Etaamb.openjustice.be
Samenwerkingsakkoord van 12 mei 2014
gepubliceerd op 10 november 2014

Samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2014206010
pub.
10/11/2014
prom.
12/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


12 MEI 2014. - Samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid


Gelet op het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, goedgekeurd te New York, op 16 december 1966, inzonderheid artikel 11, § 1;

Gelet op de Richtsnoeren rond extreme armoede en mensenrechten, goedgekeurd door de Verenigde Naties op 18 juli 2012, nr. 65, nr. 78, nr. 79, nr. 80 betreffende het recht op vrijheid en veiligheid van de persoon, betreffende het recht op sanitaire voorzieningen, betreffende het recht op toereikende huisvesting, op het recht op bewoning en het verbod op gedwongen uitzetting;

Gelet op de Resolutie van het Europees Parlement over een strategie van de Unie voor de daklozen, goedgekeurd door de Commissie van de Europese Unie, op 7 december 2011;

Gelet op artikel 23 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid artikel 92bis;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen;

Gelet op de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;

Gelet op de wet van 30 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 01/01/1999 numac 1998010046 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake huur van goederen en van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen van uitzetting sluiten betreffende de humanisering van de uithuiszettingen;

Gelet op de wet van 26 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie type wet prom. 26/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000429 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten sluiten betreffende het recht op maatschappelijk integratie;

Gelet op de wet van 12 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 12/01/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000860 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen sluiten betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen;

Gelet op de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen, inzonderheid de artikelen 73 en 103;

Gelet op de programmawet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, inzonderheid de artikelen 249 tot en met 264;

Gelet op de artikelen 1344ter tot 1344sexies en 1408 tot 1412 van het Gerechtelijk Wetboek;

Gelet op de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997;

Gelet op het Waalse Wetboek van de Huisvesting en het Duurzame Wonen van 29 oktober 1998;

Gelet op de ordonnantie van 11 juli 2013 houdende de hervorming van de Brusselse Huisvestingscode van 17 juli 2003;

Gelet op Vlaamse decreet van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie type wet prom. 26/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000429 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten sluiten2 betreffende het lokaal sociaal beleid;

Gelet op Waalse decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie type wet prom. 26/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000429 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten sluiten3 betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië voor wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgeheveld;

Gelet op het decreet van 27 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie type wet prom. 26/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000429 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten sluiten1 betreffende de toekenning van de erkenning en van subsidies aan de opvangtehuizen en gewijzigd door het decreet van 6 juli 2001 van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen en het ministerieel besluit van 29 april 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/04/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009031256 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende oprichting van het Brussels Overleg Thuislozenzorg sluiten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van het Brussels Overleg Thuislozenzorg;

Gelet op het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid van 29 november 2011, inzonderheid de artikelen 48, 49 en 50;

Gelet op het decreetgevend deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid van 4 juli 2013, inzonderheid artikel 59;

Gelet op het Waalse Wetboek van de Huisvesting en het Duurzame Wonen;

Gelet op het decreet van 9 mei 1994 van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de noodopvangwoningen;

Gelet op het decreet van 29 april 1996 van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de schuldbemiddeling en de afbetaling van schulden;

Gelet op het decreet van 15 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie type wet prom. 26/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000429 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten sluiten4 van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de financiering van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het decreet van 6 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie type wet prom. 26/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000429 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten sluiten9 ter ondersteuning van het jeugdwerk;

Gelet op het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie type wet prom. 26/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000429 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten sluiten6 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 maart 1975 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg;

Gelet op koninklijk besluit van 21 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004002115 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van een installatiepremie door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan bepaalde personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen sluiten tot toekenning van een installatiepremie door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan bepaalde personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen;

Overwegende de beslissing van de Interministeriële Conferentie Integratie in de Samenleving van 10 juni 2013 die de werkgroep "daklozen" van de IMC belast met het uitwerken van een samenwerkingsakkoord over daklozen;

Overwegende dat de Europese Raad in zijn besluiten van 20 en 21 juni 2013 de Lidstaten verzoekt om dakloosheid het hoofd te bieden via globale strategieën die gebaseerd zijn op preventie, benaderingen die gericht zijn op huisvesting en op de regeling van de praktijken inzake uitzettingen en dit alles door rekening te houden met de specifieke tendensen inzake dakloosheid in het kader van het Social Investment Package;

Overwegende dat het noodzakelijk is de fundamentele rechten te waarborgen, en meer bepaald het recht om een menswaardig leven te leiden en dat het daarom onontbeerlijk is dat alle betrokken regeringen samenwerken in de strijd tegen dakloosheid, De Federale Staat, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van de Eerste Minister, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Justitie en de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding;

