Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 januari 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/06/2008 pub. 12/01/2016 numac 2008015116 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende Internationale Akten : Aanvullende Overeenkomst nr. 5 bij de Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Koninkrijk België betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlage, en Wijziging nr. 1 in de Aanvullende Overeenkomst nr. 4 tussen de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Koninkrijk België betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, gedaan te Parijs op 21 juni 2001 (2) type wet prom. 28/06/2015 pub. 12/01/2016 numac 2015000784 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie met het oog op het verzekeren van de bevoorradingszekerheid op het gebied van energie. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 12/01/2016 numac 2015000785 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 12/01/2016 numac 2016003001 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...) type wet prom. -- pub. 12/01/2016 numac 2016009001 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 26 december 2015, is machtiging verleend aan Juf. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tij Bij koninklijk besluit van 26 december 2015, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. 16/12/2015 pub. 12/01/2016 numac 2016014002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2016 numac 2015007308 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheiding. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1044 van 12 november 2015, wordt Mevr. Ingrid Baeck postuum benoemd tot Ridder in de Kroonorde. Dit ereteken wordt verleend met uitwerking op datum van 4 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2016 numac 2015007307 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1039 van 9 november 2015, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren va Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 12/01/2016 numac 2015009852 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2006 tot vastlegging van de quota van de onderzoeksrechters gespecialiseerd om kennis te nemen van de misdrijven inzake terrorisme type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2016 numac 2015015197 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 december 2015 en met ingang van 1 april 2016 wordt aan Mevr. Maria DIERCK, eervol ontslag verleend uit haar functies van adviseur-generaal (k(...) Het is Mevr. Maria DIERCK vergund op 1 april 2016 haar aanspraak op het pensioen te doen gelden en (...) type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 12/01/2016 numac 2016024002 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een vierde verhoging van de dotatie voor 2015 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 12/01/2016 numac 2016024003 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een derde verhoging van de dotatie voor 2015 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/01/2016 numac 2015002089 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 21 december 2015 wordt de heer VERLINDEN, Koen, met ingang van 1 januari 2016, benoemd tot Afgevaardigd bestuurder van SELOR - Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie ad interim, to Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 12/01/2016 numac 2015011534 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Arbitragecommissie bedoeld in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/01/2016 numac 2015011537 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gastoestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 21 december 2015, genomen krachtens het boek IX van het Wetboek economisch recht en het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende het op de markt brengen van gast PR/002-0370-05 : Warmeluchtkanon op butaan STANLEY ST-40V-GFA-E Indien het hiervoor vermel(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/01/2016 numac 2015011538 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gastoestellen Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 21 december 2015, genomen krachtens het boek IX van het Wetboek economisch recht en het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende het op de markt brengen van gast PR/002-0396-05 : Warmwaterdoorstroomtoestel op aardgas Cointra COB 11 n Indien het hiervoo(...) type ministerieel besluit prom. 04/12/2015 pub. 12/01/2016 numac 2015036590 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in artikel 14, § 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22 december 2006 type ministerieel besluit prom. 22/12/2015 pub. 12/01/2016 numac 2016011006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende schrapping van inschrijving van personen die een activiteit uitoefenen van minnelijke invordering van schulden van de consument

arrest

type arrest prom. -- pub. 12/01/2016 numac 2016031001 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad, de gemeenten en de OCMW's ANDERLECHT. - Bij besluit van 21 december 2015 wordt de beslissing van 17 november 2015 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente ANDERLECHT de inschrijvers selecte ANDERLECHT. - Bij besluit van 15 december 2015 wordt de beslissing van 10 november 2015 waarbij(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 12/01/2016 numac 2015036610 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 12/01/2016 numac 2015036611 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 55quinquies van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode en tot wijziging van artikel 1 en 2 en bijlagen 1, 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 12/01/2016 numac 2015036612 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende herverdeling van de provisie ingeschreven onder begrotingsartikel BC0-1BBC2AA-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 voor de toekenning van een rendementsondersteuning voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap

overeenkomst

type overeenkomst prom. 26/10/2015 pub. 12/01/2016 numac 2015022581 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/12/2015 pub. 12/01/2016 numac 2016031007 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief houdende indexering van de bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuringen te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/01/2016 numac 2016011004 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht Wetboek van economisch recht, het artikel VII. 3, § 2, 3° Bij toepassing van het indexcijfer der consumptieprijzen wordt vanaf 1 januari 2016 het drempelbedrag van 4,17 euro, bedoeld in het artikel VII. 3, § 2, 3° van het w Dat bedrag wordt bekomen door 4,17 euro te vermenigvuldigen met het indexcijfer der consumptieprijze(...) type bericht prom. -- pub. 12/01/2016 numac 2016011012 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-16/0001 : IK Investment Partners/Finco Signature. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 6 januari 2016, ontving de Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de vervaardiging van specer(...) type bericht prom. -- pub. 12/01/2016 numac 2016200076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Directie-generaal Zelfstandigen. - Bericht aan de representatieve organisaties van zelfstandigen. - Benoeming van raadsheren in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven Krachtens artikel 104 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijz Ingevolge het bericht, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 november 2011, werden een aan(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 09/12/2015 pub. 12/01/2016 numac 2015015196 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake satellietnavigatie tussen de Europese Unie en haar lidstaten en het Koninkrijk Noorwegen, gedaan te Brussel op 22 september 2010 (2)

erratum

type erratum prom. 06/12/2015 pub. 12/01/2016 numac 2016000003 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van subsidies aan de prezones en aan de hulpverleningszones voor de aankoop van materiaal of het gebruik van een licentie noodzakelijk voor het uitoefenen van hun opdrachten van civiele veiligheid. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/01/2016 numac 2016011001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Oproep aan de kandidaten voor de voorzitter en de leden van de raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 1. BIPT Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) is opgericht bij wet van 2(...) De opdracht van deze Raad is beschreven in artikel 16 van deze wet : « De Raad is gemachtigd om all(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/01/2016 numac 2016200058 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** verantwoordelijken **** **** vergelijkende selectie van **** verantwoordelijken **** (niveau ****) voor het Fonds voor Beroepsziekten (...) Er zijn 2 geslaagden. (...)
^