Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 april 2015
gepubliceerd op 24 april 2015

Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de begroting van de Programmatorische Federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en grootstedenbeleid voor het begrotingsjaar 2015

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid
numac
2015011165
pub.
24/04/2015
prom.
03/04/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 APRIL 2015. - Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de begroting van de Programmatorische Federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en grootstedenbeleid voor het begrotingsjaar 2015


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdend de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid basisallocatie 44.55.01.41.60.05 van de begroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1956 houdende oprichting van een sociale dienst bij het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, gewijzigd bij koninklijk besluit van 20 oktober 1988, inzonderheid op artikel 7 § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op de delegatie door de Minister van Begroting aan de Inspecteur van Financiën verleend op 1 april 1975;

Gelet op de wijzigingen van de statuten van de V.Z.W. neergelegd bij het Belgisch Staatsblad op 5 februari 1996;

Gelet op de wijzigingen van de statuten van de V.Z.W., neergelegd bij het Belgisch Staatsblad op 6 oktober 2004, meerbepaald deze aangebracht aan artikel 1, § 1 van de statuten waarbij de benaming van de vereniging veranderd wordt in "V.Z.W. Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid";

Gelet op het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën d.d. 10 maart 2015;

Overwegende dat de V.Z.W. de opdracht moet kunnen vervullen die haar bij ministerieel besluit van 6 juni 1956 werd opgedragen;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de V.Z.W. "Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid", rekening nummer 068-2185907-39 te Brussel, wordt een toelage van 32.000 euro toegekend, aan te rekenen ten bezware van de basisallocatie 44.55.01.41.60.05 van de begroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid voor het begrotingsjaar 2015 uitgetrokken krediet.

Art. 2.De vereffening zal geschieden onmiddellijk na de vastlegging van het bedrag van de toelage.

Art. 3.De controle van het gebruik van deze toelage geschiedt jaarlijks ter plaatse in akkoord met het Rekenhof.

Art. 4.De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 april 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, W. BORSUS

^