De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van de Minister-President, de Minister voor Armoedebestrijding, de Minister van Welzijn, en de Minister van Wonen;

De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van de Minister-President en de Minister van Sociale Zaken;

Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van de Minister-President, de Minister voor Sociale Actie en de Minister voor Wonen;

Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van de Minister-President en Staatssecretaris van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting;

De Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door haar College, in de persoon van de Minister-President en in de persoon van de Minister voor Sociale Actie en Gezin;

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door het verenigd College, in de persoon van de voorzitter en van de Leden belast met het Beleid inzake Bijstand aan Personen, zijn het volgende overeengekomen : Hoofdstuk I : Algemene bepalingen Artikel 1 : Zonder afbreuk te doen aan hun eigen bevoegdheden verbinden de ondertekenende partijen zich ertoe hun beleid tot voorkoming en bestrijding van de dak- en thuisloosheid voort te zetten, te coördineren en op elkaar af te stemmen op basis van volgende principes : - een beleid tot voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid is een inclusief, globaal, geïntegreerd en gecoördineerd beleid. Dit wil zeggen dat het moet gevoerd worden op alle beleidsniveaus (nationaal, regionaal, provinciaal en lokaal) en dat het moet uitgetekend worden in actieve dialoog met de direct betrokkenen en/of hun organisaties; - een beleid tot voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid dient op mekaar afgestemd te zijn en vereist een duidelijke afbakening van ieders bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In situaties waarin de bevoegdheden van eenieder niet formeel zijn afgebakend, zullen de ondertekende partijen zich niet beroepen op de regels voor de bevoegdheidsverdeling om zich te onttrekken aan hun verantwoordelijkheid. Zij verbinden zich er toe om in dat geval gemeenschappelijke concrete oplossingen te vinden; - een beleid tot voorkoming en tot bestrijding van dak- en thuisloosheid vereist duidelijkheid over en een zo groot mogelijke zichtbaarheid van het bestaand aanbod van beschikbare diensten en instrumenten.

Artikel 2 : Met het oog op een efficiënte en effectieve aanpak van dak- en thuisloosheid verbinden de ondertekenende partijen zich ertoe hun inspanningen inzake het voorkomen en bestrijden van dak- en thuisloosheid beter op elkaar af te stemmen, met inbegrip van de specifieke inspanningen die nodig zijn tijdens de winterperiode, hiertoe sociale innovatieve initiatieven uit te werken, en het verzamelen van gegevens en kennisbeheer te verzekeren.

Hoofdstuk II : Definities en toepassingsgebied Artikel 3 : Volgende definities zijn van toepassing : Dak- en thuisloosheid : situatie waarbij een persoon niet over een eigen woongelegenheid beschikt, niet de middelen heeft om daar op eigen krachten voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft, of tijdelijk in een tehuis verblijft in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld.

De ondertekenende partijen erkennen de ETHOS-typologie (European Typology on Homelessness and housing exclusion), als kaderdefinitie van dak- en thuisloosheid. Deze kaderdefinitie vormt een instrument tot identificatie van de categorieën van dak- en thuislozen.

Dit betekent echter niet dat het toepassingsgebied van de in hoofdstuk 3 genoemde wettelijke bepalingen hierdoor uitgebreid of ingeperkt wordt, noch dat er hierdoor een interpretatie aan kan worden toegekend.

Voorkomen van dak- en thuisloosheid : maatregelen in de strijd tegen dak - en thuisloosheid met als doel te verhinderen dat personen in een toestand van dak- en thuisloosheid terechtkomen.

Bestrijden van dak- en thuisloosheid : het bevorderen van oplossingen op lange termijn voor diegenen die zich in een toestand van dak- en thuisloosheid bevinden en/of het uitwerken van oplossingen om de impact van dak- en thuisloosheid te verminderen of om ten minste de duur ervan te verminderen.

Sociale innovatie : een proces waarin, gelet op de sociale noden, nieuwe antwoorden gericht op huisvesting, gezondheid en sociale herintegratie van daklozen worden ontwikkeld.

