Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 oktober 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/10/2015 numac 2015009503 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 september 2015 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (****(...) Bij koninklijk besluit van 11 september 2015 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015000540 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2015 type koninklijk besluit prom. 23/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015009500 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van **** ****, **** 6 "Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen" van de **** van 24 december 2002, wat de uitzonderlijke en tijdelijke toekenning van toelagen voor de uitoefening van de voogdij betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2015 numac 2015009518 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 september 2015 dat in werking treedt op 1 oktober 2015, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Richard FRANCE, adviseur. Het is zijn vergund zijn pensioenaanspraak te doen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2015 numac 2015009517 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015, wordt de heer WANTE, Eric, geboren te Vilvoorde op 5 december 1961, Attaché, met ingang van 1 november 2013, bevorderd door verhogi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad Van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 06/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015014242 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijzing aan het koninklijk besluit van 11 mei 2003 tot vaststelling van het statuut, de bezoldiging en de plichten van de voorzitter en de leden van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2015 numac 2015015147 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Administratie binnencarrière. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 27 september 2015 wordt aan Mevr. Lutgarde DE GREEF op 30 april 2016 's avonds eervol ontslag verleend uit haar functie van adviseur-generaal - klass(...) Het is Mevr. Lutgarde DE GREEF vergund op 1 mei 2016 haar aanspraak op het pensioen te doen gelden (...) type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015024240 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2015 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale raden van de Orde der geneesheren type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015203348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst "collectief contract" van 30 november 1990 type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015204390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015204392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015204391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/10/2002 pub. 13/10/2015 numac 2015009519 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid inzake de toepassing van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur type ministerieel besluit prom. 05/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015014234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissie voor de pleziervaart type ministerieel besluit prom. 18/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015029490 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2014 tot bepaling van de gereserveerde capaciteiten en gemeenschappelijke capaciteiten in de sector van de hulpverlening aan de jeugd type ministerieel besluit prom. 05/03/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015036240 bron vlaamse overheid Ministerieel Besluit houdende vaststelling van de Herculessleutel voor het begrotingsjaar 2014

arrest

type arrest prom. -- pub. 13/10/2015 numac 2015031628 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad, de gemeenten en de OCMW's ANDERLECHT. - Bij besluit van 28 augustus 2015 wordt de beslissing van 17 juli 2015 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Anderlecht besluit over te gaan tot ee UKKEL. - Bij besluit van 7 september 2015 wordt de beslissing van 9 juli 2015 goedgekeurd, waar(...)

decreet

type decreet prom. 16/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015029491 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering betreffende het percentage van de aanwending van de begrotingsmiddelen voor menselijke omkadering, bedoeld voor de strijd tegen het niet-slagen op school en het afhaken van school op basis van de strategie opgesteld door het Algemeen Actieproject voor de gedifferentieerde omkadering , bepaald door het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving

beschikking

type beschikking prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031648 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type beschikking prom. 08/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015031647 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015029493 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015029492 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/10/2015 numac 2015031643 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan « Groeselenberg » van de gemeente Ukkel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/10/2015 numac 2015031644 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde tot de volledige wijziging van het bijzonder bestemmings-plan Zone 2 - Sector `Bezemhoek', dat oorspronkelijk op 8 februari 1989 bij koninklijk besluit aangenomen werd

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015036241 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015204576 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015204577 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/09/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015022357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/10/2015 numac 2015018337 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Association Belge contre les Maladies Neuro-Muscula Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2015. Deze zaak is ingeschre(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 13/10/2015 numac 2015000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 12 mei 2015 wordt

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/10/2015 numac 2015000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

document

type document prom. -- pub. 13/10/2015 numac 2015008056 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal post voor het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (ANG15711) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieproce(...) o houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderw(...) type document prom. -- pub. 13/10/2015 numac 2015008057 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal inspectie voor het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (ANG15712) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectie(...) o houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderw(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2015 numac 2015003344 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2015, wordt de heer Nico WAEGENEERS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 20(...)

document

type document prom. -- pub. 13/10/2015 numac 2015022351 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Administratieve schikking betreffende de toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale Gelet op het Verdrag dat op 6 december 2010 in Brussel werd gesloten tussen het Koninkrijk België e(...) type document prom. -- pub. 13/10/2015 numac 2015031646 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Schaarbeek Gemeentelijke Ontwikkelingsplan. - Aanneming. - Goedkeuring Overeenkomstig artikel 36, 2e en 3e lid van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening stelt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vast dat het Gemeentelijk type document prom. 10/08/2015 pub. 13/10/2015 numac 2015036192 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 13/10/2015 numac 2015204272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgeve Paritair Comité Datum 1. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid (nr. 116) . . . . . (...) type document prom. -- pub. 13/10/2015 numac 2015204461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel Bij besluit van de Directeur-generaal van 28 september 2015, dat in werking treedt de dag worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -h(...)
^