Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 maart 2015
gepubliceerd op 14 april 2015

Ministerieel besluit houdende de toekenning van een toelage van maximum 778.000.00 euro aan de vzw "SAMU Social" voor de organisatie van de nachtopvang van maximum 300 personen in een gebouw gelegen te Brussel

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2015011154
pub.
14/04/2015
prom.
27/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2015. - Ministerieel besluit houdende de toekenning van een toelage van maximum 778.000.00 euro aan de vzw "SAMU Social" voor de organisatie van de nachtopvang van maximum 300 personen in een gebouw gelegen te Brussel


De Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Financiën, Gelet op de hoogdringendheid ten gevolge van de extreme winterse weersomstandigheden en de humanitaire verplichtingen die ertoe nopen onderdak te bieden aan de daklozen te Brussel;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, artikel 2.44.3;

Gelet op de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten, artikels 182 en 183;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikels 121 tot en met 124;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole; artikel 17 § 2° ;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 12 december 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015200547 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 12/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015200546 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 12/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015200545 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 12/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015200548 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van de organisatieafdelingen 11, 13, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 12/12/2014 pub. 16/02/2015 numac 2015035054 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de lijst met de definitieve indeling van gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 2014 sluiten betreffende een eerste toelage van 270.000 € in het kader van het Federaal Opvangplan voor daklozen 2014-2015;

Gelet op de gemotiveerde en van een gedetailleerde begroting vergezelde aanvraag van de vzw Samu Social van 14 november 2014 en van 20 en 21 januari 2015;

Overwegende dat de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding in het bijzonder belast is met het stimuleren van initiatieven voor de maatschappelijke integratie van bepaalde groepen die wegens medische, financiële of sociale omstandigheden niet ten volle aan de maatschappij kunnen deelnemen;

Overwegende dat het federaal Regeerakkoord voorziet in de erkenning van bijzondere inspanningen om de winteropvang van daklozen te versterken wanneer de lokale initiatieven uitgeput zijn.

Overwegende dat het op 12 mei 2014 door het Overlegcomité goedgekeurde samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten, benadrukt dat de lokale overheden in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de opvang van de daklozen.

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, verstrekt op 6 mars 2015, Besluit : Algemeen

Artikel 1.Een toelage van maximum 778 000.00 euro aan te rekenen op het krediet ingeschreven op artikel 55.11.33.00.34 van de Federale Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, begrotingsjaar 2015, wordt toegekend aan de vzw "SAMU Social", Hoogstraat 298 te 1000 Brussel.

Definities

Art. 2.In het kader van deze overeenkomst dient verstaan te worden onder : - Noodwinteropvang : nachtopvang van thuislozen gedurende de winterperiode; - Nachtopvang : opvang van het doelpubliek vanaf 20.00 uur tot 8.00 uur en het ter beschikking stellen van het nodige materiaal opdat de betrokkenen een nacht waardig zouden kunnen doorbrengen; - Doelpubliek : de daklozen.

Opdracht

Art. 3.§ 1. Het project betreft de organisatie van een nachtopvang voor maximum 300 personen in een gebouw gelegen in Brussel van 1 januari 2015 tot ten laatste 31 maart 2015. § 2. In het kader van de opdracht die haar door de Staatssecretaris wordt toegewezen, verbindt de vzw Samu Social zich ertoe : - het doelpubliek tijdens de wintermaanden een nachtopvang te verzekeren zoals omschreven in dit ministerieel besluit; - te zorgen voor de begeleiding van het doelpubliek door medewerkers die opgeleid zijn in het begeleiden van daklozen, alsook het toezicht op plaatsen en personen; - het beheer te verzekeren van de omgeving van de opvangplaats, d.w.z. de aangrenzende openbare weg, en dit in samenwerking met de lokale overheden, de politie, de preventie- en veiligheidsagenten, enz.; - samen te werken met alle actoren van de sector en deel te nemen aan de vergaderingen over de organisatie van de winteropvang, en vergaderingen van het Overlegcomité; - nuttige overeenkomsten te sluiten met de betrokken actoren.

