Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 april 2013
gepubliceerd op 11 oktober 2013

Koninklijk besluit houdende toekenning van een gedeelte van de dotatie van 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2013011515
pub.
11/10/2013
prom.
14/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/14/2013011515/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een gedeelte van de dotatie van 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 12/01/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000860 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen sluiten betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, artikel 55;

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten, houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot en met 124;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Overwegende dat het noodzakelijk is een gedeelte van de toelage ingeschreven op de begroting van de POD Maatschappelijke Integratie ter beschikking te stellen van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers om haar administratieve en personeelsuitgaven te dekken;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 13 maart 2013;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, en van Onze Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een dotatie met een bedrag van tweehonderd achtenzeventig miljoen achthonderdeenendertigduizend tweehonderd vijftig euro (278.831.250 EUR), aan te rekenen op de begroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie voor het begrotingsjaar 2013, sectie 44, programma 55/3 (basisallocatie 445535414044), wordt toegekend aan het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil).

Art. 2.Na de ondertekening van dit besluit zal dit bedrag gestort worden op de rekening BE59 6792 0077 3226 van Fedasil, Kartuizerstraat 21, te 1000 Brussel.

Art 3. De rechtvaardiging van het gebruik van de dotatie zal geschieden overeenkomstig de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Art. 4.De Minister van Justitie en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK

^