Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 december 2015
gepubliceerd op 21 december 2015

Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 96.000 euro voor de opleiding van de imams en de islamitische consulenten in de gevangenissen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009819
pub.
21/12/2015
prom.
09/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 96.000 euro voor de opleiding van de imams en de islamitische consulenten in de gevangenissen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten, inzonderheid op artikel 19bis, ingevoegd bij de wet van 19 juli 1974, en gewijzigd bij de wetten van 17 april 1985, 18 juli 1991 en 10 maart 1999;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op de justitiebegroting programma 59/2;

Gelet op de wet van 20 juli 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015003267 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015003385 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid sluiten houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid;

Gelet op de beslissingen van de Ministerraad van 23 oktober 2015 omtrent de tweede verdeling van de provisie die prioritair samenhangt met veiligheid in het bijzonder de opleiding van de imams en de islamitische consulenten in de gevangenissen;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009579 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008009209 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009579 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014009189 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van de leden van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van de leden van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is om snel oplossingen aan te brengen voor de regeling van diverse problemen in verband met de islamitische eredienst, met name de opleiding voor imams en islamitische consulenten in de gevangenissen;

Gelet op het advies van de inspectie van Financiën, gegeven op 19 november 2015;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van 96.000 euro, ten laste van artikel 21.33-02 Afdeling 59 - Erediensten en Vrijzinnigheid - van de begroting van de

FOD Justitie, wordt toegekend aan de VZW "College van het Executief van de Moslims van België IBAN BE90 0689 0399 2032" betreffende het dienstjaar 2015. -Eerste schijf 16.000 euro; - Tweede schijf 35.200 euro; - Derde schijf 35.200 euro; - Vierde schijf (10%) 9.600 euro .

Art. 2.Dit bedrag wordt toegekend aan de veiligheidskosten, aan de werkingskosten en aan de vertalingskosten.

Art. 3.De schijf van 10% van het subsidiebedrag wordt uitbetaald nadat de bewijsstukken betreffende de in artikel 1 voorziene som voorgelegd werden aan de FOD Justitie voor 30 juni 2016.

Alle stukken dienen te zijn ondertekend door alle statutair daartoe toegelaten personen.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 november 2015.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^