Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 mei 2019
gepubliceerd op 30 augustus 2019

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de woningkwaliteitsbewaking

bron
vlaamse overheid
numac
2019014113
pub.
30/08/2019
prom.
24/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/24/2019014113/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 MEI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de woningkwaliteitsbewaking


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 5, § 1, gewijzigd bij de decreten van 29 maart 2013, 10 maart 2017 en 29 maart 2019, § 2, vervangen bij het decreet van 29 maart 2013, en § 3, vervangen bij het decreet van 29 maart 2013 en gewijzigd bij het decreet van 14 oktober 2016, en § 4, gewijzigd bij de decreten van 29 maart 2013 en 29 maart 2019, artikel 6, derde lid, vervangen bij het decreet van 29 maart 2013, artikel 7, § 1, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2013), artikel 8, § 2, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2019, artikel 14bis, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2019, artikel 16quater, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2013, artikel 16quinquies, § 1, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2019, artikel 16septies, § 1, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2019, artikel 17, § 6, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2013, artikel 17bis, § 1, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2013 en gewijzigd bij de decreten van 14 oktober 2016 en 29 maart 2019, artikel 18, gewijzigd bij de decreten van 23 maart 2012 en 29 maart 2013, artikel 20, § 4, eerste, zesde en zevende lid, ingevoegd bij decreet van 29 maart 2019, artikel 20bis, § 2, derde lid, vervangen bij het decreet van 29 maart 2019 en § 6, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 21 november 2008, vervangen bij het decreet van 29 april 2011 en gewijzigd bij het decreet van 4 mei 2016, artikel 81, § 1, gewijzigd bij de decreten van 8 december 2000 en 29 maart 2019, artikel 82, gewijzigd bij de decreten van 8 december 2000, 15 december 2006 en 29 maart 2019, artikel 91, § 2, eerste zin en artikel 95, gewijzigd bij de decreten van 15 december 2006, 31 mei 2013, 10 maart 2017 en 21 december 2018 en vervangen bij het decreet van 29 maart 2019;

Gelet op het het decreet van 9 november 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/11/2018 pub. 07/12/2018 numac 2018015087 bron vlaamse overheid 9 NOVEMBER 2018 - Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan sluiten houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, artikel 13, derde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007035284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders sluiten tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007036959 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode sluiten tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten0 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten1 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten2 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten5 ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet;

Gelet op het akkoord van de minister bevoegd voor de begroting van 20 december 2018;

Gelet op advies 2019-1 van de Vlaamse Woonraad, gegeven op 23 januari 2019;

Gelet op het advies 60/2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 27/02/20019;

Gelet op advies nummer 65.778/3 van de Raad van State, gegeven op 9 mei 2019 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° aangepaste gezondheidsindex: de gezondheidsindex van de maand november die voorafgaat aan de aanpassing;2° agentschap: het agentschap Wonen-Vlaanderen, opgericht bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 16/02/2006 numac 2006035200 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen;3° bad: een lig- of zitbad, voorzien van koud- en warmwatertoevoer en aansluiting op het rioleringsnet;4° beveiligde zending: een aangetekende brief of een afgifte tegen ontvangstbewijs;5° douche: een stortbad, voorzien van koud- en warmwatertoevoer en aansluiting op het rioleringsnet;6° gemeenschappelijk sanitair lokaal: een gemeenschappelijk lokaal dat uitsluitend bestemd is voor de persoonlijke hygiëne van de kamerbewoners;7° gemeenschappelijk wc-lokaal: een gemeenschappelijk sanitair lokaal met een wc;8° gemeenschappelijke badkamer of douche: een gemeenschappelijk sanitair lokaal met een bad of een douche;9° gemeenschappelijke kookruimte: een gemeenschappelijk woonlokaal of deel ervan dat bestemd is om te koken en dat uitgerust is met een of meer gootstenen, voorzien van koudwatertoevoer met een aansluiting op het rioleringsnet, en met een of meer kooktoestellen op gas of elektriciteit;10° gemeenschappelijke ruimte: een gemeenschappelijk deel van de kamerwoning dat gebruikt wordt als zitplaats, keuken, interne circulatieruimte of gemeenschappelijk sanitair lokaal;11° gezondheidsindex: het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen;12° Intergemeentelijk samenwerkingsverband: een intergemeentelijk samenwerkingsverband als vermeld in artikel 1, 4° van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid.13° kamerwoning: elk gebouw of deel ervan dat bestaat uit een of meer kamers en gemeenschappelijke ruimten;14° kookruimte: een lokaal of deel ervan dat bestemd is om te koken, waarin een kooktoestel op gas of elektriciteit geplaatst kan worden en dat uitgerust is met een gootsteen met koudwatertoevoer en een aansluiting op het rioleringsnet;15° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting;16° oppervlakte: de vloeroppervlakte die gemeten wordt tussen de begrenzende bouwdelen en die berekend wordt als het verschil van de bruto-vloeroppervlakte en de constructieoppervlakte;17° seizoenarbeider: de gelegenheidsarbeider, vermeld in 8bis, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voor de duur van zijn tewerkstelling als gelegenheidsarbeider;18° technisch verslag: het verslag dat in het kader van een conformiteitsonderzoek door een woningcontroleur is opgesteld aan de hand van de modellen die opgenomen zijn in bijlage 1 tot en met 3, die bij dit besluit zijn gevoegd;19° Vlaamse Wooncode: het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode;20° VLOK: voluit Vlaams Loket Woningkwaliteit, is het digitaal dossieropvolgingssysteem dat ter beschikking staat van het agentschap, de Vlaamse steden en gemeenten en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, voor het bijhouden van gegevens die verzameld worden in het kader van de procedures beschreven in Titel III van de Vlaamse Wooncode, zoals nader uitgewerkt in dit besluit, en voor het beheer en het automatiseren van de daarin beschreven processen;21° wc: een toilet met waterspoeling, reukafsnijder en aansluiting op het rioleringsnet;22° woningcontroleur: een persoon die bij besluit aangewezen is om de conformiteit van woningen vast te stellen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van dit besluit;23° woonlokaal: een lokaal dat bestemd is om te worden gebruikt als keuken, woon- of slaapkamer, met uitsluiting van de voorhal, de gangen, de wc's en sanitaire lokalen, de wasruimten, de bergplaatsen, de niet voor bewoning ingerichte kelders, zolders en bijgebouwen, de garages en de lokalen voor beroepsbezigheden;24° zelfstandige woning: een woning die beschikt over een toilet, een bad of douche en een kookgelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsnormen

