor een duur die valt binnen de subsidiabiliteitsperiode van de uitgaven die is vastgelegd in deze projectoproep.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Cel Conventiesbeheer - Delegatiedienst en bij de dienst Begroting en Controle Conventies van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers : Nadège Williame - Verantwoordelijke Afdeling Aankomst nadege.williame@fedasil.be Barbara Nys - Verantwoordelijke Dienst Budget en Controle Conventies barbara.nys@fedasil.be Elke Laevens - Attaché Dienst Begroting en Controle Conventies : elke.laevens@fedasil.be De documenten die in deze projectoproep worden vermeld, zijn beschikbaar op : www.fedasil.be

^