Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 juli 2015
gepubliceerd op 20 augustus 2015

Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten en socioprofessionele inschakelingstrajecten in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling "Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid" van de Federale Overheid - ESF 2007-2013, boekjaar 2015

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid
numac
2015011329
pub.
20/08/2015
prom.
23/07/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

23 JULI 2015. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten en socioprofessionele inschakelingstrajecten in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling "Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid" van de Federale Overheid - ESF 2007-2013, boekjaar 2015


De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO'S, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, Gelet op Verordening (EG) nr. 1081/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1784/1999;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999;

Gelet op Verordening (EG) Nr. 1828/2006 van de Commissie van 8 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten, inzonderheid op artikelen 182 en 183;

Gelet op de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen, de artikelen 215 en 216;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 juni 2015;

Overwegende de goedkeuring van het Operationeel Programma Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid van de Federale Overheid - ESF (2007BE052PO003) 2007-2013 door de Commissie op 18 december 2007;

Overwegende de beslissing van het Selectiecomité van 6 december 2013 en 17 januari 2014;

Overwegende de resultaten van de procedure tot goedkeuring van de projecten, uitgevoerd door de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI) door middel van het informaticasysteem ter beschikking gesteld van de promotoren;

Overwegende dat de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO'S, Landbouw en Maatschappelijke Integratie onder meer belast is met het stimuleren van initiatieven die gericht zijn op sociale inclusie, Besluit :

Artikel 1.Een globale toelage van 1.264.205,56 EURO, verdeeld volgens de modaliteiten bepaald in de bijlage bij dit besluit, wordt toegekend aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die zich inschrijven in de thematiek van de sociale inclusie - Socio-professionele inschakeling -, als dekking van een deel van de kosten voor activerende voortrajecten en/of socio-professionele inschakelingstrajecten voor gerechtigden op maatschappelijke integratie of op maatschappelijke hulp.

Art. 2.De in artikel 1 van dit ministerieel besluit voorziene toelage komt ten laste van de kredieten geopend bij de algemene uitgavenbegroting van de POD MI, voor het begrotingsjaar 2015.

De toelage wordt aangerekend op basisallocatie 56.21.43.52.02. Deze toelage is beperkt tot het op deze allocatie beschikbare budget.

Art. 3.Modaliteiten voor de projecten De in de bijlage vermelde erkende promotor moet namelijk: § 1. het informaticasysteem ter beschikking gesteld van de promotoren uitsluitend gebruiken en de regels ervan naleven voor registratie, evaluatie, beheer en controle door de POD MI; § 2. ten minste om de drie maanden de gegevens betreffende het project registreren in het informaticasysteem ontwikkeld door de POD MI; § 3. in een voor het ESF specifiek dossier alle bewijsstukken voor de gegevens geregistreerd in het informaticasysteem bewaren. Dit specifiek dossier moet beschikbaar zijn en op aanvraag kunnen worden bezorgd aan de federale ESF-cel of aan gelijk welke andere gemachtigde controle-instantie binnen een termijn van 15 kalenderdagen. Deze stukken zullen minimum tot 2025 bewaard worden; § 4. in elke communicatie of bekendmaking het publiek inlichten over de Europese gezamenlijke financiering om de tegemoetkoming van het ESF zichtbaar te maken en de publicatie van gegevens betreffende zijn project op de site van de POD MI aanvaarden; § 5. gevolg geven aan elke aanvraag om inlichtingen van de federale ESF-cel over de vordering van het project en systematisch deelnemen aan de opleidingen voorgesteld door de POD MI en aan de verschillende fasen van de evaluatie van de maatregel; § 6. de ESF-toelagen toegekend door de POD MI niet cumuleren met andere ESF- subsidies en iedere dubbele financiering uitsluiten; § 7. zich houden aan de vooropgestelde data voor de inlevering van de gegevens. Bij niet naleving kan dit gevolgen hebben voor het bedrag van de toelage.

Art. 4.Uitbetalingsmodaliteiten De toelage wordt aan de in de bijlage vermelde promotoren in schijven uitbetaald.

De procedure voor de uitbetaling van het voorschot op de toelage (20 % van het toegekende bedrag) is effectief op basis van het opstarten van het project. Promotoren die nog meer dan 20.000 euro dienen terug te betalen aan de POD MI voor ESF-projecten uitgevoerd in voorgaande jaren, zullen het voorschot pas ontvangen nadat de verschuldigde bedragen werden terugbetaald.

De door de promotor driemaandelijks aangegeven werkelijke uitgaven worden terugbetaald tegen maximum 20 % van de erkenning en binnen de grenzen van deze driemaandelijks aangegeven werkelijke uitgaven. Het totaal van de op jaarbasis uitgekeerde voorschotten mag geen 80 % van het bedrag van de jaarlijkse erkenning van de promotor overschrijden, en dit steeds binnen de beschikbare budgettaire grenzen.