Hoofdstuk III : Bepalingen in verband met het voorkomen en bestrijden van dak- en thuisloosheid Artikel 4 : De Federale Staat draagt bij tot het voorkomen en bestrijden van dak- en thuisloosheid via de volgende paragrafen : § 1. De toekenning van aangepaste maatschappelijke dienstverlening aan de persoon die dakloos is of dreigt te worden. De steun die hem moet worden toegekend, overeenkomstig artikel 1 van de organieke O.C.M.W.- wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten, moet worden aangepast aan zijn staat van behoefte, om hem toe te laten een menswaardig leven te leiden. § 2. De uitvoering van de algemene taken voorbehouden aan de O.C.M.W.'s in het kader van de organieke O.C.M.W.- wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten overeenkomstig artikelen 60, § 1 tot en met § 7, om te vermijden dat een persoon dakloos wordt of blijft : - door de uitvoering van een sociaal onderzoek dat een duidelijke diagnose stelt over de noden van de dakloze en de aangepaste middelen om hier het hoofd aan te bieden; - door nuttige raad en inlichtingen te verstrekken, door stappen uit te voeren die van die aard zijn dat zij hen alle sociale rechten en voordelen verschaffen waarop zij aanspraak kunnen maken; - door een voorziening voor socioprofessionele inschakeling op te richten, inclusief de tewerkstelling via een arbeidscontract waar het O.C.M.W. handelt in de hoedanigheid van werkgever of in het kader van een tewerkstellingsprogramma; - door hun materiële steun toe te kennen in de meest aangepaste vorm; - door met hen, indien nodig, een GPMI (geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie) te sluiten. Deze bepaling wordt aangevuld door artikel 14, § 1, 2°, van de wet van 26 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie type wet prom. 26/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000429 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten sluiten die de verschillende voorwaarden bepaalt en categorieën van daklozen die het leefloon genieten; - door hen educatieve-psychosociale begeleiding aan te bieden om het hen mogelijk te maken hun moeilijkheden te overwinnen door hun vrije keuze te respecteren; - door stappen te ondernemen om hen aan te sluiten bij een mutualistische instelling inzake gezondheidszorg of, indien nodig, bij de HZIV (Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering); - door diensten en instellingen met een sociaal oogmerk op te richten, te beheren en uit te breiden die van die aard zijn dat zij situaties van dakloosheid voorkomen. § 3. De toekenning van een installatiepremie voor daklozen door de O.C.M.W.'s. Deze premie wordt toegekend aan een persoon als een erkende aanvulling op het leefloon, ofwel als maatschappelijke dienstverlening voor de persoon die slechts een inkomen geniet ten laste van een stelsel van de sociale zekerheid of van een maatschappelijk werker, ofwel slechts over een inkomen beschikt dat lager ligt dan een bepaald bedrag (artikel 57bis van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de O.C.M.W.'s).

Deze steun wordt één maal in het leven van de persoon toegekend die zijn hoedanigheid van dakloze verliest door een woning te betrekken die dienst doet als hoofdverblijfplaats. § 4. Een aangepaste tussenkomst om de toegang tot dringende medische zorgen mogelijk te maken voor personen die niet gedekt worden door de sociale zekerheid en die illegaal in het land verblijven (artikel 57, § 2, van de organieke O.C.M.W.- wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten). § 5. De toekenning van de verwarmingstoelagen bedoeld door de programmawet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten (artikelen 249 tot en met 264). § 6. De bepalingen in het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot huurcontracten die de openbare centra voor maatschappelijk welzijn een rol toekennen inzake de huurwaarborgen, bedoeld door artikel 103 van de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen. § 7. De wet betreffende de uitzettingen uit de woonplaats, die er, naar aanleiding van de mededeling door de griffie van het vredegerecht, in voorziet dat het betrokken O.C.M.W., op een zo gepast mogelijke manier, haar hulp aanbiedt in het kader van haar wettelijke missie aan personen die getroffen worden door de uitzettingsprocedure, overeenkomstig artikel 3, § 3, van de wet van 30 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 01/01/1999 numac 1998010046 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake huur van goederen en van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen van uitzetting sluiten tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake de huur van goederen, en van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen van uitzetting. § 8. De bescherming van goederen die niet in beslag kunnen worden genomen, bedoeld in artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek. § 9. De bescherming van de bedragen van inkomens en/of uitkeringen die niet in beslag kunnen worden genomen, bepaald in functie van de artikelen 1409 tot 1412 van het Gerechtelijk Wetboek. § 10. De bescherming tegen de onvatbaarheid voor beslag van de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige bedoeld door artikel 73 van de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen. § 11. De toepassing van de maatregel die het daklozen mogelijk maakt om te worden ingeschreven als referentieadres volgens het systeem en de voorwaarden bepaald door artikel 1, § 2, van de wet van 19 juli 1991. § 12. Het gebruik van de subsidies van de Nationale Loterij via projectoproepen gericht aan de O.C.M.W.'s ter financiering van nieuwe noodwoningen met aangepaste begeleiding voor de noden van de gebruikers.

