Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 december 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015011524 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten type wet prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht type wet prom. 26/12/2015 pub. 24/05/2016 numac 2016000310 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten. - Duitse vertaling type wet prom. 26/12/2015 pub. 17/06/2016 numac 2016000369 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 26/12/2015 pub. 04/10/2016 numac 2016000579 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 26/12/2015 pub. 08/11/2016 numac 2016000688 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Duitse vertaling type wet prom. 26/12/2015 pub. 08/09/2016 numac 2016003318 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap type wet prom. 26/12/2015 pub. 22/05/2017 numac 2017011774 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, vertegenwoordigd door zijn Regering, en de Staat Israël, vertegenwoordigd door zijn Regering, inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van personeel van een diplomatieke zending of een consulaire post, gedaan te Jeruzalem op 11 november 2013 (2)(3) type wet prom. 26/12/2015 pub. 22/12/2017 numac 2017014218 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Montenegro inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 9 juni 2010 (2) (3)

programmawet

type programmawet prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015205959 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015205966 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 26/12/2015 pub. 06/05/2016 numac 2016000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet . - Duitse vertaling type programmawet prom. 26/12/2015 pub. 24/05/2016 numac 2016000312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 26/12/2015 pub. 25/07/2016 numac 2016000452 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 26/12/2015 pub. 13/09/2016 numac 2016000535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2015000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** teneinde een **** betreffende de verdeelde huisvesting van de minderjarigen te registreren type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015000764 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015000765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015000766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale financiële tussenkomst in de kosten inherent aan de uitvoering van de wet SALDUZ door de lokale politie gedurende het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015000767 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de bedragen van de correctie van de indexatie van de federale basistoelage 2014, en de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de politiezone en een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015000772 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 05/01/2016 numac 2015000778 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten teneinde artikel 6, &****; 10, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen, uit te voeren type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015000787 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de wedde van de commissaris-generaal van de federale politie type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015000788 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2015 om het **** in **** te stimuleren type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015003473 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Astro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003479 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen wat het herstel en de afwikkeling van groepen betreft type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003490 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat een einde maakt aan de mandaten van de voorzitter en van de Nederlandstalige ondervoorzitter van de federale participatie- en investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003492 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van bepaalde leden van de raad van bestuur van de federale participatie- en investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 05/01/2016 numac 2015003491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de Nederlandstalige ondervoorzitter van de federale participatie- en investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015009828 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de ledenmagistraten van de Hoge Raad voor de Justitie type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 12/01/2016 numac 2015009852 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2006 tot vastlegging van de quota van de onderzoeksrechters gespecialiseerd om kennis te nemen van de misdrijven inzake terrorisme type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015009858 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015011486 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 december 2000 houdende erkenning van de Universiteit Gent als exploitant van een kerninstallatie type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015011533 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2016 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2015012218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van mailhousing en prepostaal verwerken van mailings type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 11/01/2016 numac 2015012234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 11/01/2016 numac 2015012235 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 11/01/2016 numac 2015012238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Waals Gewest type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 11/01/2016 numac 2015012236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 11/01/2016 numac 2015012237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Waals Gewest type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2015014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015014283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2016 type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015022559 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder aan de hiv/aids-referentiecentra een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen kan worden toegekend voor de profylactische behandeling in geval van accidentele niet-professionele blootstelling aan het humaan immuundeficiëntie virus of van accidentele professionele blootstelling type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2015024309 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2016, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 27/01/2016 numac 2015204066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2015204496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten" type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 04/02/2016 numac 2015204499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het brugpensioen op 56 jaar met een beroepsverleden van ten minste 40 jaar in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2015204801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de invoering van een plan voor de toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2015204802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot overplaatsing van de zetel van het "Sociaal Fonds voor de privé-rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen" type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 04/02/2016 numac 2015204805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 08/02/2016 numac 2015204803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de verlenging van de overeenkomst van 9 januari 2014 betreffende de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 04/02/2016 numac 2015204808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het tijdskrediet met motief type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2015204810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de subsector voor goederenvervoer en goederenbehandeling te land voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2015204806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2007 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Sociale Maribel" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 27/01/2016 numac 2015204809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vorming, de