Ten laatste 4 maanden na afloop van het project worden de eindinformaticagegevens en het uitvoeringsverslag bezorgd aan de federale ESF-cel volgens de modaliteiten bepaald door de POD MI. Het saldo wordt uitbetaald na afloop van het boekjaar, na een verslag van de federale ESF-cel voor de validatie van het project. Het saldo wordt pas aan de promotor uitbetaald na ontvangst door de POD MI van de storting uitgevoerd door het Europees Sociaal Fonds die overeenstemt met het projectjaar, dit binnen de beschikbare budgettaire grenzen

Art. 5.De gehele of gedeeltelijke niet-naleving van de bepalingen betreffende de toekenning van de toelage geeft aanleiding tot een aanvraag om gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de toegekende toelage.

Art. 6.De begunstigde moet iedere controle op de behoorlijke besteding van deze toelage, op stukken en/of ter plaatse, aanvaarden.

Brussel, 23 juli 2015 De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO'S, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, W. BORSUS

Bijlage bij het Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten en socio-professionele inschakelingstrajecten in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling Regionaal Concurrentie-vermogen en Werkgelegenheid van de Federale Overheid - ESF 2007-2013, boekjaar 2015

PRE-TRAJET D'ACTIVATION

ACTIVEREND VOORTRAJECT

CPAS-Chapitre XII de / N° de projet : OCMW-Hoofdstuk XII van / Projectnummer:

Subvention 2015 Toelage 2015

CPAS de Bruxelles (1086)

4.047,87

CPAS de Bruxelles (1105)

4.047,87

CPAS de Bruxelles (1023)

9.857,33

CPAS de Bruxelles (1062)

12.040,69

CPAS de Bruxelles (1063)

11.073,26

CPAS de Molenbeek Saint-Jean (1087)

2.527,08

CPAS de Molenbeek Saint-Jean (1197)

2.527,08

CPAS de Molenbeek Saint-Jean (1224)

2.527,08

CPAS de Molenbeek Saint-Jean (1242)

2.527,08

CPAS de Molenbeek Saint-Jean (1243)

2.527,08

CPAS de Molenbeek Saint-Jean (1244)

2.527,08

CPAS de Molenbeek Saint-Jean (1245)

2.527,08

CPAS de Molenbeek Saint-Jean (1246)

2.527,08

CPAS de Molenbeek Saint-Jean (1261)

2.527,08

CPAS de Molenbeek Saint-Jean (1262)

2.527,08

CPAS de Molenbeek Saint-Jean (1264)

2.527,08

CPAS de Molenbeek Saint-Jean (1222)

2.347,92

OCMW Brugge (1082)

7.687,91

OCMW Brugge (1102)

5.467,08

OCMW Leuven (1110)

12.086,25

OCMW Leuven (1108)

14.759,48

OCMW Mechelen (1247)

6.708,33

OCMW Turnhout (1267)

24.481,97

OCMW Westerlo (962)

8.795,98

Totaal

151.199,82 €


trajet d'insertion socioprofessionnelle

SOCIO-PROFESSIONEEL INSCHAKELINGSPROJECT

CPAS-Chapitre XII de / Numéro de projet : OCMW-Hoofdstuk XII van / Projectnummer :

Subvention 2015 Toelage 2015

Ass Ch XII "Cellule INTEGRA+" (1021)

32.143,24

Association Chapitre XII PWFV (1188)

2.785,94

CPAS d'Amay (1083)

56.787,82

CPAS de Berchem-Saint-Agathe (1181)

26.982,71

CPAS de Bertrix (901)

22.028,95

CPAS de Braine-l'Alleud (1221)

49.999,68

CPAS de Braine-l'Alleud (1241)

42.962,70

CPAS de Bruxelles (1223)

41.031,84

CPAS d'Esneux (1146)

59.102,81

CPAS de Flémalle (1191)

75.911,04

CPAS de Liège (981)

8.819,08

CPAS de Liège (1001)

11.271,50

CPAS de Liège (963)

6.518,51

CPAS de Liège (925)

17.211,32

CPAS de Molenbeek Saint-Jean (1085)

49.398,75

CPAS de Molenbeek Saint-Jean (1161)

73.272,03

CPAS de Seraing (924)

42.572,86

OCMW Antwerpen (1046)

5.556,72

OCMW Brugge (1121)

42.254,69

OCMW Geel (1003)

88.014,00

OCMW Hasselt (941)

12.916,79

OCMW Hasselt (922)

26.094,58

OCMW Ieper (1111)

46.600,00

OCMW Mol (1192)

14.683,35

OCMW Mortsel (1185)

75.000,00

OCMW Sint-Niklaas (1202)

103.143,94

OCMW Willebroek (1190)

79.940,89

Totaal

1.113.005,74€


Gezien om te worden gevoegd bij het Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten en socio-professionele inschakelingstrajecten.

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO'S, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, W. BORSUS

^