Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 maart 2015
gepubliceerd op 13 mei 2015

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003193
pub.
13/05/2015
prom.
24/03/2015
ELI
eli/besluit/2015/03/24/2015003193/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MAART 2015. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid artikel 2.03.2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 februari 2015.

Overwegende dat op het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 een provisioneel vastleggingskrediet van 296.004.000 euro en een vereffeningskrediet is ingeschreven van 296.098.000 euro, onder meer bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen;

Overwegende dat op de sectie 02 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister; 12 - FOD Justitie; 13 - FOD Binnenlandse zaken; 16 - Landsverdediging; 18 - FOD Financiën; 19 - Regie der Gebouwen; 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg; 25 - Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu; 32 - FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer en 44 - FOD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding en Sociale economie, van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het eerste trimester van 2015;

Overwegende dat de bovenvermelde FOD schadevergoedingen en/of gerechtskosten moet betalen en dat een laattijdige betaling nalatigheidsinteresten kan veroorzaken.

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 23 oktober 2014 om voor de eerste installatiekosten van de beleidscellen beroep te doen op de interdepartementale provisie ;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 6.060.000,00 euro en een vereffeningskrediet van 6.280.000,00 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 (basisallocatie 41.10.01.00.01) van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2015.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting H. JAMAR

Bijlage

Articles légaux - Wettelijke artikels

Activités - Activiteiten

Allocations de Base Basisallocatie

Crédits d'engagement (en milliers d'euros) - Vastleggings kredieten (in duizend euro)

Crédits de liquidation (en milliers d'euros) - Vereffenings- kredieten (in duizend euro)

Départements - Departementen

Divisions - Afdelingen

Programmes - Programma's

Section 02 : Chancellerie du Premier Ministre - Sectie 02 : Kanselarij van de Eerste Minister

02

21

0

1

34.41.02

199

199

02

34

0

1

11.00.03

84

84

02

34

0

1

11.00.04

83

83

02

34

0

1

12.11.01

156

156

02

34

0

1

12.11.04

126

126

02

34

0

1

74.22.01

210

210

02

34

0

1

74.22.04

60

60

Total - Totaal

918

918

Section 12 : SPF Justice - Sectie 12 : FOD Justitie

12

40

0

3

34.41.01

195

195

Total - Totaal

195

195

Section 13 : SPF Intérieur - Sectie 13 : FOD Binnenlandse Zaken

13

56

6

0

34.41.01

419

419

Total - Totaal

419

419

Section 16 : Défense - Sectie 16 : Landsverdediging

16

50

0

3

32.00.01

141

141

16

50

0

3

34.41.01

941

941

16

50

0

3

21.60.02

101

101

Total - Totaal

1.183

1.183

Section 18 : SPF Finance - Sectie 18 : FOD Financiën

18

40

0

3

34.41.40

2.200

2.200

Total - Totaal

2.200

2.200

Section 19 : Régie des Bâtiments - Sectie 19 : Regie der Gebouwen

19

55

2

2

41.40.02

725

725

Total - Totaal

725

725

Section 23 : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Sectie 23 : FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

23

40

4

2

32.00.41

15

15

23

40

4

2

34.41.41

12

12

Total-Totaal

27

27

Section 24 : SPF Sécurité Sociale - Sectie 24 : FOD Sociale Zekerheid

24

02

0

1

74.22.01

140

24

12

0

1

74.22.01

80

Total-Totaal

220

Section 25 : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Sectie 25: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

25

21

0

3

34.41.01

11

11

25

54

5

1

41.40.01

2

2

Total - Totaal

13

13

Section 32 : SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Sectie 32 : FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

32

21

4

0

34.41.01

20

20

Total - Totaal

20

20

Sectie 33 : SPF Mobilité et Transports - FOD Mobiliteit en Vervoer

33

21

0

2

34.41.01

320

320

Total - Totaal

320

320

Section 44 : SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale Sectie 44 : FOD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie

44

55

3

5

41.40.44

40

40

Total - Totaal

40

40

TOTALE - TOTAAL

6.060

6.280


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 24 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, H. JAMAR

^