Artikel 5 Het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap dragen bij tot het voorkomen en bestrijden van dak- en thuisloosheid via de volgende paragrafen : § 1. Het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie type wet prom. 26/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000429 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten sluiten5 betreffende het algemeen welzijnswerk en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel. Dit stelt onder meer dat : "Elk centrum voor algemeen welzijnswerk in het kader van het aanbod van de hulp- en dienstverlening onder andere de volgende doelstellingen realiseert : 20° het centrum realiseert, in samenwerking met welzijns- en huisvestingsactoren, een gedifferentieerd ambulant, residentieel en mobiel hulpverleningsaanbod aan personen met een woonproblematiek om hen in staat te stellen zelfstandig te wonen zodat thuisloosheid wordt voorkomen en snel een nieuwe thuis wordt verworven;21° het centrum leidt personen met een woonproblematiek en die niet in staat zijn om binnen afzienbare termijn zelfstandig te wonen, toe naar gespecialiseerde zorg";(artikel 11) Het centrum voor algemeen welzijnswerk hanteert voor de bepaling van de kwetsbaarheid van de personen en bevolkingsgroepen en prioritaire doelgroepen dak- en thuisloosheid als een van de criteria (artikel 12). § 2. Het decreet op het lokaal sociaal beleid van 19 maart 2004, dat stelt dat het Sociaal Huis de opdracht heeft zo ruim mogelijk informatie te verstrekken over onder meer de mogelijke opvang- en hulpvormen en bestaande voorzieningen, die opvang en hulp aanbieden op het lokale en regionale niveau. § 3. Het decreet van 29 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie type wet prom. 26/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000429 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten sluiten7 houdende de financiering van experimentele woonprojecten en het creëren van een regelgevingsluwe omgeving ter bevordering van de samenwerking tussen het Vlaamse woon- en welzijnsbeleid. § 4. Het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie type wet prom. 26/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000429 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten sluiten0 houdende de Vlaamse Wooncode en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel. Dit bepaalt onder meer dat : - enerzijds een sociale verhuurder pas een opzeg mag betekenen aan een huurder met een laag inkomen, na beroep te hebben gedaan op de bemiddeling van het O.C.M.W.; - anderzijds wordt een versnelde toewijs voorzien voor bijzondere doelgroepen (minimaal 5 % van de jaarlijkse toewijs) waaronder daklozen. Daarnaast kunnen gemeenten via hun Lokaal Toewijzingsreglement voorrang verlenen aan doelgroepen de woonbehoeftig zijn zoals o.m. daklozen; - het laat ook toe dat leegstaande woningen van sociale huisvestingsmaatschappijen (onder voorwaarden) kunnen verhuurd worden aan instellingen die personen opvangen die in een noodsituatie verkeren, zoals daklozen (beperkt in tijd); - er wordt onder bepaalde voorwaarden een huurpremie toegekend aan daklozen die een conforme woning betrekken. Als dakloze wordt beschouwd iedereen die een installatiepremie van het O.C.M.W. ontvangt. § 5. Het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie type wet prom. 26/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000429 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten sluiten8 en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013 houdende instelling van een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen, dat een huurder van wie de verhuurder is aangesloten bij het Fonds, bij wanbetaling beschermt tegen uithuiszetting.

Artikel 6 Het Waalse Gewest draagt bij tot het voorkomen en bestrijden van dak- en thuisloosheid via de volgende paragrafen : § 1. De Diensten voor sociale insluiting en sociale contactpunten voorzien in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid van 29 november 2011, meer bepaald in artikel 48, 49 en 50. Het gaat om de erkenning en subsidiëring van de structuren die de coördinatie en de netwerking van de openbare en privésectoren, die betrokken zijn bij de hulp aan personen in een situatie van uitsluiting, tot doel hebben. a) Voor de stedelijke "sociale contactpunten" hebben de projecten betrekking op : - de activiteiten die de partners van het sociaal contactpunt tijdens de dag aanbieden aan de gerechtigden; - de activiteiten die de partners van het sociaal contactpunt tijdens de avond en nacht aanbieden aan de gerechtigden; - de activiteiten voorgesteld door de gespecialiseerde werknemers en die tot doel hebben contacten te leggen en te luisteren, te oriënteren, te begeleiden en de personen op te volgen die op straat leven; - acties die de overgang van crisissituaties naar een proces van sociale inschakeling vergemakkelijken; - de organisatie van een voorziening voor sociale urgentie.

