Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 17 juli 2015
gepubliceerd op 13 augustus 2015

Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage van maximum € 40.000,00 aan de vzw Dokters van de Wereld voor de betoelaging van een project voor medisch-psychisch-sociale ondersteuning van personen die geen recht hebben op geneeskundige verzorging in Brussel, Antwerpen en in Wallonië, "gezondheid-kwetsbaarheid-lijn" genoemd

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2015011328
pub.
13/08/2015
prom.
17/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JULI 2015. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage van maximum € 40.000,00 aan de vzw Dokters van de Wereld voor de betoelaging van een project voor medisch-psychisch-sociale ondersteuning van personen die geen recht hebben op geneeskundige verzorging in Brussel, Antwerpen en in Wallonië, "gezondheid-kwetsbaarheid-lijn" genoemd


De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot en met 124;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, artikel 2.44.3;

Gelet op de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten, artikelen 182 en 183;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 22;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, verstrekt op 3 juli 2015 ;

Overwegende dat de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie onder meer belast is met het stimuleren van initiatieven gericht op de integratie van groepen in de samenleving die, omwille van financiële, familiale of maatschappelijke omstandigheden, niet volwaardig deelnemen, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Een toelage van maximum veertigduizend euro (40.000 euro) aan te rekenen op het krediet ingeschreven op artikel 44.55.11.33.00.34 van de Federale Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale economie van de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2015, wordt toegekend aan de vzw "Dokters van de Wereld", Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel. § 2. Het project heeft een medische re-integratie tot doel, door middel van de twee volgende voorzieningen : 1) Medische re-integratie via de Centra voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie in Brussel en Antwerpen o het administratief statuut van de persoon te analyseren en zijn verblijfplaats te bepalen ; o zijn rechten op en zijn toegang tot geneeskundige verzorging te bepalen en hem de nodige formaliteiten uit te leggen (of hem uit te leggen dat hij geen rechten heeft) ; o de persoon bij te staan voor de formaliteiten om zijn rechten te laten gelden ; o afspraken te maken voor bijkomende medische onderzoeken en het dossier op te volgen ; o door te verwijzen naar andere diensten voor andere sociale problemen ; o door te verwijzen naar de voor de persoon meest passende eerstelijnsgeneeskunde naargelang zijn statuut, zijn taal, zijn verblijfplaats,... voor medische opvang ; o de patiënt door te verwijzen naar preventiestructuren voor besmettelijke ziekten. 2) opstarten en uitwerken van een mobiele voorziening - Wallonië Sedert de maand oktober 2012 verbindt Dokters van de Wereld zich ertoe bij het "Relais-Santé" van La Louvière, in Henegouwen, een medische raadpleging per week te organiseren en te verzekeren : o via een vrijwillige arts.De aanwezigheid van een arts in deze voorziening is zeer belangrijk, die daarnaast ook problemen inzake mentale gezondheid behandelt (dakloze patiënten hebben sociaal contact en een luisterend oor nodig) o via een persoon aan het onthaal voor het beheer van de wachtzaal en om de eerste administratieve formaliteiten te vervullen.

Deze raadplegingen hebben dus verzorging tot doel, maar ook de « re-integratie » van de persoon in het verzorgingsstelsel. Na een succesvolle re-integratie kan worden voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van de spoeddiensten in de ziekenhuizen en kunnen besmettelijke ziekten en andere chronische ziekten snel worden behandeld.

Art. 2.§ 1. De uitbetaling van voornoemde toelage zal gebeuren op het rekeningnummer BE89 7320 2033 4685 van de vzw "Dokters van de Wereld". § 2. De toelage is bedoeld om de personeels- en werkingskosten te dekken die nodig zijn voor de uitvoering van dit besluit. § 3. Een voorschot van 50% wordt aan de vzw "Dokters van de Wereld" betaald na kennisgeving van dit besluit. § 4. Het saldo zal worden betaald op vertoon van een aangifte van schuldvordering en van gedateerde, ondertekende en voor echt verklaarde bewijsstukken voor de gevraagde bedragen. De aangifte van schuldvordering en de bewijsstukken met betrekking tot de kosten bedoeld in artikel 2, § 2 worden elektronisch ingediend via : vraag@mi-is.be. § 5. Voorafgaand aan de vereffening van het saldo van de toelage dient langs elektronische weg een activiteitenverslag te worden ingediend via : vraag@mi-is.be. § 6. Uitgaven met betrekking tot investeringen worden niet in rekening gebracht. § 7. De Federale Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie, Koning Albert II-Laan 30, 26ste verdieping, 1000 Brussel staat in voor de administratieve behandeling. Alle post betreffende de administratieve behandeling in het kader van dit besluit moet naar volgend adres worden verzonden : vraag@mi-is.be.

Art. 3.Op elk document in het kader van dit project moet het federale logo evenals het logo van de POD Maatschappelijke Integratie staan.

Deze logo's alsook de standaarddocumenten opgenomen in de handleiding betreffende de huisstijl van de POD Maatschappelijke Integratie (brieven, verslagen, studies, uitnodigingen, ...) liggen ter beschikking bij de dienst Communicatie van de POD Maatschappelijke Integratie.

Art. 4.Alle vorderingen en bewijsstukken opgesteld in het kader van dit besluit evenals het activiteitenverslag moeten ten laatste op 30 oktober 2016 ter beschikking zijn van de administratie.

Art. 5.De door de toelage gedekte periode begint op 1 augustus 2015 en eindigt op 31 juli 2016.

Brussel, 17 juli 2015.

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, W. BORSUS

^