Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 oktober 2015
gepubliceerd op 04 november 2015

Koninklijk besluit houdende toekenning van het resterende bedrag van de dotatie van 2015 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2015011425
pub.
04/11/2015
prom.
26/10/2015
ELI
eli/besluit/2015/10/26/2015011425/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit houdende toekenning van het resterende bedrag van de dotatie van 2015 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot en met 124;

Gelet op de wet van 12 januari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 12/01/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000860 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen sluiten betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, artikel 55;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, artikel 2.44.3;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Overwegende dat het noodzakelijk is het resterende bedrag van de toelage ingeschreven op de begroting van de POD Maatschappelijke Integratie ter beschikking te stellen van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers om haar administratieve en personeelsuitgaven te dekken;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 oktober 2015;

Op de voordracht van de Minister van Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een dotatie met een bedrag van honderdachtenveertig miljoen tweehonderdzestigduizend driehonderd en zeven euro (148 260 307 EUR), aan te rekenen op de begroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie voor het begrotingsjaar 2015, op basisallocatie 44.55.35.41.40.44, wordt toegekend aan het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil).

Art. 2.Na de ondertekening van dit besluit zal dit bedrag gestort worden op de rekening BE59 6792 0077 3226 van Fedasil, Kartuizerstraat 21, te 1000 Brussel.

Art. 3.De rechtvaardiging van het gebruik van de dotatie zal geschieden overeenkomstig de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 5.De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 oktober 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, Willy BORSUS

^