Informatie

Art. 4.§ 1. De vzw Samu Social verbindt zich ertoe gegevens te registreren die betrekking hebben op de personen die een beroep doen op de winteropvang. Het doel van deze informatie is te komen tot een correcter beeld over het profiel van het publiek en een efficiëntere hulpverlening. Samu Social zal de POD Maatschappelijke Integratie de gegevens bezorgen over de identificatie en de correcte inschrijving van de geholpen personen via het informatica-platform dat reeds door de Brusselse gewestelijke overheid is ingevoerd. § 2. Om een betere opvolging te waarborgen, van elkaar te leren en bij te dragen tot structurele oplossingen, verbindt de vzw Samu Social zich ertoe drie vergaderingen bij te wonen die worden georganiseerd en voorgezeten door de dienst Armoedebestrijdingsbeleid van de POD Maatschappelijke Integratie. Een eerste vergadering zal plaatsvinden na de lancering van het winterplan, een tweede halverwege de toelageperiode en een derde binnen de twee maanden na het einde van de toelageperiode. § 3. Twee maanden na de afsluiting van de winteropvang zal SAMU Social de Staatssecretaris een eindrapport bezorgen met daarin een overzicht van het verloop van de winteropvang, een statistische analyse en aanbevelingen inzake de organisatie van de winteropvang. § 4. SAMU Social verbindt zich ertoe om binnen de 15 dagen alle informatieaanvragen te beantwoorden die betrekking hebben op een vraag die door de Staatssecretaris of zijn diensten gesteld zou kunnen worden.

Betalingsmodaliteiten

Art. 5.§ 1. De toelage is bedoeld om de personeels- en werkingskosten te dekken die nodig zijn voor de uitvoering van het project. Wat de personeelskosten betreft, komt de enkel de coördinatie van de site in aanmerking en dit voor een maximumbedrag van 45.000.00 euro. § 2. Uitgaven met betrekking tot investeringen worden niet in rekening gebracht. § 3. De uitbetaling van voornoemde toelage zal gebeuren op het rekeningnummer BE89 0682 3563 8285 van SAMU Social. § 4. Een eerste schijf van 75 % wordt aan SAMU Social betaald na de kennisgeving van dit ministerieel besluit. § 5. Het saldo zal worden betaald op vertoon van een schuldvordering en gedateerde, ondertekende en voor echt verklaarde bewijsstukken voor de gevraagde bedragen. De bewijsstukken met betrekking tot de kosten bedoeld bij artikel 5, § 1 worden elektronisch ingediend via : vraag@mi-is.be § 6. Voorafgaand aan de vereffening van het saldo van de toelage dient langs elektronische weg een activiteitenverslag te worden ingediend via : vraag@mi-is.be. § 7. De Federale Programmatorische Overheidsdienst, Maatschappelijke Integratie Armoedebestrijding Koning Albert II-Laan 30, 26ste verdieping, 1000 Brussel staat in voor de administratieve behandeling.

Financiële tussenkomst

Art. 6.Alle bewijsstukken en vorderingen opgesteld in het kader van dit ministerieel besluit moeten ten laatste op 31 augustus 2015 ter beschikking zijn van de administratie. De vzw Samu Social verbindt zich ertoe een afzonderlijke boekhouding te voeren voor de inkomsten en uitgaven verricht in het kader van dit ministerieel besluit.

Art. 7.Op elk document in het kader van dit project moet het federale logo evenals het logo van de POD Maatschappelijke Integratie staan.

Deze logo's alsook de standaarddocumenten opgenomen in de handleiding betreffende de huisstijl van de POD Maatschappelijke Integratie (brieven, verslagen, studies, uitnodigingen, ...) liggen ter beschikking bij de dienst Communicatie van de POD Maatschappelijke Integratie.

Art. 8.De door de toelage gedekte periode begint op 1 januari 2015 en eindigt op 31 maart 2015.

Brussel, 27 maart 2015.

De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Financiën, Mevr. E. SLEURS

^