Etaamb.openjustice.be
Arrest
gepubliceerd op 12 augustus 2021

Uittreksel uit arrest ****. 58/2021 van 22 april 2021 **** 7166 In zake : de **** vraag over artikel 60 van de wet van 12 januari 2007 «*****», Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters ****. **** en ****. ****, en de rechters (...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2021203618
pub.
12/08/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****> GRONDWETTELIJK HOF****><****>
Uittreksel uit arrest ****. 58/2021 van 22 april 2021 **** 7166 In zake : de **** vraag over artikel 60 van de wet van 12 januari 2007 «*****», zoals gewijzigd bij artikel 71 van de wet van 21 november 2017, gesteld door de **** ****, afdeling ****.****><****>Het **** Hof, samengesteld uit de voorzitters ****. **** en ****. ****, en de rechters ****.-****. ****, ****. **** ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. **** en ****. ****, bijgestaan door de griffier ****. ****, onder voorzitterschap van voorzitter ****. ****, wijst na beraad het volgende arrest : ****. Onderwerp van de **** vraag en rechtspleging Bij vonnis van 12 april 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het **** is ingekomen op 25 april 2019, heeft de **** ****, afdeling ****, de volgende **** vraag gesteld : « **** artikel 60 van de wet van 12 januari 2017 [lees : 2007] betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, zoals gewijzigd bij artikel 71 van de wet van 21 november 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, de artikelen 10, 11, 22 en 23 van de ****, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 2, lid 2, 3, lid 2, 9, 22, 23 en 24 van het **** **** inzake de rechten van het kind, in zoverre het de toekenning van de materiële hulp, aan kwetsbare personen die minderjarigen die illegaal met hun ouders op het grondgebied verblijven, zijn, beperkt tot enkel binnen een collectieve ****, terwijl de andere begunstigden van de wet wier kwetsbaarheid is erkend in de zin van artikel 36, opvang binnen een individuele structuur kunnen genieten, waarbij aldus categorieën van personen die in fine bij artikel 2, 2°, van de wet als begunstigden van de opvang worden beschouwd en die zich derhalve in een wezenlijk soortgelijke situatie bevinden, op verschillende wijze worden behandeld ? ». (...) ****. **** rechte (...) **** aanzien van de in het geding zijnde bepaling en de context ervan ****.1. **** **** vraag heeft betrekking op artikel 60 van de wet van 12 januari 2007 «*****» (hierna : de wet van 12 januari 2007), zoals gewijzigd bij artikel 71 van de wet van 21 november 2017 «*****» (hierna : de wet van 21 november 2017). **** in het geding zijnde bepaling belast het **** Agentschap voor de **** van **** (hierna : ****) ermee om, binnen een collectieve **** die wordt beheerd door dat **** of een van zijn partners, de materiële hulp toe te kennen die de minderjarigen die met hun ouders illegaal op het grondgebied verblijven, wier staat van behoeftigheid door een **** is vastgesteld en ten aanzien van wie de ouders niet in staat zijn om hun onderhoudsplicht na te komen, genieten.****><****>****.2.1. **** ontwikkeling van het wettelijk kader met betrekking tot de materiële hulp die wordt toegekend aan de minderjarigen die met hun ouders illegaal op het grondgebied verblijven, dient vooraf te worden geschetst.****><****>****.2.2. Bij zijn arrest ****. 106/2003 van 22 juli 2003 heeft het **** geoordeeld dat de doelstellingen die zijn opgesomd in de artikelen 2, 3, 24, lid 1, 26 en 27 van het **** inzake de rechten van het kind dienen te worden verzoend met de doelstelling die erin bestaat volwassenen die illegaal op het grondgebied verblijven, niet ertoe aan te zetten er te blijven. Het heeft dus geoordeeld dat maatschappelijke dienstverlening onder bepaalde voorwaarden moet kunnen worden toegekend aan de minderjarigen die met hun ouders illegaal op het grondgebied verblijven, met dien verstande dat die dienstverlening niet belet dat de maatregel inzake de verwijdering van de ouders en van hun kinderen wordt uitgevoerd.****><****>****.2.3. **** aanleiding van het voormelde arrest ****. 106/2003 heeft de wetgever de artikelen 483 en 496 van de **** van 22 december 2003 aangenomen.