Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 mei 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van euro 37.184 door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers aan de Internationale Organisatie voor Migratie

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2013011245
pub.
29/05/2013
prom.
07/05/2013
ELI
eli/besluit/2013/05/07/2013011245/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MEI 2013. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van euro 37.184 door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers aan de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 12/01/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000860 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen sluiten betreffende de opvang voor asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, in het bijzonder de artikelen 54 tot 61 met betrekking tot het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers;

Gelet op de gecoördineerde wetten van 22 mei 2003 op de Rijkscomptabiliteit, inzonderheid de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op de wet van 16 februari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012003074 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 november 2012;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers kent voor 2012 een subsidie toe van € 37.184 aan de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) ter uitvoering van de Kaderovereenkomst.

Art. 2.De uitgaven zijn aanrekenbaar op de 2012 begroting van het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers op begrotingsartikel 533.04 « Vrijwillige Terugkeer ».

Art. 3.Een overeenkomst afgesloten tussen het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) bepaalt de modaliteiten en de betaling van de subsidie.

Art. 4.De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK

^