Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 maart 2015
gepubliceerd op 05 augustus 2015

Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 69.000 euro aan de vzw "Verzoeningscommissie - Bouw ┬╗ voor het begrotingsjaar 2015

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009376
pub.
05/08/2015
prom.
29/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MAART 2015. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 69.000 euro aan de vzw "Verzoeningscommissie - Bouw ┬╗ voor het begrotingsjaar 2015


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op de sectie 12 - FOD Justitie;

Overwegende dat een krediet van negen en zestigduizend euro (69.000 EUR) op de organisatieafdeling 40, activiteitenprogramma 31, basisallocatie 33.00.15 van de administratieve begroting van het Federale Overheidsdienst Justitie voor het begrotingsjaar 2015 is ingeschreven;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve- en begrotingscontrole;

Gelet op gunstig advies van de Inspectie van Financi├źn van 17 maart 2015;

Overwegende dat de vzw "Verzoenings-commissie - Bouw" gespecialiseerde arbitrale colleges heeft opgericht die tot doel hebben juridische bouwgeschillen op een snelle, goedkope en doeltreffende wijze op te lossen;

Overwegende dat de vzw "Verzoeningscommissie - Bouw" ertoe bijdraagt dat minder bouwgeschillen aan de gewone rechtbanken worden voorgelegd;

Overwegende dat de kostprijs voor het functioneren van deze arbitrale colleges, die voor iedereen toegankelijk zijn, niet integraal kan worden gedragen door de deelnemende instellingen;

Op de voordracht van onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt voor het jaar 2015 een subsidie van negen en zestigduizend euro (69.000 EUR) aan de vzw "Verzoenings- commissie - Bouw" toegekend. Deze subsidie dient om werkingskosten en investeringskosten te dekken.

Art. 2.Dit bedrag is ingeschreven op basisallocatie 31 33.00.15 van de organisatieafdeling 40 van de administratieve begroting van de FOD Justitie voor het begrotingsjaar 2015.

Art. 3.Deze subsidie zal volgens de volgende modaliteiten toegewezen worden : Werkingskosten : 67.500 EUR Investeringskosten : 1.500 EUR

Art. 4.De subsidie zal in twee schijven worden betaald, uitgesplitst als volgt : - Een eerste schijf (75 %) van een en vijftig duizend zeven honderd en vijftig euro (51.750 EUR) zal na ondertekening van dit besluit worden betaald. - Het saldo (25 %) van zeventien duizend twee honderd en vijftig euro (17.250 EUR) zal worden betaald op voorlegging van de bewijsstukken betreffende de periode waarop de subsidie betrekking heeft, en van de resultaatrekening en de balans van de vzw voor het jaar 2015. - De betaling van het saldo zal ook afhankelijk zijn van de indiening van een activiteitenverslag betreffende de periode waarop de toelage betrekking heeft. - De bewijsstukken zullen aan de Federale Overheidsdienst Justitie ten laatste op 15 juni 2016 worden toegezonden.

Art. 5.De bedragen zullen gestort worden op rekeningnummer 630-024404855(BIC:BBRUBEBB - IBAN n┬░ BE31 6300 2440 4855 ) van de vzw "Verzoeningscommissie - Bouw".

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 7.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^