Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 9 december 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/12/2015 pub. 18/12/2015 numac 2015003428 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2010 en de voorgaande jaren 2007, 2008 en 2009 type wet prom. 09/12/2015 pub. 30/11/2017 numac 2015015192 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake de uitwisseling en wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie, gedaan te Luxemburg op 9 februari 2012 (2) type wet prom. 09/12/2015 pub. 27/01/2016 numac 2016015009 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake satellietnavigatie tussen de Europese Unie en haar lidstaten en het Koninkrijk Noorwegen, gedaan te Brussel op 22 september 2010. - Corrigendum type wet prom. 09/12/2015 pub. 13/09/2018 numac 2018013626 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije, gedaan te Ankara op 11 april 2014 (2)(3) type wet prom. 09/12/2015 pub. 15/09/2020 numac 2019011330 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst, gedaan te Brussel op 10 september 2013, tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 12 mei 1967, tussen het Koninkrijk België en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Strijdkrachten in Europa inzake de bijzondere voorwaarden voor de vestiging en het functioneren van dit Hoofdkwartier op het grondgebied van het Koninkrijk België (2)(3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 18/12/2015 numac 2015003422 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de tweede wijziging van het beheerscontract dat op 20 juli 2010 werd gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, en dat werd goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 30 juli 2010 type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 18/12/2015 numac 2015003423 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015003427 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015009819 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 96.000 euro voor de opleiding van de imams en de islamitische consulenten in de gevangenissen type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015009818 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 120.000 euro voor de communicatieontwikkeling van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015009837 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de specifieke taken van de leden van het college van procureurs-generaal type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015015189 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van een Plaatsvervangend Gouverneur bij de Aziatische Ontwikkelingsbank, bij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, bij het Afrikaans Ontwikkelingsfonds, bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en bij het Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015204252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de te volgen procedure voor het opstellen en het wijzigen van het arbeidsreglement dat van toepassing is op het personeel tewerkgesteld in de diplomatieke zendingen en de consulaire posten type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015205664 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende nadere regels inzake de elektronische aanwezigheidsregistratie voor werknemers tewerkgesteld op bepaalde arbeidsplaatsen in de vleessector type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015205663 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7 van de programmawet van 10 augustus 2015 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015205902 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 34, § 2 van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015205909 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 09/06/2016 numac 2016000339 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/12/2015 pub. 16/12/2015 numac 2015021089 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot opheffing van ministeriële besluiten tot oprichting van centra bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 09/12/2015 pub. 21/12/2015 numac 2015022532 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijst, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 09/12/2015 pub. 23/12/2015 numac 2015036558 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2015 tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag, toekenning en weigering van een toestemming wegens therapeutische noodzaak type ministerieel besluit prom. 09/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016200145 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het O.C.M.W. Eupen als inrichtende macht van noodopvangwoningen gelegen te 4700 Eupen, Heggenwiese 23 type ministerieel besluit prom. 09/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016200148 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van het O.C.M.W. Burg-Reuland als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4790 Burg-Reuland 112 A type ministerieel besluit prom. 09/12/2015 pub. 25/05/2016 numac 2016202721 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijziging van een ontvanger-penningmeester en van een plaatsvervangend ontvanger-penningmeester bij de Directie Directie Landinrichting van de landeigendommen, Departement Landelijke Aangelegenheden en Waterlopen, van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu

arrest

type arrest prom. 09/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003457 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van de P Centra en het Polyvalent Centrum Eupen binnen de Administratie Particulieren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid type arrest prom. 09/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003456 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van de KMO Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015029644 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de nadere regels voor de bijkomende dotaties aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2015 pub. 17/12/2015 numac 2015029645 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de inhoudingen op de dotaties die door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie worden toegekend type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2015 pub. 11/01/2016 numac 2015029662 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 tot vaststelling van het repertorium van de 7e aanvullingsjaren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2015 pub. 11/01/2016 numac 2015029664 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 houdende toepassing van artikel 18 van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2015 pub. 11/01/2016 numac 2015029668 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2014 houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de Interzonale Affectatiecommissie en de zonale affectatiecommissies opgericht met toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2015 pub. 11/01/2016 numac 2015029670 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de programma's van de cursussen die vooruitvloeien uit de tenuitvoerlegging van de eindcompetenties en de kennis vereist op het einde van de doorstromingsafdeling van de algemene en technologische humaniora in wiskunde, basiswetenschappen en algemene wetenschappen en van de gemeenschappelijke eindcompetenties en kennis op het einde van de kwalificatie-afdeling van de technische en beroepshumaniora in wetenschappelijke opvoeding, in het Frans en in economische en sociale opleiding, alsook in historische en aardrijkskundige opleiding en tot vaststelling van de inwerkingtreding van de programma's van de cursussen die vooruitvloeien uit de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke eindcompetenties en de kennis vereist op het einde van de doorstromingsafdeling van de algemene en technologische humaniora in wetenschappelijke opvoeding en van de minimale competenties in wiskunde op het einde van de kwalificatie-afdeling indien het aanleren van wiskunde in het studieprogramma voorkomt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/12/2015 pub. 14/01/2016 numac 2015029680 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de subsidies en tegemoetkomingen voor de individuele kosten in verband met de opvang van jongeren

erkenning

type erkenning prom. 09/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015018411 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 15 september 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 09/12/2015 pub. 12/01/2016 numac 2015015196 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake satellietnavigatie tussen de Europese Unie en haar lidstaten en het Koninkrijk Noorwegen, gedaan te Brussel op 22 september 2010 (2)

erratum

type erratum prom. 09/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016003002 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van de KMO Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid. Errata type erratum prom. 09/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016003003 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van de P Centra en het Polyvalent Centrum Eupen binnen de Administratie Particulieren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid. - Errata
^