Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 april 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/04/2015 numac 2015009213 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 april 2015, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...) Bij koninklijk besluit van 10 april 2015, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015000217 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015003088 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2015 numac 2015009216 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 13 juli 2014, die in werking treden op de datum van eedaflegging van de opvolger: - is aan de heer Menne J.-L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Charleroi - is aan de heer Franeau A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notar(...) type koninklijk besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015011174 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der Accountants type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2015 numac 2015014128 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Numéro d'agrément de l'institution organisant le(...) type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015011165 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de begroting van de Programmatorische Federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en grootstedenbeleid voor het begrotingsjaar 2015 type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015201535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64bis van 24 februari 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64 van 29 april 1997 tot instelling van een recht op ouderschapsverlof type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015201921 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van het terugverdieneffect voortvloeiende uit de maatregel inzake de verlaging van de BTW op elektriciteit, voor het jaar 2014

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/04/2015 numac 2015007108 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing **** ministerieel besluit ****. 93710 van 3 maart 2015 : Wordt luitenant-kolonel militair administrateur ****. ****, op 22 februari 2015 ontslagen uit het ambt van attaché van het **** **** majoor militair administrateur ****. **** ****, op 23 februari 2015 aangewezen voor het ambt van(...) type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 22/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022114 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijst, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022131 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijst, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015022132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/04/2015 numac 2015031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 april 2014 wordt de heer Gilbert Decock bevorderd in de graad van Sergeant bij de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015035521 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2015 pub. 24/04/2015 numac 2015031233 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 houdende het verlof voorafgaand aan de pensionering voor de leden van het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/04/2015 numac 2015018141 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Georges Anné, Albert Anné en de LV Anné J en B Landbouwven Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 november 2014. Deze zaak is inges(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/04/2015 numac 2015031231 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als Basisopleidingscentrum voor examinatoren in het kader van het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs Date de reconnaissance 19 décembre 2014 Date de fin 19 décembre 2019 Begindatum erkenning 19 december 2014 Einddatum erkenning 19 decembe(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/04/2015 numac 2015011166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Centrale Dienst Springstoffen Lijst der erkende springstoffen Randnummer B5-2 Slagkoord waarvan het gebruik door de Belgische Dienst der Springstoffen is toegelaten. De lijst die gevoegd is bij het ministeriee - in randnummer B5-2, cijfer 8, toevoegen: 12. van de firma « MAXAM »: RIOCORD PV1212 g/m

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 24/04/2015 numac 2015014137 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand April 2015    Indice Avril 2015 Moyenne(...)

document

type document prom. -- pub. 24/04/2015 numac 2015202050 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige werknemer archeologische opgraving (niveau D), voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest (AFW15001) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aan(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Geen diploma vereist 2. Vereiste werkervaring op de uiterste i(...) type document prom. -- pub. 24/04/2015 numac 2015202051 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige werknemer archeologische opgraving (niveau D), voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals Gewest (AFW15002) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aang(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Geen diploma vereist. 2. Vereiste werkervaring op de uiterste (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2015 numac 2015007107 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Onderwijzend militair personeel. - Benoeming **** koninklijk besluit ****. 715 van 8 maart 2015: **** **** militair administrateur ****. De Donder benoemd in het ambt van **** militair docent in het niet-organiek kade type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2015 numac 2015007106 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 714 van 8 maart 2015, wordt mijnheer Philippe Debar op 1 februari 2014 in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnitei Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 februari 2014, met uitzondering van het tweede lid, da(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2015 numac 2015022143 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 april 2015, worden benoemd tot leden van het Comité van de verzekering voor g 1° in de hoedanigheid van werkende leden a) algemeen geneeskundigen : Dr. BAUVAL Marcel Dr(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2015 numac 2015022139 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 maart 2015 wordt de heer Ludovic FEDOROFF, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in de buitendiensten, met ingang van 1 febr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2015 numac 2015201902 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming tot administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 22 februari 2015, wordt de heer GUINOTTE Laurent, met ingang van 20 januari 2015, met datum Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/04/2015 numac 2015011074 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten Oproep tot kandidaten De Minister van de Consumenten richt een oproep tot kandidaten voor de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten die werd opgericht in uitvoering van artikel 14 van d Deze Wet bepaalt onder andere het volgende : De Commissie is bevoegd om zich uit te spreken over(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/04/2015 numac 2015201981 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** assistenten landmeter De vergelijkende selectie van **** assistenten landmeter (niveau ****), voor de Haven van **** (****15001), werd afgesloten op 10 april 2015. Er (...)

document

type document prom. -- pub. 24/04/2015 numac 2015031230 bron brussels hoofdstedelijk gewest Goedkeuring van het initiële opleidingsprogramma van de examinators in het kader van het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs Overeenkomstig artikel 26bis, § 2 van het voornoemd KB van 23 maart 1998, verbindt het Basisopleidingsce Intitulé du cours Titel van de cursus Langue(...)
^