Etaamb.openjustice.be
Document van 26 december 2015
gepubliceerd op 31 december 2015

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. - Psychosociale dienst Nr. 2/DgEPI/PSD/15/WV

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009854
pub.
31/12/2015
prom.
26/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 DECEMBER 2015. - Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. - Psychosociale dienst Nr. 2/DgEPI/PSD/15/WV


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 22 mei 2003, inzonderheid op de artikelen 121-124;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015inzonderheid op hoofdstuk II, sectie 12 Federale Overheidsdienst Justitie;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 houdende de administratieve en begrotings-controle, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/04/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000009416 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van een steuncentrum zoals bedoeld in artikel 5 van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Waalse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type ministerieel besluit prom. 03/04/2000 pub. 26/05/2000 numac 2000009417 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van een steuncentrum zoals bedoeld in artikel 5 van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik sluiten waarin de « Unité Pilote de Psychopathologie Légale » (UPPL), nr.BE89 3630 5994 0885, als steuncentrum is erkend voor Wallonië;

Gelet op het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik getekend op 8 oktober 1998;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën van 23 december 2015;

Overwegende dat het, gezien de taken die aan de « Unité Pilote de Psychopathologie Légale » (UPPL) als steuncentrum werden toevertrouwd, noodzakelijk is hen hiervoor de nodige subsidies toe te kennen;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van € 68.500,00 wordt toegekend aan de "Unité Pilote de Psychopathologie Légale" (UPPL).

Deze toelage is een financiële tussenkomst in de kosten van de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 verbonden aan de uitvoering van de opdrachten vermeld in art.5 en 6 van het samenwerkingsakkoord - 4 MEI 1999. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik.

Art. 2.De uitgave zal aangerekend worden op de administratieve begroting 2015 van de Federale Overheidsdienst Justitie, organisatie-afdeling 51, activiteiten-programma 3, basisallocatie 32.33.07.

Art. 3.§ 1. een bedrag van € 68.500,00 zal worden uitbetaald vanaf inwerkingtreding van dit besluit. § 2. De verantwoordingsstukken betreffen de gemaakte kosten en betaalde honoraria met uitsluiting van de kosten die via de ziekteverzekering of op een andere wijze worden vergoed. Er wordt rekening gehouden met : - De kosten geboekt in de periode gedekt door de subsidie indien het centrum een boekhouding voert conform de wet van 17.07.1975 houdende de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen; - De effectief betaalde kosten gedurende deze periode indien dit niet het geval is.

De betaling van het saldo is eveneens afhankelijk van de voorlegging van een verslag betreffende de activiteiten van de `Unité Pilote de Psychopathologie Légale » (UPPL) gedurende de periode waarop de toelage betrekking heeft. § 3. Alle facturen dienen door de voorzitter van de « Unité Pilote de Psychopathologie Légale » (UPPL) te worden echt verklaard, gedateerd en ondertekend.

De rechtvaardiging van de vrijstelling inzake btw moet op de facturen vermeld worden.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 5.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^