Art. 2.§ 1. De vereisten en normen waaraan elke woning moet voldoen, vermeld in artikel 5, § 1, van de Vlaamse Wooncode, zijn vermeld in de modellen van het technisch verslag, die opgenomen zijn in bijlage 1, 2 en 3, die bij dit besluit zijn gevoegd. § 2. Elke zelfstandige woning en kamerwoning is per bouwlaag uitgerust met minstens één rookmelder als vermeld in artikel 5, § 1, tweede lid, van de Vlaamse Wooncode. Een zolder of een kelder, al dan niet bestemd voor gedeeld gebruik, waarin zich een technische installatie bevindt of die een directe toegang heeft en normaal en onmiddellijk te betreden is, wordt als bouwlaag beschouwd.

Elke kamer is uitgerust met een rookmelder.

De minister kan nadere regels bepalen voor de correcte plaatsing van rookmelders. § 3. Een kamer heeft een oppervlakte van minimaal 12 m2. De oppervlakte van de kamer is de totale nettovloeroppervlakte van de woonlokalen, vermeld in deel F van bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

In afwijking van het eerste lid geldt er een minimale oppervlakte van 8 m2 voor een kamer die verhuurd wordt of te huur of ter beschikking gesteld wordt met het oog op de huisvesting van een of meer studenten en die voldoet aan de volgende voorwaarden: 1° ze is gebouwd of gerealiseerd voor 1 september 1998;2° er is op basis van een aanvraag van voor 1 september 2001 een eerste conformiteitsattest afgegeven dat zonder onderbreking is verlengd en nooit ingetrokken of vervallen is op basis van een ander criterium dan de oppervlakte. In het tweede lid wordt verstaan onder een student: iedere persoon die ingeschreven is bij een instelling van het hoger onderwijs, die daar de lessen volgt en voor wie dat zijn hoofdbezigheid vormt, of de schoolverlater van het hoger onderwijs die de beroepsinschakelingstijd doorloopt met toepassing van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten houdende de werkloosheidsreglementering;

