Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 april 2015
gepubliceerd op 15 mei 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de bijdrage van België aan de zeventiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

bron
federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2015003165
pub.
15/05/2015
prom.
16/04/2015
ELI
eli/besluit/2015/04/16/2015003165/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014003198 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België aan de zeventiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie sluiten betreffende de bijdrage van België aan de zeventiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA 17)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 juni 1964 houdende goedkeuring van het lidmaatschap van België in de Internationale Ontwikkelingsassociatie - Washington, 26 januari 1960;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 33 en 121 tot 124;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid sectie 14 - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, - Organisatie-afdeling 54 - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij de FOD Financiën, gegeven op 9 februari 2015;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking, gegeven op 9 februari 2015;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 27 maart 2015;

Gelet op de beslissing van de ministerraad van 3 april 2015 - notificatie nr. 2015A20510.033;

Op de voordracht van Onze Minister van Ontwikkelingssamenwerking en van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014003198 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België aan de zeventiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie sluiten betreffende de bijdrage van België aan de zeventiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA 17) wordt als volgt aangevuld : "Een bedrag van 20.930.000 (twintig miljoen negenhonderd dertig duizend) euro wordt verrekend ten laste van de algemene uitgavenbegroting FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking voor het begrotingsjaar 2015, sectie 14, organisatieafdeling 54, activiteitenprogramma 33, basisallocatie 54.42.09. Dit bedrag wordt aangerekend ten laste van het vastleggingskrediet."

Art. 2.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014003198 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België aan de zeventiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie sluiten betreffende de bijdrage van België aan de zeventiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA 17) wordt vervangen als volgt : "

Art. 2.Het totaal van de bedragen vermeld in artikel 1, zijnde 379.580.000 (driehonderd negenenzeventig miljoen vijfhonderd tachtig duizend) euro, wordt toegekend aan de Internationale Ontwikkelingsassociatie en dient voor de financiering van de zeventiende wedersamenstelling van de werkmiddelen voor de periode 2014 - 2022."

Art. 3.Artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014003198 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België aan de zeventiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie sluiten betreffende de bijdrage van België aan de zeventiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale ontwikkelingsassociatie (IDA 17) wordt vervangen als volgt : "

Art. 3.Het bedrag vermeld in artikel 2 zal worden uitbetaald in jaarlijkse schijven, voor 15 juni van elk jaar, als volgt : 2014 : 119.550.000 euro (betaald in 2014) 2015 : 0 euro 2016 : 7.010.000 euro 2017 : 42.170.000 euro 2018 : 42.170.000 euro 2019 : 42.170.000 euro 2020 : 42.170.000 euro 2021 : 42.170.000 euro 2022 : 42.170.000 euro"

Art. 4.De minister bevoegd voor Ontwikkelings-samenwerking en de minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 april 2015.

FILIP Van Koningswege : De minister van Ontwikkelingssamenwerking, A. DE CROO De minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

^