Het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid van 4 juli 2013, meer bepaald artikel 59, voorziet voor de stedelijke "sociale contactpunten" het actieplan "grote vrieskou" met volgende kenmerken : - de organisatie van een specifieke voorziening voor het ten laste nemen van daklozen tijdens de winterperiode, genoemd plan vrieskou; - de duur van het plan dat minstens zal lopen van 1 november tot 31 maart; - de organisatie van een voortdurende opvang en 24 uur op 24 voor de daklozen; - het onvoorwaardelijke karakter van de opvang tijdens de duur van het plan; - de ter beschikkingstellen van de basisbehoeften voor de daklozen; - de modaliteiten van de evaluatie. b) Voor de intercommunale "sociale contactpunten" hebben de projecten betrekking op het netwerken van de bestaande sociale actoren en van collectieve projecten in verband met de specifieke kenmerken van de lokale sociale realiteiten. § 2. Het Wetboek van de plaatselijke democratie en van de decentralisatie van 22 april 2004, meer bepaald artikelen 1123 tot 1130.

Op met redenen omkleed verzoek van de voorzitter van de raad voor het maatschappelijk welzijn beschikt de burgemeester vanaf de ingebrekestelling van de eigenaar over een recht tot opvordering van elk pand dat sinds meer dan zes maanden achtergelaten is om het ter beschikking van daklozen te stellen. § 3. Plannen voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië door het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie type wet prom. 26/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000429 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten sluiten3 en meer bepaald de artikelen 2 en 4.

Het gaat om het ondersteunen van de uitvoering, op gemeentelijk niveau, van een plan voor sociale cohesie met volgende doelstellingen : - de maatschappelijke ontwikkeling van de wijken; - de strijd tegen alle vormen van bestaansonzekerheid, armoede en onveiligheid. § 4. Opvangstructuren voor personen in sociale moeilijkheden voorzien in het Waals Wetboek van de Sociale Actie en de Gezondheid, meer bepaald artikelen 66 tot 76, 89 en 104. Het gaat meer bepaald om het erkennen en subsidiëren van de volgende structuren : - opvangtehuizen; - gemeenschapshuizen; - nachtasiel; - opvangtehuizen van het gezinstype. § 5. De "contactpunten voor gezondheidsaangelegenheden" voorzien in het Waalse Wetboek van de Sociale Actie en de Gezondheid, meer bepaald artikel 62.

Het gaat meer bepaald om de toekenning aan alle erkende stedelijke contactpunten die een contactpunt voor gezondheidsaangelegenheden organiseren van een subsidie om de gezondheidszorgverlening toegankelijker te maken voor personen in staat van uitsluiting.

De contactpunten voor gezondheidsaangelegenheden hebben de volgende taken : - het onthaal van en de informatieverstrekking aan personen in staat van uitsluiting; - preventie, individueel en inzake volksgezondheid; - het toedienen van de eerste zorgen; - de begeleiding en de ondersteuning met het oog op een ten laste neming door de eerste en de tweede zorglijn; - de ontwikkeling van een plaatselijk verzorgingsnetwerk of, indien het al bestaat, de samenwerking ermee. § 6. Diensten voor geestelijke gezondheidszorg voorzien in het Waalse Wetboek van de Sociale Actie en de Gezondheid, meer bepaald artikel 539, 540 en 541. Het gaat om de erkenning en de subsidiëring van de ambulante structuren die, via een multidisciplinaire aanpak, inspelen op de fysieke of psychologische problemen van de bevolking. De diensten voor geestelijke gezondheidszorg vervullen de volgende taken : - het onthaal van de aanvraag betreffende de psychische of psychologische problemen; - de organisatie van een antwoord, al naar gelang van de beschikbare middelen en de bijzondere kenmerken van de aanvraag, waarbij een diagnose gesteld en een behandeling opgestart wordt, rekening houdend met de psychiatrische, psychotherapeutische of psychosociale toestand; - de bijkomende organisatie van de activiteiten ten gunste van andere beroepsmensen. § 7. De "geïntegreerde gezondheidsverenigingen" voorzien in het Waalse Wetboek van de Sociale Actie en de Gezondheid, meer bepaald de artikelen 419 en 420. Het betreft de erkenning en de subsidiëring van structuren die zorg verlenen vanuit een globale visie, zowel organieke als psychologische en sociale, waarbij de zieke beschouwd wordt als een persoon die een individuele geschiedenis heeft en die in een familiale, professionele en sociaaleconomische omgeving geïntegreerd is. Geïntegreerde zorg met inbegrip van preventie wordt verleend, die kan worden uitgevoerd ofwel bij individuele contacten ofwel bij acties gevoerd ten aanzien van een bepaalde bevolkingsgroep. De zorg wordt ononderbroken verleend waarbij de synthese, de toegankelijkheid en het volgen wordt verzekerd van de informatie in verband met het geheel van de gezondheidsproblemen die door de patiënt worden beleefd gedurende zijn opneming, op welk niveau dan ook. § 8. Diensten voor sociale insluiting voorzien in het Waalse Wetboek van de Sociale Actie en de Gezondheid, meer bepaald de artikelen 51 en 52. Het gaat om de erkenning en de subsidiëring van diensten die zich hoofdzakelijk richten tot de personen die in een uitsluitingssituatie verkeren en die collectieve dan wel gemeenschappelijke acties voor de sociale insluiting tot stand brengen waarvan de aard ofwel preventief dan wel curatief is. § 9. Een permanente inventaris van de mogelijkheden om dringend elders onder te brengen voorzien in de Waalse Huisvestingscode en het Duurzaam Wonen van 29 oktober 1998, meer bepaald artikel 190, § 2, 5°.

