Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 november 2015
gepubliceerd op 12 januari 2016

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 55quinquies van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode en tot wijziging van artikel 1 en 2 en bijlagen 1, 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen

bron
vlaamse overheid
numac
2015036611
pub.
12/01/2016
prom.
27/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/27/2015036611/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 55quinquies van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007036959 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode sluiten tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode en tot wijziging van artikel 1 en 2 en bijlagen 1, 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013035648 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen sluiten betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 5, § 1, tweede en derde lid, § 2, § 3, tweede lid, en § 4, vervangen bij het decreet van 29 maart 2013, en artikel 91, § 1, 3°, vervangen bij het decreet van 15 december 2006 en gewijzigd bij de decreten van 29 april 2011 en 31 mei 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007036959 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode sluiten tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013035648 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen sluiten betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 7 september 2015;

Gelet op het advies van de Vlaamse Woonraad gegeven op 9 oktober 2015;

Gelet op advies 58.337/3 van de Raad van State, gegeven op 18 november 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007036959 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode sluiten tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Artikel 1.Artikel 55quinquies van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007036959 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode sluiten tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 55quinquies.Maximaal 1% van het patrimonium van de verhuurder mag buiten het sociale huurstelsel worden verhuurd. De volgende verhuringen worden niet meegerekend voor dat percentage : 1° de verhuring, vermeld in artikel 55bis, eerste lid, 2°, voor zover die uitsluitend gebeurt met het oog op de opvang van dak- en thuislozen tijdens de winterperiode, vermeld in artikel 14, § 1, van het Samenwerkingsakkoord van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 12/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014206010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid sluiten inzake dak- en thuisloosheid waarbij de termijn van zes maanden niet overschreden mag worden;2° de verhuring, vermeld in artikel 55bis, eerste lid, 3°." HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013035648 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen sluiten betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen

Art. 2.Aan artikel 1, 17°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013035648 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen sluiten betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen wordt de zinsnede ", voor de duur van zijn tewerkstelling als gelegenheidsarbeider" toegevoegd.

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 3 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : "Een kamer heeft een oppervlakte van minimaal 12 m².De oppervlakte van de kamer is de totale nettovloeroppervlakte van de woonlokalen, vermeld in deel F van bijlage 1." 2° in dezelfde paragraaf 3 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "In afwijking van het eerste lid geldt er een minimale oppervlakte van 8 m² voor een kamer die verhuurd wordt of te huur of ter beschikking gesteld wordt aan seizoenarbeiders op voorwaarde dat de kamer en de gemeenschappelijke ruimte samen een totale oppervlakte van minimaal 18 m² hebben." 3° er wordt een paragraaf 5 toegevoegd, die luidt als volgt : " § 5.Voor de verhuring buiten het sociale huurstelsel, vermeld in artikel 55bis, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007036959 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode sluiten tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, zijn, onder voorbehoud van het tweede lid, afwijkingen toegestaan op de vereisten en normen, opgenomen in bijlage 1 en 3 die bij dit besluit zijn gevoegd, als aan de volgende voorwaarden is voldaan : 1° de verhuring gebeurt uitsluitend met het oog op de opvang van dak- en thuislozen tijdens de winterperiode, vermeld in artikel 14, § 1, van het Samenwerkingsakkoord van 12 mei 2014Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 12/05/2014 pub. 10/11/2014 numac 2014206010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid sluiten inzake dak- en thuisloosheid waarbij de termijn van zes maanden niet overschreden mag worden;2° de woning vertoont geen veiligheids- of gezondheidsrisico's; 3° de verhurende instelling, vermeld in artikel 1, eerste lid, 28° ter, van het voormelde besluit, zorgt voor woonbegeleiding van de personen die in de woning worden opgevangen." De afwijkingen, vermeld in het eerste lid, kunnen geen betrekking hebben op de volgende gebreken, opgenomen in bijlage 1 en 3 die bij dit besluit zijn gevoegd : 1° gebreken van categorie III in verband met vocht, stabiliteit en toegankelijkheid;2° gebreken van categorie IV met uitzondering van het gebrek in verband met de totale nettovloeroppervlakte van de woonlokalen.

Art. 4.In deel B van bijlage 1, 2 en 3 bij hetzelfde besluit wordt in punt 81 tussen de woorden "brandweer" en "blijkt" de zinsnede "of de brandtoezichter, aangewezen door de burgemeester" ingevoegd.

Art. 5.In deel D van bijlage 3 bij hetzelfde besluit wordt in punt D.1 tussen de woorden "woning" en "gebouwd" de zinsnede "met een totale nettovloeroppervlakte van de woonlokalen kleiner dan 18 m² en" ingevoegd. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 november 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS

^