****><****>Artikel 483 van de **** van 22 december 2003 heeft artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (hierna : de wet van 8 juli 1976) gewijzigd door met name erin te voorzien dat de maatschappelijke dienstverlening in kwestie beperkt is tot de materiële hulp die onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het kind en uitsluitend wordt verstrekt in een federaal opvangcentrum : « Artikel 57, § 2, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt vervangen als volgt : ' **** afwijking van de andere bepalingen van deze wet, is de taak van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beperkt tot : ****_list">1° het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het **** om een vreemdeling die illegaal in het **** verblijft;****_list">2° het vaststellen van de staat van behoeftigheid doordat de ouders hun onderhoudsplicht niet nakomen of niet in staat zijn die na te komen, wanneer het **** om een vreemdeling jonger dan 18 jaar die met zijn ouders illegaal in het **** verblijft. In het geval bedoeld in 2°, wordt de maatschappelijke hulp beperkt tot de materiële hulp die onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het kind en wordt uitsluitend verstrekt in een federaal opvangcentrum overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten bepaald door de ****. ' ».****><****>Artikel 496 van de **** van 22 december 2003 heeft een paragraaf 2**** ingevoegd in artikel 62 van de **** van 19 juli 2001, dat indertijd de opdrachten van **** opsomde : « **** artikel 62 van de **** van 19 juli 2001, wordt een § 2**** ingevoegd **** als volgt : ' § 2****. **** de ouders niet in staat zijn hun onderhoudsplicht te vervullen, is het agentschap bevoegd voor de opvang van de minderjarigen, die met hun ouders illegaal op het grondgebied verblijven en bij wie een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn de nood aan hulp heeft vastgesteld. De **** bepaalt de modaliteiten van deze opvang. ' ».****><****>**** de parlementaire voorbereiding van de **** van 22 december 2003 werd gepreciseerd dat de materiële hulp uitsluitend werd georganiseerd vanuit de opvangcentra voor ****, teneinde te voorkomen dat die hulp haar oorspronkelijk doel zou missen : « **** arrest van het **** van 22 juli 2003 opent een beperkt recht op een dienstverlening in natura of een **** van uitgaven ten behoeve van derden die een dergelijke dienst verlenen tegenover een minderjarige, wiens ouders illegaal op het grondgebied verblijven, op voorwaarde dat de bevoegde overheden hebben vastgesteld dat de ouders hun onderhoudsplicht niet nakomen of niet in staat zijn die na te komen en dat vaststaat dat de aanvraag betrekking heeft op onontbeerlijke uitgaven voor de ontwikkeling van het kind te **** van wie die dienstverlening wordt gevraagd. Het **** laat eveneens de mogelijkheid open voor een optreden van de wetgever.****><****>**** arrest zorgt op het terrein voor grote verwarring, doordat de ****'s deze dienstverlening in natura moeilijk kunnen toepassen overeenkomstig de criteria die het **** bepaalt.****><****>**** blijkt het noodzakelijk artikel 57, § 2 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de ****'s te wijzigen om de manier waarop de overheid zou moeten tegemoet komen aan deze aanvragen tot dienstverlening, zo nauwkeurig mogelijk te bepalen.****><****>**** te vermijden dat de materiële hulp zijn oorspronkelijke doel mist, zal deze uitsluitend georganiseerd worden vanuit de opvangcentra voor ****. **** overheid die bevoegd is om vast te stellen dat de ouders hun onderhoudsplicht niet nakomen of niet in staat zijn die na te komen, is het ****. Van zodra bij het **** een aanvraag wordt gedaan tot dienstverlening tegenover een minderjarige wiens ouders illegaal op het grondgebied van het **** verblijven en het **** vaststelt dat de ouders hun onderhoudsplicht niet nakomen of niet in staat zijn die na te komen, wordt de mogelijkheid van opvang in een federaal opvangcentrum op vrijwillige basis geboden.****><****>De **** zal de voorwaarden en de modaliteiten van de toekenning van deze materiële hulp in een federaal opvangcentra bepalen.****><****>**** modaliteiten en voorwaarden van uitwerking zullen bepaald worden met strikte eerbiediging van de **** die deze materie bestrijken, van de ****, van de wetten en reglementen, zoals geïnterpreteerd door het **** in het voormelde arrest.