Voor de toepassing van de voorwaarde, vermeld in het tweede lid, 2°, wordt een eerste conformiteitsattest waarvan de normale geldigheidsduur verstreken is, onder de volgende voorwaarden beschouwd als zonder onderbreking verlengd: 1° als er een nieuw conformiteitsattest afgegeven is dat aangevraagd is voor 12 februari 2016;2° zolang er na het nieuwe conformiteitsattest, vermeld in punt 1°, conformiteitsattesten afgegeven worden die telkens minimaal drie maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur, vastgesteld met toepassing van artikel 10, eerste lid, 5°, of tweede lid, van de Vlaamse Wooncode, aangevraagd worden. In afwijking van het eerste lid geldt er een minimale oppervlakte van 8 m2 voor een kamer die verhuurd wordt of te huur of ter beschikking gesteld wordt aan seizoenarbeiders, op voorwaarde dat de kamer en de gemeenschappelijke ruimte samen een totale oppervlakte van minimaal 18 m2 hebben. § 4. In afwijking van de minimale totale nettovloeroppervlakte, vermeld in paragraaf 3, eerste lid, en deel C, punt 241, en deel D van bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, geldt voor een woning die gebouwd of vergund is vóór 1 oktober 2016, dat de gemeten nettovloeroppervlakte die kleiner is dan de minimale oppervlaktenorm van 12 m2 of 18 m2: 1° wordt verhoogd met 2 m2 als de woning bij wijze van structurele plaatsbesparende maatregel uitgerust is met een bed van minimaal 2 m2 dat gemonteerd is op een hoogte van minimaal 180 cm en op een afstand van minimaal 100 cm onder het plafond, of uitgerust is met een wandmeubel met een opklapbaar bed van minimaal 2 m2, dat dubbel gebruik aantoont;2° wordt verhoogd met maximaal 3 m2 van de gemeten oppervlakte van de aparte badkamer. De afwijkingen in het eerste lid kunnen niet gecumuleerd worden met de afwijkingen, vermeld in paragraaf 3, tweede en vijfde lid. § 5. Voor de verhuring buiten het sociale huurstelsel, vermeld in artikel 55bis, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007036959 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode sluiten tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, zijn afwijkingen toegestaan op de vereisten en normen, vermeld in bijlage 1 en 2, die bij dit besluit zijn gevoegd, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 1° de verhuring gebeurt uitsluitend voor de opvang van dak- en thuislozen tijdens de winterperiode, vermeld in artikel 14, § 1, van het Samenwerkingsakkoord van 12 mei 2014 inzake dak- en thuisloosheid, waarbij een termijn van zes maanden niet overschreden mag worden;2° de woning vertoont geen gebreken van categorie III of gebreken van categorie II in verband met brandveiligheid, ontploffing, elektrocutie, CO-vergiftiging, vocht, stabiliteit en toegankelijkheid;3° de verhurende instelling, vermeld in artikel 1, eerste lid, 28° ter, van het voormelde besluit, zorgt voor woonbegeleiding van de personen die in de woning worden opgevangen. HOOFDSTUK 3. - Het conformiteitsonderzoek

Art. 3.De volgende natuurlijke personen kunnen in het kader van een conformiteitsonderzoek vaststellen of een woning voldoet aan de vereisten en normen, vermeld in artikel 5, § 4, van de Vlaamse Wooncode: 1° de gewestelijk ambtenaar en de personeelsleden die de leidend ambtenaar van het agentschap bij besluit aanwijst;2° de personen die de burgemeester van de gemeente waar de woning ligt bij besluit aanwijst;3° de ambtenaren die bij besluit aangewezen zijn als wooninspecteur of als ambtenaar met opsporings- en vaststellingsbevoegdheid. De veiligheid, gezondheid en kwaliteit van een woning worden beoordeeld aan de hand van de modellen van het technisch verslag, vermeld in artikel 2, § 1, conform de criteria die in die modellen zijn opgenomen. In de vrije velden in deze modellen kunnen enkel technische gegevens en de beoordeling ervan worden opgenomen. Een technisch verslag kan worden aangevuld met een schets van het grondplan, met detailfoto's van de vastgestelde gebreken of met overzichtsfoto's die geen personen mogen afbeelden.

De minister kan met betrekking tot het gebruik van de modellen van het technisch verslag, vermeld in het tweede lid, nadere regels bepalen voor: 1° de werkwijze van de woningcontroleur;2° de wijze waarop gebreken worden waargenomen;3° de meetmethodes en het gebruik van meettoestellen;4° de te beoordelen onderdelen van een woning;5° de aanduiding van de voor quotering te gebruiken rubrieken in de modellen van technische verslagen aan de hand van een niet-limitatieve opsomming van concrete toepassingsgevallen;6° de meer nauwkeurige afbakening van de grens tussen de verschillende categorieën waarin specifieke gebreken kunnen worden gequoteerd, aan de hand van een niet-limitatieve opsomming van concrete toepassingsgevallen.

Art. 4.Op het technisch verslag staat: 1° de naam van de woningcontroleur die het conformiteitsonderzoek heeft uitgevoerd;2° het adres van de administratieve eenheid die verantwoordelijk is voor het onderzoek;3° de datum waarop het onderzoek is uitgevoerd. HOOFDSTUK 4. - Het conformiteitsattest

Art. 5.§ 1. De aanvraag van een conformiteitsattest wordt ondertekend en met een beveiligde zending ingediend bij de burgemeester.

De aanvraag van een conformiteitsattest bevat de volgende gegevens: 1° de identificatiegegevens van de verhuurder;2° de identificatiegegevens van de houder van het zakelijk recht;3° de identificatiegegevens van de woning;4° het aantal slaapkamers in de woning. De aanvraag van een conformiteitsattest bevat daarnaast in voorkomend geval de volgende bijkomende gegevens: 1° de identificatiegegevens van het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt;2° de identificatiegegevens van de kamerwoning;3° de identificatiegegevens van de kamer(s). § 2. De aanvrager voegt bij de aanvraag een afschrift van het eventuele brandweerattest en attesten van erkende keuringsdiensten voor de elektrische installaties en de gasinstallaties waarover hij beschikt. § 3. Als de aanvraag volledig is, bezorgt de burgemeester aan de aanvrager een ontvangstbewijs met vermelding van de datum waarop de aanvraag volledig was. § 4. De aanvraag vervalt als de toegang tot de woning binnen zestig dagen na de aanvraag tweemaal zonder afdoende reden geweigerd wordt.

