Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 mei 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013955 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie type ministerieel besluit prom. 24/05/2019 pub. 24/09/2019 numac 2019014421 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het onroerenderfgoedrichtplan voor hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren type ministerieel besluit prom. 24/05/2019 pub. 24/07/2019 numac 2019030781 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2018 tot aanstelling van de leden van de Examencommissie belast met het uitreiken van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid type ministerieel besluit prom. 24/05/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019205914 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019

decreet

type decreet prom. 24/05/2019 pub. 30/07/2019 numac 2019041459 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het Mestdecreet van 22 december 2006, wat de implementatie van het zesde mestactieprogramma betreft

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013189 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water, wat betreft de aanvraagprocedure om de debietsbeperking op de watertoevoer in te stellen of weg te nemen, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement, wat betreft onder andere de hervorming van de procedure voor de afsluiting van de watertoevoer, de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, en tot wijziging van het besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunningen, wat betreft een procedureel aspect type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013447 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de bouwstenen voor de uitwerking van een persoonsvolgend budget voor niet- rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor minderjarige personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 12/07/2019 numac 2019013586 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiëring van verhuurdersorganisaties type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019013700 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor gewoon basisonderwijs en buitengewoon onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019013780 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de heer Gérard LEGRAND als waarnemend inspecteur-generaal voor het gewoon basisonderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 23/08/2019 numac 2019013868 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs en tot wijziging van artikel 7, 9, 11 en 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende de lokale samenwerkingsinitiatieven tussen scholen voor basis- secundair onderwijs, instellingen voor hoger onderwijs en de academies voor deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013906 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het begrotingsartikel JB0-1JBG2AB-PR naar begrotingsartikels JB0-1JDG2AD-WT en JB0-1JDG2AA-WT van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 in het kader van de InvestEU-erkenning van Participatiemaatschappij Vlaanderen als implementerende partner type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 26/08/2019 numac 2019014092 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2019 pub. 13/08/2019 numac 2019013965 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 2017 tot goedkeuring van het driejarenplan met betrekking tot de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden met een getuigschrift in de algemene en technologische humaniora en in de beroeps- en technische humaniora

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019014113 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de woningkwaliteitsbewaking type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019014190 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen op het vlak van wonen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 10/09/2019 numac 2019014216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 10/09/2019 numac 2019014306 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, voor wat betreft de afmetingen van de verblijven voor dieren type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 17/09/2019 numac 2019014393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van een personeelslid van het Departement Buitenlandse Zaken aan Toerisme Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 18/09/2019 numac 2019014437 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 15/2 van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019014527 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041457 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2013 betreffende de omkadering van jonge onderzoekers

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/05/2019 pub. 02/08/2019 numac 2019041717 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming als waarnemend coördinerend inspecteur-generaal van de Algemene inspectiedienst van Mevr. Pascale GENOT

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041792 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige bepalingen voor de personeelsleden van de academies voor deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 21/08/2019 numac 2019041812 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 30/08/2019 numac 2019041869 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 10/09/2019 numac 2019041957 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de wijze van aanstelling en vergoeding van de dierenartsen die de dienst aanstelt en houdende de bepaling van de opdrachten die die dierenartsen uitvoeren type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019041676 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie, het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de bemiddeling, nazorg en inzage bij binnenlandse adoptie en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 betreffende de voorbereiding bij adoptie type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 29/08/2019 numac 2019041874 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 1989 tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van instellingen voor secundair onderwijs en het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs
^