****><****>**** modaliteiten van uitwerking zullen rekening moeten houden met de wil van de wetgever om de hulp en de **** strikt te beperken teneinde elk misbruik te vermijden dat ingaat tegen wat het voormeld arrest van het **** voorschrijft » (****. ****., Kamer, 2003-2004, **** 51-0473/001 en 51-0474/001, ****. 223-224).****><****>****.2.4. Ter uitvoering van de **** van 22 december 2003 heeft de **** het koninklijk besluit 24 juni 2004 «*****» (hierna : het koninklijk besluit van 24 juni 2004) genomen.****><****>****.2.5. Bij zijn arrest ****. 131/2005 van 19 juli 2005 heeft het **** geoordeeld dat artikel 57, § 2, tweede lid, van de wet van 8 juli 1976, zoals gewijzigd bij artikel 483 van de **** van 22 december 2003, «*****» (****.12.1). Het **** heeft daarentegen gesteld dat die bepaling «*****» (****.12.2). Het **** heeft het laatste lid van artikel 483 van de **** van 22 december 2003 dus vernietigd, maar heeft de gevolgen ervan gehandhaafd tot de inwerkingtreding van een nieuwe bepaling en uiterlijk tot 31 maart 2006.****><****>****.2.6. **** aanleiding van het voormelde arrest ****. 131/2005 is artikel 57, § 2, tweede lid, van de wet van 8 juli 1976 gewijzigd bij artikel 22 van de wet van 27 december 2005 «*****» teneinde de aanwezigheid, in het opvangcentrum, van de ouders of van de personen die het ouderlijk gezag daadwerkelijk uitoefenen, te waarborgen : « Artikel 57, § 2, tweede lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, vervangen bij de wet van 22 december 2003 en gedeeltelijk vernietigd bij arrest **** 131/2005 van het ****, wordt vervangen als volgt : ' In het geval bedoeld in 2°, wordt de maatschappelijke hulp beperkt tot de materiële hulp die onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het kind en wordt uitsluitend verstrekt in een federaal opvangcentrum overeenkomstig de voorwaarden en nadere regels bepaald door de ****.****><****>**** aanwezigheid in het opvangcentrum van de ouders of van de personen die het ouderlijk gezag over het kind daadwerkelijk uitoefenen, wordt gewaarborgd. ' ».****><****>****.2.7. Zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 juli 2006 «*****» voorziet artikel 4, tweede lid, van het koninklijk besluit van 24 juni 2004 met name erin dat de materiële hulp die wordt toegekend aan de minderjarigen die met hun ouders illegaal op het grondgebied verblijven, «*****».****><****>****.2.8. Vervolgens heeft de wetgever de wet van 12 januari 2007 aangenomen. Die wet regelt met name, enerzijds, de materiële hulp die wordt toegekend aan de **** gedurende de **** en, anderzijds, de materiële hulp die wordt toegekend aan de minderjarigen die met hun ouders illegaal op het grondgebied verblijven.****><****>Artikel 2 van de wet van 12 januari 2007 bevat onder meer de volgende definities, die sindsdien niet meer zijn gewijzigd : « [...] ****_list">2° de begunstigde van de opvang : de ****, zoals bedoeld in 1° en elke vreemdeling aan wie het voordeel van deze wet door één van haar bepalingen toegekend wordt; [...] ****_list">6° de materiële hulp : de hulp die verleend wordt door het **** of de partner binnen een **** en die met name bestaat uit huisvesting, voedsel, kleding, medische, maatschappelijke en psychologische begeleiding en de toekenning van een ****.**** omvat eveneens de toegang tot juridische bijstand, de toegang tot diensten als tolkdiensten of opleidingen, evenals de toegang tot een programma voor vrijwillige terugkeer; [...] ****_list">10° de **** : de collectieve of individuele structuur waarin materiële hulp wordt verschaft aan de begunstigde van de opvang en die door het **** of door een partner beheerd wordt; [...] ».****><****>**** de oorspronkelijke versie ervan bepaalde artikel 36 van de wet van 12 januari 2007 : «*****».****><****>**** de oorspronkelijke versie ervan bepaalde artikel 60 van de wet van 12 januari 2007 : «*****».****><****>**** is onderstreept tijdens de parlementaire voorbereiding betrof die bepaling «*****» (****. ****., Kamer, 2005-2006, **** 51-2565/001, ****. 16). **** nam aldus « artikel 62, § 2**** van de **** van 19 juli 2001 zoals ingevoegd door artikel 496 van de **** van 22 december 2003 » (****., ****. 54) over, dat door de wet van 12 januari 2007 is opgeheven.****><****>****.2.9. De wet van 21 november 2017 heeft verschillende wijzigingen aangebracht in de wet van 12 januari 2007.****><****>Artikel 36 van de wet van 12 januari 2007, zoals laatst gewijzigd door artikel 68 van de wet van 21 november 2017, bepaalt : «*****».