De aanvrager wordt onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht van het verval van zijn aanvraag.

Art. 6.§ 1. Als de woningcontroleur heeft vastgesteld dat de woning conform is, willigt de burgemeester de aanvraag in, en geeft hij het conformiteitsattest af, samen met een afschrift van het technisch verslag.

De minister stelt de modellen van conformiteitsattesten voor woningen en kamerwoningen vast en regelt de manier waarop het agentschap kennis krijgt van de afgifte van een conformiteitsattest.

Als de aanvraag betrekking heeft op een gebouw waarvoor een brandweerattest voorgeschreven is, geldt het afgegeven conformiteitsattest onder voorbehoud. Als het brandweerattest wordt geweigerd, wordt het conformiteitsattest als niet-bestaande beschouwd. § 2. Als de woningcontroleur heeft vastgesteld dat de woning niet conform is, wordt de afgifte van een conformiteitsattest geweigerd.

De beslissing wordt samen met een afschrift van het technisch verslag aan de aanvrager betekend. Daarbij worden de gevolgen van de beslissing en eventuele begeleidende maatregelen meegedeeld.

Art. 7.Artikel 5 en 6 van dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvraag bij de gewestelijk ambtenaar, vermeld in artikel 8, § 2, van de Vlaamse Wooncode. In dat geval legt de aanvrager ook het ontvangstbewijs van de burgemeester, vermeld in artikel 5, § 3, van dit besluit, voor, of, als dat ontbreekt, het bewijs van de indiening van een volledig dossier bij de burgemeester.

De gewestelijk ambtenaar brengt de burgemeester ook op de hoogte van zijn beslissing over de aanvraag.

Art. 8.De vergoeding voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest door de burgemeester, wordt vastgesteld door de gemeenteraad en bedraagt maximaal: 1° 90 euro voor een zelfstandige woning; 2° 90 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15 euro per kamer, met een maximum van 1.775 euro per gebouw.

De bedragen in euro, vermeld in het eerste lid, worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex conform de volgende formule: nieuw bedrag = basisbedrag x aangepaste gezondheidsindex/gezondheidsindex november 2019.

De vergoeding voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest door de gewestelijk ambtenaar is gelijk aan het overeenkomstig maximumbedrag in het eerste lid, zoals geïndexeerd conform het tweede lid.

Art. 9.Dit artikel voorziet in de gedeeltelijke omzetting van artikel 20, lid 1, van richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider.

De bepalingen van titel III, hoofdstuk II, van de Vlaamse Wooncode en van dit hoofdstuk zijn van toepassing op kamers die verhuurd worden voor de huisvesting van seizoenarbeiders. HOOFDSTUK 5. - Waarschuwing

Art. 10.De korte termijn waarover een gemeente beschikt om een conformiteitsonderzoek uit te voeren als vermeld in artikel 14bis, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode, begint te lopen op de dag van de melding over de mogelijk gebrekkige kwaliteit van een woning en bedraagt veertien dagen.

De gemeente kan conform artikel 14bis, tweede lid, van de Vlaamse Wooncode, aan de houder van het zakelijk recht een hersteltermijn geven, als zij oordeelt dat de kans op een gunstig resultaat groot is. HOOFDSTUK 6. - Ongeschikt-, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring

Art. 11.Het verzoek, vermeld in artikel 16, § 1, eerste lid, en artikel 17, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode, wordt, om ontvankelijk te zijn, met een beveiligde zending ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar de woning ligt.

Als het verzoek geen motivering bevat of manifest ongegrond is, wijst de burgemeester het onmiddellijk af zonder de gewestelijk ambtenaar om advies te vragen.

Art. 12.§ 1. De gewestelijk ambtenaar stelt in het advies, vermeld in artikel 15, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode, aan de burgemeester voor de woning ongeschikt te verklaren als de woningcontroleur heeft vastgesteld dat de woning niet conform is.

De gewestelijk ambtenaar baseert het advies over de onbewoonbaarverklaring, vermeld in artikel 15, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode, op de inschatting van de directe veiligheids- en gezondheidsrisico's of de mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaakt door de gebreken van categorie III, vermeld in artikel 5, § 1, derde lid, 3°, van de Vlaamse Wooncode, zoals die door de woningcontroleur aangeduid en omstandig toegelicht zijn in het technisch verslag.

De gewestelijk ambtenaar baseert het advies over de overbewoondverklaring, vermeld in artikel 17, § 1, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode, op de inschatting van de mensonwaardige levensomstandigheden of de ernst van het veiligheids- en gezondheidsrisico, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 16°, van de Vlaamse Wooncode, zoals dat blijkt uit een omstandig verslag, opgesteld door een woningcontroleur. De minister kan aanvullende regels bepalen voor de wijze waarop overbewoning in het omstandig verslag wordt gemotiveerd. § 2. Het advies, vermeld in paragraaf 1, bevat de naam van de gewestelijk ambtenaar die het advies heeft opgesteld, het adres van de administratieve eenheid waartoe hij behoort en de datum van het advies.

Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing op het omstandig verslag, vermeld in paragraaf 1, derde lid. § 3. Als er geen controleverslag van de brandweer of brandtoezichter is opgemaakt, maar er zijn vermoedens dat de woning ernstige brandveiligheidsproblemen vertoont of dat de woning wegens brandveiligheidsproblemen ontruimd moet worden, vermeldt de gewestelijk ambtenaar dat in zijn advies aan de burgemeester. De burgemeester kan daarmee rekening houden bij de opmaak van zijn besluit.

In het eerste lid wordt onder brandtoezichter verstaan: de persoon, door de gemeente belast met de opdracht van toezicht op de brandveiligheid van woningen.

Art. 13.Als er geen advies van de gewestelijk ambtenaar vereist is met toepassing van artikel 15, § 3, artikel 16, § 1, tweede lid, of artikel 17, § 2 of § 6, van de Vlaamse Wooncode, stelt de woningcontroleur, vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°, van dit besluit, het omstandig verslag, vermeld in artikel 12, § 1, derde lid, van dit besluit, op en voegt er de melding, vermeld in artikel 12, § 3, van dit besluit, aan toe.

Art. 14.Onmiddellijk na de ontvangst van het advies van de gewestelijk ambtenaar zendt de burgemeester een afschrift van het advies, het technisch verslag en in voorkomend geval het omstandig verslag, vermeld in artikel 12, § 1, derde lid, naar de verzoeker, de bewoner en de houder van het zakelijk recht.

Als er een ongeschikt-, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring geadviseerd wordt, nodigt de burgemeester de bewoner en de houder van het zakelijk recht uit om hun argumenten schriftelijk of mondeling bekend te maken.

Als er geen advies vereist is met toepassing van artikel 13, zendt de burgemeester, die een ongeschikt-, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring overweegt, een afschrift van het onderzoeksverslag naar de verzoeker, de bewoner en de houder van het zakelijk recht en nodigt hij hen uit om hun argumenten schriftelijk of mondeling bekend te maken.

Bij een mondelinge procedure wordt er een proces-verbaal opgemaakt van de hoorzitting, dat door alle deelnemers ondertekend wordt.

Art. 15.De burgemeester betekent zijn beslissing aan de verzoeker, de houder van het zakelijk recht en de bewoner, brengt hen op de hoogte van de gevolgen van zijn beslissing en van de eventuele begeleidende maatregelen en geeft hun informatie over de beroepsmogelijkheid, vermeld in artikel 16.

De burgemeester bezorgt ook een afschrift aan de gewestelijk ambtenaar en aan de wooninspecteur. De minister kan bepalen op welke manier dat gebeurt.

Art. 16.§ 1. De verzoeker, de bewoner, de houder van het zakelijk recht en de gewestelijk ambtenaar kunnen met toepassing van artikel 16, § 2, eerste lid, artikel 16, § 3, eerste lid, artikel 17, § 3, eerste lid, of artikel 17, § 4, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode met een gemotiveerd verzoekschrift bij de minister beroep aantekenen tegen de beslissing of het stilzitten van de burgemeester.

Om ontvankelijk te zijn, wordt het verzoekschrift ingediend met een beveiligde zending. Het wordt ingediend op het adres van het agentschap in Brussel.

Het gemotiveerd verzoekschrift van de gewestelijk ambtenaar als vermeld in het eerste lid, kan vervangen worden door een kennisgeving via VLOK. § 2. Het beroep tegen een besluit tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring werkt schorsend voor de opname op de inventaris. § 3. De minister kan in beroep een besluit nemen om de woning ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond te verklaren en kan de nodige maatregelen treffen.

Het agentschap betekent de beslissing van de minister en de eventuele gevolgen aan de verzoeker, de houder van het zakelijk recht, de bewoner en de burgemeester. De betekening aan de burgemeester kan gebeuren door een kennisgeving via VLOK. HOOFDSTUK 7. - De inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen

Art. 17.Het agentschap beheert in VLOK de inventaris, die bestaat uit twee lijsten met adresgegevens van woningen en desgevallend aanvullende informatie ter identificatie van de woningen.

De ambtenaren die de leidend ambtenaar van het agentschap aanwijst, oefenen de bevoegdheden die verbonden zijn aan het beheer van de inventaris uit op het grondgebied van alle gemeenten van het Vlaamse Gewest.

Het agentschap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens opgenomen in VLOK. In VLOK zijn de gegevens van de personen die betrokken zijn bij de instrumenten en procedures beschreven in de artikelen 5 tot en met 19 van de Vlaamse Wooncode, enkel toegankelijk voor personeelsleden van het agentschap en van de Vlaamse steden en gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, voor de uitoefening van de hen opgedragen taken. Deze gegevens kunnen met het oog op de toepassing van wat bepaald is in hoofdstuk 5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit worden medegedeeld aan het agentschap Vlaamse Belastingdienst, opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004036227 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004036209 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Waterwegen en Zeewezen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 08/07/2004 numac 2004036047 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Sociaal-Cultureel Werk type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004036379 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling sluiten.