De Dienst huisvesting van de gemeente moet beschikken over een inventaris van de woningen die onmiddellijk inzetbaar zijn om het hoofd te bieden aan dringende situaties. Het verankeringsplan voorziet in een aanzienlijke verhoging van het aantal nood- en doorgangswoningen in Wallonië via een verplichting om te beschikken over een minimum aantal woningen in functie van het aantal inwoners, opgesteld per gemeente en via een specifieke gewestelijke subsidiëring. § 10. De toekenning van voorrangspunten om toegang te hebben tot de sociale woning voorzien in de Waalse Huisvestingscode en het Duurzaam Wonen van 29 oktober 1998, meer bepaald artikel 131 en bijhorend uitvoerings besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 12/01/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000860 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen sluiten0.

Het betreft het maximum aantal punten toe te kennen dat kan worden toegekend in het kader van de toewijzing van een sociale woning aan een gezin dat gedurende dertig dagen vóór de indiening van zijn kandidatuur of de hernieuwing ervan en gedurende dertig dagen vóór de toewijzing van de woning geen enkel zakelijk of persoonlijk recht geniet om een woning te betrekken, hetzij dat, uitzonderlijkerwijs of tijdelijk, wordt gehuisvest door personen of instellingen of het gezin dat bij de indiening van zijn kandidatuur of de hernieuwing ervan en bij de toewijzing van de woning geen enkel zakelijk of persoonlijk recht geniet om een woning te betrekken en dat om psychische, medische of sociale redenen wordt gehuisvest door een instelling. § 11. Een verhuis- of huurtoelage voorzien in de Waalse Huisvestingscode en het Duurzaam Wonen van 29 oktober 1998, meer bepaald in artikel 14, § 2, 2°. De verhuis- of huurtoelage is een financiële verhuis- en huurtoelage die bestemd is voor daklozen die huurder worden van een bewoonbare woning.

Om de steun te genieten, moet de aanvrager "in een staat van bestaansonzekerheid" verkeren en het verlaten huis ten minste een jaar bewoond hebben.

Artikel 7 Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en draagt bij tot het voorkomen en bestrijden van dak- en thuisloosheid via de volgende paragrafen : § 1. Het besluit van 28 november 2013 tot instelling van een herhuisvestingstoelage die tot doel heeft een huurtoelage (in een bepaalde gevallen een verhuistoelage) toe te kennen aan personen die uit een toestand van dakloosheid komen. § 2. Het besluit van de Executieve van 1992 betreffende de toekenning van toelagen aan verenigingen die zich bezighouden met de inschakeling via huisvesting. § 3. De ordonnantie van 11 juli 2013 houdende de hervorming van de Brusselse Huisvestingscode van 17 juli 2003, meer bepaald artikel 12, § 2, voert een verplichting tot herhuisvesting in via de gemeente, of indien nodig via het hoofd van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, voor de persoon die huurt en waarvan het goed een verbod tot verhuur werd opgelegd door de gewestelijke dienst.

Artikel 8 De Franstalige Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest draagt bij tot het voorkomen en bestrijden van dak- en thuisloosheid via de volgende paragrafen : § 1. De erkenning van opvangtehuizen voor personen die moeilijk kunnen huren op basis van het decreet van 27 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie type wet prom. 26/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000429 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten sluiten1 betreffende de toekenning van de erkenning en van subsidies aan de opvangtehuizen, gewijzigd door het decreet van 6 juli 2001 van de Franstalige Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. § 2. De strijd tegen de schuldenlast via de financiering en de erkenning van de diensten voor schuldbemiddeling en van een Steunpunt schuldbemiddeling op basis van het "décret ambulatoire" van 5 maart 2009. § 3. De financiering en de erkenning van centra voor globale sociale actie, die tot doel hebben een eerstelijnsopvang aan te bieden aan de personen in sociale moeilijkheden, op basis van het "décret ambulatoire" van 5 maart 2009.

