Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 september 2015
gepubliceerd op 13 oktober 2015

Koninklijk besluit houdende de toekenning van de toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2015

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000540
pub.
13/10/2015
prom.
11/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/11/2015000540/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van de toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2015


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten sluiten betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten, de artikelen 10, 17 en 18;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, basisallocatie 63 20 61.71.01;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controle op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003000363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D. sluiten tot vaststelling van het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D., de artikelen 23bis tot en met 28 van de bijlage bij dit koninklijk besluit;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 juni 2015;

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Ten laste van basisallocatie 63 20 61.71.01 van de begroting 2015 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt aan de NV A.S.T.R.I.D. een toelage in vastleggingskredieten toegekend van 6.293.000 euro, ter dekking van de uitgaven verbonden aan projecten die betrekking hebben op de ontwikkeling, het updaten en het onderhoud van de CAD, en meer bepaald de vervanging en het onderhoud van het informaticapark van de 112/100 en 101 centrales evenals de aanpassingen ingegeven door nieuwe behoeften in het kader van nieuwe richtlijnen, bijvoorbeeld Europese of andere.

De gehele of gedeeltelijke uitbetaling van deze toelage zal pas uitgevoerd worden op voorlegging van een schuldvordering, na akkoord van de Inspectie van Financiën.

Art. 2.De boekhouding van de NV A.S.T.R.I.D. laat toe de aanwending van deze toelage te volgen.

Art. 3.Bij het afsluiten van elk boekjaar zal ter voorbereiding van de controle van de aanwending van de toelage een synthese aan de regeringscommissarissen worden toegestuurd met daarin aangegeven de ontvangen toelage en de aanwending ervan.

De vastgelegde toelagen waarvoor nog geen bestelling gebeurd is van de jaren 2009 tot 2012, zijnde 1.830.000 euro, zullen het voorwerp vormen van budgettaire overdrachten naar het jaar 2015 met het oog op een nieuwe bestemming ervan.

Art. 4.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

^