Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 augustus 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015009401 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 15 juli 2015 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de genaamde ****, ****, ****(...) Bij koninklijk besluit van 15 juli 2015 is machtiging verleend aan Mevr. **** **** **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Vrijwillig beëindigen mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 26 mei 2015 wordt aan de heer SANREY Marc, op zijn verzoek, het vrijwillig beëindigen van zijn mandaat van korpschef van de lokale politie van de politi type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Opruststelling Bij koninklijk besluit d.d. 12 juli 2015, wordt de heer Christian PEVENAGE op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef van Hij wordt gerechtigd de graad van hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van de lok(...) type koninklijk besluit prom. 28/06/2015 pub. 13/08/2015 numac 2015003279 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 13/08/2015 numac 2015018271 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 13/08/2015 numac 2015021042 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 2009 tot vaststelling van de regels voor het beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" type koninklijk besluit prom. 15/07/2015 pub. 13/08/2015 numac 2015012141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 13/08/2015 numac 2015022280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015022282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Pensioenen. - Beheerscomité Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015, dat uitwerking heeft met ingang van de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de heer Marcel SAVOYE benoemd tot voorzitter va type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015203052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 juli 2015, wordt aan de heer WENES Herman, op zijn verzoek, ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissem type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015203070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 juli 2015, wordt aan de heer VANDEN BOER Joseph op het einde van de maand september 2015, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015203215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 juli 2015, wordt aan de heer VANGERVEN Joannes op het einde van de maand september 2015, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015203797 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Verandering van functie Bij koninklijk besluit van 29 juni 2015, dat in werking treedt op 1 juni 2015, wordt de heer MAEBE, José, bevorderd door verhoging in klasse met de t Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015009412 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanstelling als vertrouwenspersoon integriteit Bij ministerieel besluit van 10 augustus 2015 worden aangesteld als vertrouwenspersonen integriteit bij de Federale Overheidsdienst Justitie : - Mevr. Anne BESTARD, attaché, voor de - Mevr. Marleen DE GROOT, hoofd penitentiair assistent, voor de Nederlandse taalrol; voor een pe(...) type ministerieel besluit prom. 17/07/2015 pub. 13/08/2015 numac 2015011328 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage van maximum € 40.000,00 aan de vzw Dokters van de Wereld voor de betoelaging van een project voor medisch-psychisch-sociale ondersteuning van personen die geen recht hebben op geneeskundige verzorging in Brussel, Antwerpen en in Wallonië, "gezondheid-kwetsbaarheid-lijn" genoemd type ministerieel besluit prom. 28/07/2015 pub. 13/08/2015 numac 2015036008 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 januari 2008 tot definitieve erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor het Europees Landbouwgarantiefonds en voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), wat betreft de definitieve erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor de geregionaliseerde bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB), en tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 juli 2014 tot voorlopige erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor de Europese landbouwfondsen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij inzake de geregionaliseerde bevoegdheden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) ingevolge de zesde staatshervorming

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015202734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 26 mei 2015 werd de heer Joannes VANGERVEN, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof te Antwerpen, door Mevrouw de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om type beschikking prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015202733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 22 mei 2015 werd de heer Joseph VANDEN BOER, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof te Antwerpen, door Mevrouw de eerste voorzitter van dit hof aangewezen o

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2015 pub. 13/08/2015 numac 2015027124 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009, gewijzigd op 12 mei 2011, 13 december 2012, 21 februari 2013, 8 mei 2013, 17 oktober 2013 en 19 maart 2015 tot aanneming van de lijst van de ontwerpen van gemeentelijke plannen van aanleg overeenkomstig artikel 49bis van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015031522 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2015, worden beschermd, als monument de voor- en achtergevel, de bedaking en de draagstructuur van het huis aan de straatkant gelegen Vossenstraat 3 te Het goed is bekend ten kadaster te Brussel, 9 de afdeling, sectie K, 6 de blad,(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015031521 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2015, wordt beschermd als landschap de uitbreiding van het Scheutbos, gelegen Toverfluitlaan in 1080 Sint-Jans-Molenbeek wegens zijn esthetische, socia Het goed is gekend ten kadaster van Sint-Jans-Molenbeek, afdeling 4, sectie C, percelen nrs 80a, 81(...)

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015203796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het glasbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 4 augustus 2015, dat in werking treedt op 5 augustus 2 worden Mevrn. Karina BOSMANS, te Wellen, en Yasmina ZANELLA, te Verviers, als vertegenwoordigsters (...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015011327 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 30-2-1 Huishoudelijke gaskooktoestellen - Deel 2-1 : Rationeel energieverbruik - Algemeen(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015003282 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 81undecies van de hypotheekwet van 16 december 1851 wordt bekendgemaakt de overdracht door de vennootschap Arcole N.V., Louizalaan 209A, 100 Deze overdracht is tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking. type bericht prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015003283 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handel Voor het tweede semester 2015, vanaf 1 juli 2015 tot 31 december 2015, is de interestvoet die van t(...)

document

type document prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015008010 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige architect (niveau A), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (AFE15009) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijftien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsv(...) 1. Vereiste diploma`s op de uiterste inschrijvingsdatum : Eén van volgende diploma's afgeleverd (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015203053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van de heer Herman WENES type vacante bettreking prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015203071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Joseph VANDEN BOER De betrokken organisat De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015203213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Joannes VANGERVEN De betrokken organisati De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/08/2015 numac 2015008009 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** artsen **** medische ongevallen **** vergelijkende selectie van **** artsen **** medische ongevallen (****/****) (niveau ****) voor het **** voor ziekte- en in(...) Er zijn 2 geslaagden.
^