De persoonsgegevens verzameld in het kader van de strafrechtelijke handhaving, zoals beschreven in artikel 20 tot en met artikel 20quinquies van de Vlaamse Wooncode worden in VLOK afgescheiden van de gegevens vermeld in het vorige lid en zijn slechts toegankelijk voor personeelsleden van het agentschap voor de uitoefening van de hen opgedragen taken.

De toepassing van de regels inzake toegang tot gegevens als vermeld in het vierde en vijfde lid, wordt verzekerd op basis van lijsten van bevoegde personen door een digitale identificatieprocedure. Personen die toegang hebben tot deze gegevens nemen het vertrouwelijk karakter ervan in acht.

De gegevens vermeld in het vierde en vijfde lid, worden bewaard gedurende de termijn die vastgesteld wordt met toepassing van hetgeen bepaald is omtrent het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten in titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 5 van het decreet Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten. Indien deze termijn niet is vastgesteld is de bewaartermijn tien jaar.

De documenten die in VLOK worden opgenomen en die gebruikt worden voor communicatie met de burger, vermelden de vindplaats van de privacyverklaring van het agentschap.

Art. 18.Het registratieattest, vermeld in artikel 16septies van de Vlaamse Wooncode, bevat minimaal de volgende gegevens: 1° het adres van de ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning;2° de kadastrale gegevens van de ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning;3° de identiteit en het adres van de houders van het zakelijk recht;4° het nummer en de datum van het besluit tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring;5° de datum van het registratieattest;6° de gronden van de inventarisatie;7° de verdere gevolgen van de inventarisatie;8° de beroepsmogelijkheden. De minister kan een model van registratieattest opmaken.

De registratieattesten worden op de datum van de inventarisatie met een beveiligde zending betekend aan de houders van het zakelijk recht, zoals bekend bij de Federale Overheidsdienst Financiën, dienst Patrimoniumdocumentatie.

Art. 19.Bij de overdracht van een zakelijk recht als vermeld in artikel 2.5.2.0.1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, bevat het formulier, vermeld in artikel 16octies, tweede lid, van de Vlaamse Wooncode, de gegevens van het registratieattest en de identificatiegegevens van de verkrijger van het zakelijk recht, met inbegrip van het nummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen of het btw-nummer van rechtspersonen en het rijksregisternummer van natuurlijke personen.

Art. 20.In het laatste kwartaal dat voorafgaat aan de verjaardag van de inventarisatie, stuurt de inventarisbeheerder een brief naar de houder van het zakelijk recht waarin hij wijst op al de volgende feiten: 1° het feit dat de woning in kwestie nog altijd geïnventariseerd is;2° de gevolgen van de verjaardag van de inventarisatie;3° de mogelijkheid tot schrapping, vermeld in artikel 16novies van de Vlaamse Wooncode. HOOFDSTUK 8. - Herhuisvesting

Art. 21.De voorwaarden waaraan bewoners voldoen om geherhuisvest te worden, vermeld in artikel 17bis of artikel 18, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Wooncode, zijn de voorwaarden die vastgesteld zijn krachtens artikel 95, § 1, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Wooncode, met dien verstande dat in geen geval rekening gehouden wordt met de woning die onbewoonbaar of overbewoond verklaard is. HOOFDSTUK 9. - Sancties - herstel van conformiteit

Art. 22.§ 1. Binnen tien dagen na de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de effectieve verzegeling, vermeld in artikel 20, § 4, zesde lid, van de Vlaamse Wooncode, kan daartegen bij de minister beroep aangetekend worden met een gemotiveerd verzoekschrift. De schriftelijke kennisgeving gebeurt met een beveiligde zending.

Om ontvankelijk te zijn, wordt het verzoekschrift met een beveiligde zending verstuurd. Het wordt ingediend op het adres van het agentschap in Brussel.

Binnen drie maanden na de ontvangst van het verzoekschrift neemt de minister een beslissing. Als er binnen die termijn geen beslissing is, wordt het beroep geacht afgewezen te zijn. § 2. Binnen dertig dagen na de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de weigering om verzegeling op te heffen, vermeld in artikel 20, § 4, zevende lid, van de Vlaamse Wooncode, kan daartegen bij de minister beroep aangetekend worden met een gemotiveerd verzoekschrift. De schriftelijke kennisgeving gebeurt met een beveiligde zending.

Om ontvankelijk te zijn, wordt het verzoekschrift met een beveiligde zending verstuurd. Het wordt ingediend op het adres van het agentschap in Brussel.

Binnen drie maanden na de ontvangst van het verzoekschrift neemt de minister een beslissing. Als er binnen die termijn geen beslissing is, wordt het beroep geacht afgewezen te zijn. § 3. De leidend ambtenaar van het agentschap wijst de beboetingsambtenaar, vermeld in artikel 20, § 4 van de Vlaamse Wooncode, aan en stelt zijn ambtsgebied vast.

