Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 augustus 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/08/2014 numac 2014009401 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 13 juni 2014 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...) Bij koninklijk besluit van 13 juni 2014 is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****(...) type wet prom. 26/12/2013 pub. 04/08/2014 numac 2014015045 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint Lucia inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 (2) (3) type wet prom. -- pub. 04/08/2014 numac 2014022373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 10 september 2013 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 14, j) (Urologie) van de nomenclatuur(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2013012288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende het minimum uurloon type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2013207227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan sommige invalide arbeiders van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014009429 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van de administratieve en geldelijke bepalingen van de loopbaan van verschillende personeelsleden van de FOD Justitie die deel uitmaken van de bewaking, techniek en logistiek type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014012017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014022369 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot gelijkstelling van scheepsjongens met leerlingen zoals bedoeld in artikel 80 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014022423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 04/08/2014 numac 2014022426 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2014 numac 2014022442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 juli 2014 wordt aan de heer BERTELS, Jan, op zijn verzoek, met ingang van 17 juni 2013, ontslag verleend uit zijn functie van "directeur-generaal Sociaal Beleid" bij de Federale Overhe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014024301 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 2005 houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en van de voorzitter van zijn raad van bestuur type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de eindejaarspremie door het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de begrafenisondernemingen", opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2013 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2014 numac 2014204875 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 13 juli 2014 zijn benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : - de heer Tirions, H., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Diest; - de heer Grahame, M. Zij zullen het burgerlijke ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2014 numac 2014204880 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juli 2014, dat uitwerking heeft op 1 juli 2014, is aan de heer De Bruyn, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van advocaat in het Hof van Cassatie. Het is hem vergund de titel van Bij koninklijk besluit van 13 juli 2014, is in het koninklijk besluit van 4 april 2014, waarbij(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2014 numac 2014204896 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 oktober 2013, die in werking treden op 31 augustus 2014 : - is Mevr. Allegaert, K., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aansp - is de heer Delvoie, G., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld. Hi(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014011475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor het Verbruik type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014204848 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende het in toepassing brengen van de bepalingen inzake de eenmalige aanvraag en het in aanmerking komen van de oppervlaktes bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2006 tot invoering van de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014204856 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014027206 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat "Commanster" te Vielsalm en Gouvy type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014027207 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat "Plombières" te Plombières type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014027209 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de omtrek en de voorwaarden voor het beheer van het erkende natuurreservaat "La Montagne Saint-Pierre" te Wezet type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014027208 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Les Prés de Latour" te Virton

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014035658 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijzing van de bijlage XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en betreffende het omschakelen van rust- en verzorgingstehuizen ontstaan uit de reconversie van ziekenhuizen tot woonzorgcentra met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014035765 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende afwijkingen van de bouwtechnische en bouwfysische normen waaraan de infrastructuur van innovatieve pilootprojecten moet voldoen om voor een investeringssubsidie of investeringswaarborg, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, in aanmerking te komen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202991 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lagere besturen of ermee gelijkgestelde personen worden uitgevoerd

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/07/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014021081 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief overheidsopdrachten - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van een opdrachtnemer of onderaannemer - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van een opdrachtnemer of onderaannemer die illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt - Uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de fiscale en sociale schulden naar bepaalde fraudegevoelige dienstensectoren

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/08/2014 numac 2014000262 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 april 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Pinocchio » te Brussel om van 1 augustus 2014 tot en me type vergunning prom. -- pub. 04/08/2014 numac 2014000385 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a type vergunning prom. -- pub. 04/08/2014 numac 2014000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « VALORLUB » te Wemmel om van 2 juni tot en met 30 juni 20 type vergunning prom. -- pub. 04/08/2014 numac 2014000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « SOS - Kinderdorpen België voor de wereld », te Elsene om type vergunning prom. -- pub. 04/08/2014 numac 2014000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Wereldsolidariteit » te Brussel om van 1 juli 2014 tot type vergunning prom. -- pub. 04/08/2014 numac 2014000392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 04/08/2014 numac 2014000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a

erratum

type erratum prom. 22/05/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014022397 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de programmawet van 28 juni 2013. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2014 numac 2014022404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. GORISSEN Vinciane benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2014 numac 2014022409 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014, dat in werking treedt de dag van deze be Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. MOREELS, Naomi, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend (...)

document

type document prom. -- pub. 04/08/2014 numac 2014011456 bron federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Projectoproep 2015 INLEIDING Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers is een instelling van openbaar nut. Fedasil staat onder de voogdij van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Maatschappelijke Integratie. type document prom. -- pub. 04/08/2014 numac 2014204764 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister vlaamse overheid Nationale orden type document prom. -- pub. 04/08/2014 numac 2014204894 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering, heeft op 13 juni 2014, de heer Van Praet, A., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, aangewezen tot afdelingsvoorzi Rechtbank van eerste aanleg Limburg De rechtbank, verenigd in algemene vergadering, heeft op(...)
^