Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 april 2015
gepubliceerd op 13 mei 2015

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003194
pub.
13/05/2015
prom.
22/04/2015
ELI
eli/besluit/2015/04/22/2015003194/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2015. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid artikel 2.03.2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 maart 2015.

Overwegende dat op het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 een provisioneel vastleggingskrediet van 296.004.000 euro en een vereffeningskrediet is ingeschreven van 296.098.000 euro, onder meer bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen;

Overwegende dat op de secties 02 - FOD Kanselarij van de Eerste Minister; 03 - FOD Budget en Beheerscontrole; 04 - FOD Personeel en Organisatie; 12 - FOD Justitie; 13 - FOD Binnenlandse zaken; 14 - FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking; 16 - Ministerie van Landsverdediging; 18 - FOD Financiën; 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg; 24 - FOD Sociale Zekerheid; 32 - FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met personeels- en werkingskosten van de beleidscellen van de vorige legislatuur;

Overwegende dat op de secties 13 - FOD Binnenlandse zaken en 19 - Regie der Gebouwen, van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het eerste trimester van 2015;

Overwegende dat de bovenvermelde FOD schadevergoedingen en/of gerechtskosten moet betalen en dat een laattijdige betaling nalatigheidsinteresten kan veroorzaken.

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 15 oktober 2014 om binnen de interdepartementale provisie een bedrag van 30.300 KEUR voor Optifed voor te behouden in 2015 waarvan 10.100 KEUR voor douane en accijnzen ;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 15.216.221,00 euro en een vereffeningskrediet van 15.290.911,00 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 (basisallocatie 41.10.01.00.01) van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2015.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 april 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting H. JAMAR

Bijlage

Articles légaux - Wettelijke artikels

Activités - Activiteiten

Allocations de Base Basisallocatie

Crédits d'engagement (en euros) - Vastleggings kredieten (in euro)

Crédits de liquidation (en euros) - Vereffenings- kredieten (in euro)

Départements - Departementen

Divisions - Afdelingen

Programmes - Programma's

Section 02 : Chancellerie du Premier Ministre - Sectie 02 : Kanselarij van de Eerste Minister

02

01

0

1

11.11.02

36.659

36.659

02

01

0

1

12.11.19

6.154

6.154

02

01

0

1

12.21.48

175.048

175.048

02

11

0

1

11.11.02

17.613

17.613

02

11

0

1

12.11.19

4.715

4.715

02

11

0

1

12.21.48

2.150

10.235

02

31

0

1

12.11.15

49.610

Total - Totaal

242.339

300.034

Section 03 : SPF Budget et Contrôle de la gestion - Sectie 03 : FOD Budget en Beheerscontrole

03

01

0

1

11.11.02

3.419

3.419

Total - Totaal

3.419

3.419

Section 04 : SPF Personnel et Organisation - Sectie 04 : FOD Personeel en Organisatie

04

11

0

1

11.11.02

9.845

10.320

04

11

0

1

12.11.04

34

04

11

0

1

12.11.19

1.168

1.652

04

11

0

1

12.21.48

3.065

Total - Totaal

11.013

15.071

Section 12 : SPF Justice - Sectie 12 : FOD Justitie

12

02

0

1

11.11.02

17.923

17.923

12

11

0

1

11.11.02

2.725

2.967

12

11

0

1

12.11.19

4.659

4.659

12

11

0

1

12.21.48

72.351

72.351

12

40

0

2

12.11.01

234.899

234.899

Total - Totaal

332.557

332.799

Section 13 : SPF Intérieur - Sectie 13 : FOD Binnenlandse Zaken

13

01

0

1

11.11.02

60.632

60.632

13

01

0

1

11.31.06

8.340

8.340

13

01

0

1

12.11.19

6.426

6.426

13

01

0

1

12.21.48

66.416

66.416

13

40

7

0

34.41.01

5.858

5.858

Total - Totaal

147.672

147.672

Section 14 : SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Sectie 14 : FOD Buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking

14

04

0

1

11.11.02

6.139

6.139

14

04

0

1

12.11.19

5.009

5.009

Total - Totaal

11.148

11.148

Section 16 : Défense - Sectie 16 : Landverdediging

16

01

0

1

11.11.02

4.459

4.459

Total - Totaal

4.459

4.459

Section 18 : SPF Finance - Sectie 18 : FOD Financiën

18

02

0

1

11.11.02

23.181

23.181

18

02

0

1

12.21.48

3.000

12.127

18

11

0

1

11.11.02

15.992

15.992

18

11

0

1

12.11.19

1.613

18

11

0

1

12.21.48

9.643

9.643

18

52

0

1

11.00.03

10.100.000

10.100.000

Total - Totaal

10.151.816

10.162.556

Section 19 : Régie des Bâtiments - Sectie 19 : Regie der Gebouwen

19

55

2

2

41.40.02

4.110.413

4.110.413

Total - Totaal

4.110.413

4.110.413

Section 23 : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale - Sectie 23 : FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

23

02

0

1

11.11.02

4.974

4.974

23

02

0

1

11.31.06

6.897

6.897

23

02

0

1

12.11.19

241

2.196

Total-Totaal

12.112

14.067

Section 24 : SPF Sécurité Sociale - Sectie 24 : FOD Sociale Zekerheid

24

01

0

1

11.11.02

14.363

14.363

24

01

0

1

12.11.19

794

794

24

01

0

1

12.21.48

71.395

71.395

24

03

0

1

11.11.02

2.633

2.633

24

03

0

1

12.11.19

780

780

24

11

0

1

11.11.02

11.575

11.575

24

11

0

1

12.21.48

18.111

18.111

Total-Totaal

119.651

119.651

Section 32 : SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie - Sectie 32 : FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

32

01

0

1

11.11.02

13.940

13.940

32

01

0

1

11.31.06

9.291

9.291

32

01

0

1

12.11.19

1.074

1.074

32

02

0

1

11.11.02

10.151

10.151

32

02

0

1

11.31.06

7.089

7.089

Total - Totaal

41.545

41.545

Section 33 : SPF Mobilité et Transports - Sectie 33 : FOD Mobiliteit en Vervoer

33

12

0

1

11.11.02

28.077

28.077

Total - Totaal

28.077

28.077

TOTALE - TOTAAL

15.216.221

15.290.911


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 april 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, H. JAMAR

^