Artikel 9 De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest draagt bij tot het voorkomen en bestrijden van dak- en thuisloosheid via de volgende paragrafen : § 1. De ordonnantie van 7 november 2002, meer bepaald artikel 3, betreffende de centra en diensten voor bijstand dat de opdrachten beschrijft van de centra en diensten voor volwassenen in moeilijkheden, die onder meer moeten voorzien in de begeleiding van personen die gewoonlijk op straat leven, tijdens hun volledige traject in de marginaliteit, enkel op hun levensterreinen en met eerbiediging van hun vragen, met als doel de sociale banden te herstellen. § 2. Het ministerieel besluit van 29 april 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/04/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009031256 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende oprichting van het Brussels Overleg Thuislozenzorg sluiten houdende oprichting van het Brussels Overleg Thuislozenzorg, dat het bevorderen van de preventie van thuisloosheid, van de kwaliteit van de dienstverlening aan de thuislozen, alsook van hun sociale re-integratie als doel heeft.

Artikel 10 : De Duitstalige Gemeenschap draagt bij tot het voorkomen en bestrijden van dak - en thuisloosheid via de volgende paragrafen : § 1. De aanwezigheid van een straathoekwerker in twee van de negen gemeenten van de Duitstalige Gemeenschap op basis van een strategisch actieplan van het jeugdbeleid, goedgekeurd door de Regering van de Duitstalige Gemeenschap op 4 september 2013, in uitvoering van het decreet van 6 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie type wet prom. 26/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000429 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten sluiten9 ter ondersteuning van het jeugdwerk. § 2. De financiële ondersteuning van de overheids- of privé-instellingen die noodwoningen ter beschikking stellen. Het gaat om een financiële steun bij het verwerven of overdragen van gebouwen bestemd als noodwoning of via een subsidiëring van de huur op basis van het decreet van 9 mei 1994 betreffende de noodopvangwoningen. § 3. Een opvangstructuur voor mishandelde vrouwen op basis van de beheersovereenkomst tussen de Regering van de Duitstalige Gemeenschap en de vzw "Centre de conseil de formation et de protection des femmes victimes", in uitvoering van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie type wet prom. 26/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000429 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten sluiten6. § 4. Een centrum voor mentale gezondheid op basis van een beheersovereenkomst tussen de Regering van de Duitstalige Gemeenschap en het "Sozial-psychologisches Zentrum VoG Beratung und Lebenshilfe" in uitvoering van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie type wet prom. 26/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000429 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten sluiten6. § 5. Gratis advies en administratieve hulp voor de huurders in het kader van de beheersovereenkomst tussen de Regering van de Duitstalige Gemeenschap en de vzw "Verbraucherschutzzentrale", in uitvoering van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie type wet prom. 26/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002000429 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten sluiten6. § 6. De toekenning van een krediet voor het wegwerken van schulden via het Fonds voor de afbetaling van schulden van de Duitstalige Gemeenschap, op basis van het decreet van 29 april 1996 betreffende de schuldbemiddeling en de afbetaling van schulden. § 7. Gratis advies aan de personen met schuldenlast via de erkenning van de diensten voor schuldbemiddeling en een referentiecentrum op basis van het decreet van 29 april 1996 betreffende schuldbemiddeling en de afbetaling van schulden.

Artikel 11 Op basis van deze wettelijke bepalingen en het door de hierboven genoemde entiteiten gevoerde beleid inzake het voorkomen en bestrijden van dak- en thuisloosheid zal jaarlijks binnen de werkgroep dakloosheid van de IMC Integratie in de Samenleving een inventaris gemaakt worden van bestaande en geplande acties om dak- en thuisloosheid te voorkomen en bestrijden en dit ter realisatie van de principes zoals vermeld in artikel 1.

Hoofdstuk IV : Bepalingen inzake sociale innovatie in het voorkomen van en de strijd tegen dak- en thuisloosheid Artikel 12 De ondertekenende partijen erkennen dat sociale innovatie op het vlak van sociale insluiting opgevat wordt als een proces waarbij nieuwe antwoorden gericht op huisvesting, gezondheid en sociale herintegratie worden ontwikkeld, gelet op de sociale noden.