Art. 23.Het register van herstelvorderingen, vermeld in artikel 20bis, § 2, derde lid, van de Vlaamse Wooncode, bevat minstens de volgende gegevens uit VLOK: 1° het dossiernummer van de administratie;2° het nummer van het aanvankelijke proces-verbaal;3° het adres van het goed waarop de herstelvordering rust;4° de kadastrale omschrijving;5° het voorwerp van de herstelvordering;6° de datum waarop de herstelvordering is opgesteld;7° het bestaan van een dagvaarding met herstelvordering op basis van de Vlaamse Wooncode;8° het bestaan van een definitieve veroordeling tot uitvoering van herstel;9° de datum waarop het register de laatste keer geactualiseerd is. De gegevens vermeld in het eerste lid worden minstens maandelijks geactualiseerd, waarbij uitgevoerde herstelvorderingen uit het register geschrapt worden.

Met het oog op de bescherming van hun rechtmatige belangen wordt het register van herstelvorderingen openbaar gemaakt voor kandidaat-huurders en kandidaat-kopers op de website van het agentschap. Personeelsleden vermeld in artikel 17, vierde lid, de instrumenterende ambtenaar vermeld in artikel 20quinquies, vierde lid van de Vlaamse Wooncode en tussenpersonen bij verkoop en verhuur van woningen, kunnen het register eveneens raadplegen. Het agentschap is verwerkingsverantwoordelijke.

Art. 24.§ 1. De vergoeding voor de controle ter plaatse, vermeld in artikel 20bis, § 6, van de Vlaamse Wooncode, bedraagt: 1° 62,50 euro voor een zelfstandige woning;2° 87,50 euro + 12,50 euro x (N-1) in de andere gevallen, waarbij N gelijk is aan het aantal kamers dat bij de controle ter plaatse onderzocht moet worden en minstens gelijk is aan 1. Er is maar eenmaal 62,50 euro verschuldigd als er in een pand met meer zelfstandige woningen alleen een controle wordt uitgevoerd met het oog op het invullen van deel B van het technisch verslag, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Het resultaat van de berekening, vermeld in het eerste lid, 2°, bedraagt per pand maximaal 1.250 euro.

De vergoeding wordt voor de controle ter plaatse betaald op de rekening van het Fonds voor de Wooninspectie, vermeld in artikel 19 van het decreet van 29 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/06/2007 pub. 14/09/2007 numac 2007036524 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 sluiten houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007. § 2. De bedragen in euro, vermeld in paragraaf 1, worden jaarlijks op 1 januari aangepast conform de volgende formule: nieuw bedrag = basisbedrag x aangepaste gezondheidsindex/gezondheidsindex december 2011. § 3. In afwijking van paragraaf 1 bedraagt de vergoeding voor de controle ter plaatse 0 euro als die wordt uitgevoerd na een eerste melding van herstel door de overtreder, die volgt op het uitbrengen van een herstelvordering door de wooninspecteur. HOOFDSTUK 1 0. - Aanvullende bepalingen

Art. 25.Binnen drie maanden na de voorlegging van een gemeentelijke verordening als vermeld in artikel 6 van de Vlaamse Wooncode beslist de minister over de goedkeuring ervan.

Art. 26.§ 1. Bij de berekening van het maximumbedrag voor de huurprijs, vermeld in artikel 18, § 2, van de Vlaamse Wooncode, wordt rekening gehouden met de volgende criteria: 1° het geïndexeerd kadastraal inkomen dat van toepassing is op het ogenblik waarop het onderzoek plaatsvindt;2° de geraamde kostprijs van de nodige werkzaamheden;3° de geraamde einddatum voor de uitvoering van die werkzaamheden;4° de einddatum van de hoofdhuurovereenkomst. De minister stelt de berekeningswijze voor het maximumbedrag vast.

In deze paragraaf wordt verstaan onder het geïndexeerd kadastraal inkomen: het kadastraal inkomen dat aangepast is aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk als vermeld in artikel 518 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992; § 2. De sociale woonorganisaties, vermeld in artikel 18, § 2, van de Vlaamse Wooncode, verhuren of onderverhuren de woningen, vermeld in paragraaf 1, met toepassing van titel VII van de Vlaamse Wooncode.

De andere instanties dan de sociale woonorganisaties, vermeld in artikel 18, § 2, van de Vlaamse Wooncode, verhuren of onderverhuren de woningen aan kandidaten die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 21 van dit besluit. De aan de (onder)huurder aangerekende jaarlijkse (onder)huurprijs wordt vastgesteld door de initiatiefnemer, maar mag niet meer bedragen dan de jaarlijkse (huur)kosten van de initiatiefnemer, verhoogd met de intrestkosten voor de prefinanciering van een toegekende subsidie, met de jaarkosten voor het onderhoud, het herstel en het beheer van de woning, en met een theoretische intrest- en aflossingsannuïteit van de kosten voor de renovatie-, verbeterings- en aanpassingswerkzaamheden die niet door een subsidie gedekt worden. HOOFDSTUK 1 1. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders

Art. 27.In artikel 1, § 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2007 pub. 09/03/2007 numac 2007035284 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders sluiten tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten4 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017 en 5 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 3° wordt opgeheven;2° in punt 11° wordt de zinsnede "12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen" vervangen door de zinsnede "24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking".