****><****>Artikel 60 van de wet van 12 januari 2007, zoals gewijzigd bij artikel 71 van de wet van 21 november 2017, bepaalt : «*****».****><****>**** de parlementaire voorbereiding blijkt dat die wijziging van artikel 60 van de wet van 12 januari 2007 tot doel had een einde te maken aan de controverse betreffende de wettigheid van de toekenning van de materiële hulp aan de minderjarigen die met hun ouders illegaal op het grondgebied verblijven in een **** die wordt beheerd door een partner van **** : «*****» (****. ****., Kamer, 2016-2017, **** 54-2548/001, ****. 164-165).****><****>****.3. Uit hetgeen voorafgaat, vloeit voort dat het wettelijk kader dat van toepassing was vóór de wijziging van artikel 60 van de wet van 12 januari 2007 bij de wet van 21 november 2017 reeds voorzag in de toekenning van de materiële hulp aan de minderjarigen die met hun ouders illegaal op het grondgebied verblijven in een collectieve ****. **** de wijzigingen die daarin zijn aangebracht bij artikel 483 van de **** van 22 december 2003 en bij artikel 22 van de wet van 27 december 2005 «*****» voorziet artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli 1976 immers erin dat de materiële hulp in kwestie «*****», met andere woorden in een collectieve ****.****><****>De vereiste dat de materiële hulp in kwestie wordt verstrekt in een collectieve **** is voortaan ook opgenomen in artikel 60 van de wet van 12 januari 2007, sinds de wijziging ervan bij de wet van 21 november 2017.****><****>Ten gronde ****.4. Het **** wordt gevraagd de bestaanbaarheid na te gaan van artikel 60 van de wet van 12 januari 2007, zoals gewijzigd bij artikel 71 van de wet van 21 november 2017, met de artikelen 10, 11, 22 en 23 van de ****, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 2, lid 2, 3, lid 2, 9, 22, 23 en 24 van het **** inzake de rechten van het kind.****><****>****.5. De situatie die in het geding is voor het verwijzende rechtscollege is die van een gezin dat illegaal op het grondgebied verblijft en is samengesteld uit de twee ouders, een ernstig gehandicapte meerderjarige zoon en twee minderjarige zonen.****><****>**** de motieven van de **** blijkt dat de twee minderjarige zonen krachtens artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli 1976 en artikel 60 van de wet van 12 januari 2007, zoals gewijzigd bij artikel 71 van de wet van 21 november 2017, recht hebben op materiële hulp. **** is vermeld in ****.3 voorzien die bepalingen erin dat die materiële hulp wordt toegekend in een collectieve ****.****><****>Artikel 57, § 2, tweede lid, van de wet van 8 juli 1976 waarborgt dat de ouders met hun minderjarige kinderen worden gehuisvest. **** blijkt uit de motieven van de **** dat het verwijzende rechtscollege van oordeel is dat de ernstig gehandicapte meerderjarige zoon met zijn gezin moet worden gehuisvest.****><****>Het **** beperkt zijn onderzoek tot die situatie.****><****>****.6. **** de bewoordingen van de **** vraag en de motieven van de **** blijkt dat het **** wordt gevraagd om, in het licht van het soort structuur waarin de materiële hulp wordt verstrekt, de situatie van twee categorieën van begunstigden van de opvang, in de zin van artikel 2, 2°, van de wet van 12 januari 2007, te vergelijken : enerzijds, de **** wanneer zij zich bevinden in een toestand van kwetsbaarheid in de zin van artikel 36 van dezelfde wet en, anderzijds, de minderjarigen die met hun ouders illegaal op het grondgebied verblijven, die zich, wegens hun minderjarigheid, bevinden in een toestand van kwetsbaarheid in de zin van die bepaling. Het **** wordt verzocht de bestaanbaarheid na te gaan van de in het geding zijnde bepaling met de in ****.4 vermelde normen, in zoverre zij erin voorziet dat de minderjarigen die met hun ouders illegaal op het grondgebied verblijven, de materiële hulp alleen kunnen ontvangen in een collectieve ****, terwijl de **** de materiële hulp kunnen genieten in een collectieve of individuele ****, met name afhankelijk van hun eventuele toestand van kwetsbaarheid.****><****>****.7. **** beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in behandeling tussen categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. **** beginsel verzet er zich overigens tegen dat categorieën van personen, die zich ten aanzien van de betwiste maatregel in wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze worden behandeld, zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat.****><****>**** bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende beginselen; het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden wanneer vaststaat dat geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.****><****>****.8. Artikel 22 van de **** bepaalt : «*****».****><****>****.9. Artikel 23 van de **** bepaalt dat ieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden. Daartoe waarborgen de onderscheiden wetgevers, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. **** rechten omvatten onder meer het recht op sociale bijstand. Artikel 23 van de **** bepaalt niet wat die rechten, waarvan enkel het beginsel wordt uitgedrukt, impliceren, waarbij elke wetgever ermee is belast die rechten te waarborgen, overeenkomstig het tweede lid van dat artikel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten.****><****>Artikel 23 van de **** bevat een ****-verplichting die eraan in de weg staat dat de bevoegde wetgever het **** dat wordt geboden door de van toepassing zijnde wetgeving, in aanzienlijke mate vermindert zonder dat daarvoor redenen zijn die verband houden met het algemeen belang.****><****>**** **** vereist daarnaast niet dat de bedoelde rechten door de wetgever voor ieder individu op dezelfde manier moeten worden gewaarborgd en staat derhalve niet eraan in de weg dat die rechten voor sommige categorieën van personen worden beperkt en gemoduleerd, op voorwaarde dat voor het verschil in behandeling een redelijke verantwoording bestaat.****><****>****.10. Artikel 2, lid 2, van het **** inzake de rechten van het kind bepaalt : «*****».****><****>Artikel 3, lid 2, van hetzelfde **** bepaalt : «*****».****><****>Artikel 9 van hetzelfde **** bepaalt : «*****».****><****>Artikel 22 van hetzelfde **** bepaalt : «*****».****><****>Artikel 23 van hetzelfde **** bepaalt : «*****».****><****>Artikel 24 van hetzelfde **** bepaalt : «*****».****><****>****.11.1. Ervan uitgaande dat de vereiste dat de materiële hulp aan de minderjarigen die met hun ouders illegaal op het grondgebied verblijven, wordt verstrekt in een collectieve ****, zou zijn ingevoerd door de wijziging van artikel 60 van de wet van 12 januari 2007 bij de van 21 november 2017, voeren de eisende partijen voor het verwijzende rechtscollege aan dat de in het geding zijnde bepaling de in artikel 23 van de **** vervatte ****-verplichting schendt.****><****>****.11.2. **** is vermeld in ****.3 heeft het toepasselijke wettelijk kader steeds voorzien in de toekenning van de materiële hulp aan de minderjarigen die met hun ouders illegaal op het grondgebied verblijven in een collectieve ****, zodat die vereiste dateert van vóór de inwerkingtreding van de wet van 21 november 2017.****><****>**** tegenstelling tot hetgeen de eisende partijen voor het verwijzende rechtscollege beweren, maakt het arrest van de **** van **** ****. 230.947 van 23 april 2015 het overigens niet mogelijk te besluiten dat het wettelijk kader dat van toepassing was vóór de inwerkingtreding van de wet van 21 november 2017 de toekenning van de materiële hulp aan de minderjarigen die met hun ouders illegaal op het grondgebied verblijven in een individuele **** toestond. **** arrest had immers betrekking op de vraag van de wettigheid van een overeenkomst gesloten op grond van artikel 62, tweede lid, van de wet van 12 januari 2007, waarmee **** aan de **** **** de opdracht toevertrouwde om de materiële hulp in kwestie toe te kennen in een open ****, zodat dat arrest geen betrekking had op de kwestie van een eventuele huisvesting in een individuele ****.****><****>Daar het uitgangspunt ervan verkeerd is, kan de argumentatie van de eisende partijen voor het verwijzende rechtscollege volgens welke de in het geding zijnde bepaling niet bestaanbaar is met de ****-verplichting, niet worden gevolgd.****><****>****.12. Het **** onderzoekt vervolgens het in ****.6 vermelde verschil in behandeling.****><****>****.13. **** in ****.6 vermelde categorieën van personen zijn vergelijkbaar in het licht van de in het geding zijnde maatregel, daar het in beide gevallen begunstigden van de opvang in de zin van artikel 2, 2°, van de wet van 12 januari 2007 betreft.