De verwachte doelstelling is dat innoverende antwoorden de meest efficiënte resultaten zullen opleveren. Ze engageren zich om elk binnen hun eigen bevoegdheden initiatieven inzake sociale innovatie uit te werken, goede praktijken te verzamelen en uit te wisselen.

Hoofdstuk V : Specifieke bepalingen in verband met de winterperiode Artikel 13 De ondertekenende partijen onderstrepen dat het in de eerste plaats de lokale besturen zijn die bevoegd zijn voor de opvang van daklozen.

Artikel 14 § 1. De ondertekenende partijen erkennen dat de winterperiode specifieke inspanningen kan vereisen, omwille van de kwetsbaarheid van de daklozen tijdens de winterperiode, die duurt van 1 november tot 31 maart en, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, verkort of verlengd kan worden. § 2. De ondertekenende partijen verklaren zich bijgevolg bereid om hun binnen hun bevoegdheden, zoals in hoofdstuk 3 bepaald, de nodige inspanningen te leveren opdat elke dakloze over een slaapplaats en/of sociale begeleiding kan beschikken tijdens de winterperiode.

Artikel 15 § 1. Er zal een Interministeriële Conferentie 'Winteropvang Daklozen' opgericht worden, onder voorzitterschap van de Eerste Minister en met de verschillende Ministers-Presidenten als vaste leden met als doel de eventuele bijkomende inspanningen tijdens de winterperiode op elkaar af te stemmen. § 2. Deze IMC kan op vraag van de Eerste Minister en de Ministers-Presidenten uitgebreid worden met bevoegde vakministers. § 3. De IMC komt minstens jaarlijks voorafgaand aan de winterperiode samen. § 4. De Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie verzekert het secretariaat van de IMC. Hoofdstuk VI : Bepalingen in verband met het verzamelen van gegevens en kennisbeheer inzake dak- en thuisloosheid Artikel 16 Alle ondertekenende partijen verbinden zich ertoe om een beleid inzake het voorkomen en het bestrijden van dak- en thuisloosheid te voeren op basis van objectieve gegevens, die ieder autonoom zal verzamelen.

Artikel 17 § 1. De ondertekenende partijen erkennen dat de uitwisseling van verzamelde gegevens tussen de ondertekenaars een meerwaarde kan opleveren. Door de beschikbare gegevens beter op elkaar af te stemmen en te harmoniseren kan de noodzakelijke kennis ontwikkeld worden voor het beleid ter voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid. § 2. De Werkgroep dakloosheid van de IMC Integratie in de Samenleving zal bepalen welke gegevens er zullen worden verzameld zonder te raken aan ieders autonomie inzake gegevensverzameling. § 3. De ondertekenende partijen verbinden zich er voorts toe deze gegevens zoals bepaald in § 2 niet alleen aan elkaar maar ook aan het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting ter beschikking te stellen. Een algemeen verzamelpunt zal zorgen voor een harmonisering tussen die gegevens.

Hoofdstuk VII : Slotbepalingen Artikel 18 In het kader van de Interministeriële Conferentie Integratie in de Samenleving en de Werkgroep dakloosheid van deze IMC zullen de ondertekenende partijen dit akkoord en de uitvoering ervan jaarlijks evalueren.

De lokale overheden zullen bij de jaarlijkse evaluatie van dit akkoord betrokken worden.

Artikel 19 Dit akkoord treedt in werking op 12 mei 2014.

Brussel, op 12 mei 2014.

Voor de Federale Staat : De Eerste Minister, E. DI RUPO De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK Voor de Vlaamse Gemeenschap : De Minister-President, K. PEETERS De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Viceminister-president en Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Mevr. I. LIETEN De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE Voor de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Gezin, Gezondheid en sociale Aangelegenheden, H. MOLLERS Voor het Waalse Gewest : De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister voor Duurzame Ontwikkeling, Ambtenarenzaken, Energie, Wonen en Onderzoek, J.-M. NOLLET De Minister van Volksgezondheid, Sociale Actie en Gelijkheid van Kansen, Mevr. E. TILLIEUX Voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest : De Minister-President, R. VERVOORT De Staatssecretaris voor Huisvesting, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, C. DOULKERIDIS Voor de Franstalige Gemeenschapscommissie in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest : Collegelid en belast met Beroepsopleiding, Cultuur, Schoolvervoer, Sociale Actie, Gezin, Sport en Internationale Betrekkingen, R. MADRANE Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest : Collegelid en belast met het Beleid inzake Bijstand aan Personen, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen, Mevr. E. HUYTEBROECK Collegelid en belast met het Beleid inzake Bijstand aan Personen en Openbaar Ambt, Mevr. B. GROUWELS

^