Art. 28.In artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten4, wordt punt c) vervangen door wat volgt: "c) nadat hij een woning verlaten heeft die, terwijl hij er zijn hoofdverblijfplaats had, met toepassing van artikel 15 of 16bis van de Vlaamse Wooncode ongeschikt verklaard is omwille van minstens twee gebreken van categorie II of III in het technisch verslag.".

Art. 29.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 en 5 april 2019 wordt in het eerste lid de zinsnede "en 6" opgeheven. Afdeling 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12

oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Art. 30.In artikel 18, vijfde en zesde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007036959 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode sluiten tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, toegevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten3, wordt de zinsnede "artikel 5, § 1, derde lid" telkens vervangen door de zinsnede "artikel 5, § 1, vierde lid".

Art. 31.In artikel 19 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008, 18 juli 2008, 6 februari 2009, 30 september 2011, 12 juli 2013, 4 oktober 2013, 4 april 2014, 23 december 2016, 27 oktober 2017 en 20 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1° bis wordt de zinsnede "artikel 5, § 1, derde lid" vervangen door de zinsnede "artikel 5, § 1, vierde lid"; 2° in het eerste lid, 6°, wordt punt b) vervangen door wat volgt: "b) ongeschikt werd verklaard met toepassing van artikel 15 of 16bis van de Vlaamse Wooncode, als die woning op het technisch verslag minstens drie gebreken van categorie II of III vertoont onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur";".

Art. 32.In artikel 37bis, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten3 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016, wordt de zinsnede "artikel 5, § 1, derde lid" vervangen door de zinsnede "artikel 5, § 1, vierde lid". Afdeling 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4

mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Art. 33.In artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten0 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013, 21 maart 2014 en 5 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 3° wordt opgeheven;2° in punt 3° /2 wordt de zinsnede "12 juli 2003" vervangen door de zinsnede "24 mei 2019";3° punt 9° /1 wordt vervangen door wat volgt: "9° /1 Kwaliteitsbesluit van 24 mei 2019: het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking".

Art. 34.In artikel 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014, 4 april 2014 en 5 april 2019, wordt in het vijfde lid, de zinsnede "en 6 van het Kwaliteitsbesluit van 12 juli 2013" vervangen door de zinsnede "van het Kwaliteitsbesluit van 24 mei 2019". Afdeling 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren

Art. 35.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten1 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013, 24 februari 2017 en 26 oktober 2018, wordt punt 12° vervangen door wat volgt: "12° woningkwaliteitsbesluit: het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking.".

Art. 36.In artikel 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "Woonkwaliteitsbesluit" vervangen door het woord "woningkwaliteitsbesluit";2° in het vierde lid wordt de zinsnede "volgens artikel 2, § 1, § 2 en § 3, eerste lid van het Woonkwaliteitsbesluit" vervangen door de zinsnede "conform artikel 3 van het woningkwaliteitsbesluit". Afdeling 5. - Wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van

7 december 2018 ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet

Art. 37.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten5 ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "bijlage 1 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten2 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen" wordt vervangen door de zinsnede "bijlage 1 en 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking";2° de zinsnede "categorie III" wordt vervangen door de zinsnede "categorie II";3° punt 2° wordt vervangen door wat volgt: "2° gebreken van categorie III". HOOFDSTUK 1 2. - Slotbepalingen

Art. 38.Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 06/11/2020 numac 2020015855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel V type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 14/12/2020 numac 2020043849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie. - Deel VI type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II sluiten2 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, 27 november 2015, 27 november 2017, 15 juli 2016, 15 juli 2016, 24 februari 2017 en 15 september 2017, wordt opgeheven.

Art. 39.In rubriek 9 "Energetische prestatie" van het model van technisch verslag voor woningen, als bijlage 1 toegevoegd aan het Besluit van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, wordt item 91 met betrekking tot dakisolatie, niet gequoteerd wanneer het energieprestatiecertificaat van de woning, naargelang het geval, een energiescore vermeldt gelijk aan of lager dan: 1° 600 voor open bebouwing;2° 550 voor half open bebouwing;3° 450 voor gesloten bebouwing;4° 400 voor een appartement.

Art. 40.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021 met uitzondering van artikel 39, dat in werking treedt op 1 januari 2020 en ophoudt uitwerking te hebben op 1 januari 2021.

Met ingang van 1 januari 2021 is de afgifte van een conformiteitsattest als vermeld in hoofdstuk 4, of een besluit over de ongeschikt-, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring als vermeld in hoofdstuk 5, slechts geldig indien het gebaseerd is op een conformiteitsonderzoek als vermeld in hoofdstuk 3, dat vanaf 1 januari 2021 is uitgevoerd.

Art. 41.De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 mei 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^