****><****>****.14. Het verschil in behandeling berust op het criterium van de hoedanigheid van de begunstigde van de opvang, namelijk op de vraag of het een **** betreft, die dus legaal op het grondgebied verblijft, dan wel een minderjarige die met zijn ouders illegaal op het grondgebied verblijft. **** criterium van onderscheid is objectief.****><****>****.15. **** criterium van onderscheid is daarnaast relevant in het licht van de in het geding zijnde maatregel. Immers, wanneer de wetgever een **** wil voeren en met het oog daarop regels oplegt waaraan moet worden voldaan om wettig op het grondgebied te verblijven, hanteert hij een pertinent criterium van onderscheid indien hij aan het niet naleven van die regels gevolgen verbindt bij het toekennen van maatschappelijke dienstverlening.****><****>**** beleid inzake de toegang tot het grondgebied en het verblijf van vreemdelingen zou immers worden doorkruist wanneer zou worden aangenomen dat aan de vreemdelingen die illegaal op het grondgebied verblijven dezelfde rechten moeten worden toegekend als aan de **** wier aanvraag wordt onderzocht.****><****>**** is het feit dat specifieke modaliteiten van toepassing zijn op de materiële hulp die wordt verstrekt aan de minderjarigen die met hun ouders illegaal op het grondgebied verblijven, verantwoord door de wil om de doelstellingen die zijn opgesomd in de bepalingen van het **** inzake de rechten van het kind te verzoenen met het doel dat erin bestaat de ouders die illegaal op het grondgebied verblijven niet ertoe aan te zetten op het grondgebied te blijven.****><****>****.16. **** dient te worden nagegaan of het verschil in behandeling geen onevenredige beperking van de rechten van de betrokken personen inhoudt.****><****>**** de minderjarigen die met hun ouders illegaal op het grondgebied verblijven, de materiële hulp genieten die onontbeerlijk is voor hun ontwikkeling, kan het gegeven dat die wordt verstrekt in een collectieve **** in de regel niet als onevenredig worden beschouwd.****><****>Evenwel, wanneer de gezondheidstoestand van de minderjarige of van een gezinslid dat met hem is gehuisvest, de huisvesting in een collectieve **** absoluut onmogelijk maakt, heeft het verbod dat is vervat in de in het geding zijnde bepaling om de materiële hulp in kwestie in een individuele **** toe te kennen, onevenredige gevolgen.****><****>****.17. In zoverre het niet toelaat dat de materiële hulp die wordt toegekend aan een minderjarige die met zijn ouders illegaal op het grondgebied verblijft, wiens staat van behoeftigheid is vastgesteld door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en ten aanzien van wie de ouders niet in staat zijn hun onderhoudsplicht na te komen, kan worden toegekend in een individuele **** wanneer de toekenning van die materiële hulp in een collectieve **** absoluut onmogelijk is om medische redenen met betrekking tot de minderjarige of een gezinslid dat met hem is gehuisvest, is artikel 60 van de wet van 12 januari 2007 niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de ****, in samenhang gelezen met de artikelen 2, lid 2, 3, lid 2, en 24 van het **** inzake de rechten van het kind. De gecombineerde lezing van die bepalingen met de artikelen 22 en 23 van de **** en met de artikelen 9, 22 en 23 van het **** inzake de rechten van het kind kan niet leiden tot een ruimere vaststelling van ongrondwettigheid.****><****>**** die redenen, het **** zegt voor recht : In zoverre het niet toelaat dat de materiële hulp die wordt toegekend aan een minderjarige die met zijn ouders illegaal op het grondgebied verblijft, wiens staat van behoeftigheid is vastgesteld door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en ten aanzien van wie de ouders niet in staat zijn hun onderhoudsplicht na te komen, kan worden toegekend in een individuele **** wanneer de toekenning van die materiële hulp in een collectieve **** absoluut onmogelijk is om medische redenen met betrekking tot de minderjarige of een gezinslid dat met hem is gehuisvest, schendt artikel 60 van de wet van 12 januari 2007 «*****», zoals gewijzigd bij artikel 71 van de wet van 21 november 2017 «*****», de artikelen 10 en 11 van de ****, in samenhang gelezen met de artikelen 2, lid 2, 3, lid 2, en 24 van het **** inzake de rechten van het kind.****><****>Aldus gewezen in het **** en het ****, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het **** ****, op 22 april 2021.****><****>De griffier, **** voorzitter, ****. **** ****. ****
^