Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 november 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/11/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015009807 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 27/11/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015009808 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 27/11/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015009809 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 27/11/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015015184 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds, ondertekend te Brussel op 21 mei 2014 (2) type wet prom. 27/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015205661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot intrekking van artikel 96 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen en tot wijziging van artikel 40 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type wet prom. 27/11/2015 pub. 03/05/2016 numac 2016000258 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot intrekking van artikel 96 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen en tot wijziging van artikel 40 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. - Duitse vertaling type wet prom. 27/11/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016015005 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds, ondertekend te Brussel op 21 mei 2014 . - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015003424 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 10 november 2015 van de Nationale Bank van België betreffende de methode om instellingen als een binnenlandse systeemrelevante instelling aan te merken en om het bedrag van hun tier 1-kernkapitaalbuffer te bepalen type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015009780 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6 van de programmawet van 27 december 2006 tot bepaling van de tarieven in strafzaken voor het deskundigenonderzoek in genetische analyse in opdracht van een gerechtelijke overheid type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015009782 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015024300 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 7.500 euro aan VZW « Arbeid en Milieu » type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015205662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de tarifering type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015205734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1990 betreffende de toelage voor sociaal onderzoek en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 24/07/2018 numac 2018012934 bron federale overheidsdienst justitie federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/11/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015007299 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 27/11/2015 pub. 29/02/2016 numac 2015036566 bron vlaamse overheid Besluit van het afdelingshoofd tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 20 april 2015 tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 27/11/2015 pub. 08/02/2016 numac 2016200323 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 22 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

decreet

type decreet prom. 27/11/2015 pub. 10/12/2015 numac 2015036535 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie type decreet prom. 27/11/2015 pub. 18/12/2015 numac 2015036551 bron vlaamse overheid Decreet betreffende lage-emissiezones type decreet prom. 27/11/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015036569 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, ondertekend te Brussel op 26 juni 2012 type decreet prom. 27/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036572 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 april 2015 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval type decreet prom. 27/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036571 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van het Eiland Man tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en het protocol, beide ondertekend te Brussel op 16 juli 2009

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015036522 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 15/12/2015 numac 2015036523 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van doelgroepwerknemers, de voorwaarden voor de toestemming en de subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte buitenschoolse opvang, en de voorwaarden voor een aanvullende subsidie voor organisatoren met een vergunning groepsopvang en een plussubsidie type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036561 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036562 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, wat betreft de vergoedingen voor de multidisciplinaire teams type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015036582 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 1999 tot regeling van het beheer en de werking van het Fonds culturele infrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 12/01/2016 numac 2015036610 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036604 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende definitieve vaststelling van de kaarten van de historisch permanente graslanden in de landbouwstreek de Polders en houdende vaststelling van bijhorende beschermingsbepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 12/01/2016 numac 2015036611 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 55quinquies van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode en tot wijziging van artikel 1 en 2 en bijlagen 1, 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 12/01/2016 numac 2015036612 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende herverdeling van de provisie ingeschreven onder begrotingsartikel BC0-1BBC2AA-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 voor de toekenning van een rendementsondersteuning voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015036613 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 14/01/2016 numac 2015036620 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het bepalen van een bedrag voor bewijsbare uitgaven en een bedrag voor niet-bewijsbare uitgaven in het kader van de toepassing van het cumulverbod en de verschilregel type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015036642 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016035104 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de weggedeelten langs de N772 - Koerselsesteenweg tussen mp. 0 en mp. 320; N717a - Oude Lummense Weg tussen mp. 0 en mp. 410; N29a - Commelo - Bergske - Brugstraat - O.L.V.-straat/Hoogstraat tussen mp. 0 en mp. 967; N29 - Paalse Steenweg tussen mp. 87.727 en mp. 87.900 en de N72a - Hasseltse Steenweg - Markt - Koolmijnlaan tussen mp. 0 en mp. 2.964 te Beringen op het grondgebied van de stad Beringen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 23/02/2016 numac 2016035143 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

erratum

type erratum prom. 27/11/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016009038 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria. - Erratum type erratum prom. 27/11/2015 pub. 10/08/2016 numac 2016036093 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. - Erratum
^