opleiding en de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 04/02/2016 numac 2015204811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2014 betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 28/01/2016 numac 2015204813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 05/07/2016 numac 2015204974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 05/07/2016 numac 2015204977 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 05/07/2016 numac 2015204982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2013, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetballer type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2015205636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 28/01/2016 numac 2015205741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1993 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de bijzondere hulpverlening voor kind en gezin type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 18/01/2016 numac 2015205742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1988 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de handel in ijzer en staal type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 28/01/2016 numac 2015205740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1993 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de thuislozenzorg type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015205796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor het vaststellen en bekendmaken van een sectoraal impliciet akkoord of een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015205873 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015205872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016000021 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2015 om het **** in **** te stimuleren. - Addendum type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 18/02/2016 numac 2016000094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de wedde van de commissaris-generaal van de federale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 08/03/2016 numac 2016000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 2013 houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen en meer bepaald van artikel 5 type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/03/2016 numac 2016000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten teneinde artikel 6, &****; 10, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen, uit te voeren. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 21/04/2016 numac 2016000252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 2013 houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen en meer bepaald van artikel 5 Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 25/05/2016 numac 2016000311 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** teneinde een **** betreffende de verdeelde huisvesting van de minderjarigen te registreren. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016009020 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de verenigingen « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » en « Service de Solidarité socialiste » voor het begrotingsjaar 2015 type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 11/01/2016 numac 2016011003 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van de Franse taalrol van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor de zittijd 2011-2016 type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016011020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14 en 20 van het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de nadere regels voor het leggen van kabels die in de territoriale zee of het nationaal grondgebied binnenkomen of die geplaatst of gebruikt worden in het kader van de exploratie van het continentaal plat, de exploitatie van de minerale rijkdommen en andere niet-levende rijkdommen daarvan of van de werkzaamheden van kunstmatige eilanden, installaties of inrichtingen die onder Belgische rechtsmacht vallen type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016011034 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de regeringscommissarissen bij het Nationaal Instituut voor Radio-elementen type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016011036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de regeringscommissarissen bij het Studiecentrum voor Kernenergie type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 27/01/2016 numac 2016011041 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van de tarieven gevoegd bij de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 27/01/2016 numac 2016018025 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016022006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid naar de Regering van de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 15/01/2016 numac 2016022003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en tot vaststelling van de uitzonderingsmodaliteiten voor sommige farmaceutische specialiteiten - Jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016022007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid naar de Regering van de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016022009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016022008 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid naar de Regering van de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016022010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016022012 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016022013 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016022011 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 12/01/2016 numac 2016024002 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een vierde verhoging van de dotatie voor 2015 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 12/01/2016 numac 2016024003 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een derde verhoging van de dotatie voor 2015 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016024005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2015 aan het Secretariaat van het Verdrag inzake biologische diversiteit, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 20/01/2016 numac 2016024006 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels van de verkiezingen bij de Orde der Dierenartsen type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016024015 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Regering van de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016024013 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016024014 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016024017 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel Hoofdstad type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016024018 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2016200172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van het terugverdieneffect voortvloeiende uit de maatregel inzake de verlaging van de btw op elektriciteit, voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 03/11/2020 numac 2020043402 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van de tarieven gevoegd bij de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015009859 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen

erratum

type erratum prom. 26/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016200281 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht. - Errata type erratum prom. 26/12/2015 pub. 07/04/2016 numac 2016201909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum

document

type document prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015009854 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. - Psychosociale dienst Nr. 2/DgEPI/PSD/15/WV type document prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015009856 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. - Psychosociale dienst Nr. 1/DGEPI/PSD/15/WV type document prom. 26/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015009855 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. - Psychosociale dienst Nr. 3/DgEPI/PSD/15/WV type document prom. 26/12/2015 pub. 10/02/2016 numac 2016035123 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 26/12/2015 pub. 10/02/2016 numac 2016035124 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 26/12/2015 pub. 26/02/2016 numac 2016035171 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^