Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 maart 2015
gepubliceerd op 08 mei 2015

Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 274.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009230
pub.
08/05/2015
prom.
27/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2015. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 274.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten, inzonderheid op artikel 19bis, ingevoegd bij de wet van 19 juli 1974, en gewijzigd bij de wetten van 17 april 1985, 18 juli 1991 en 10 maart 1999;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op de justitiebegroting programma 59/2;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009579 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008009209 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009579 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014009189 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van de leden van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van de leden van het Executief van de Moslims van België;

Gelet op de begroting van het Executief van de Moslims van België voor het dienstjaar 2015 op een bedrag van 274.000 EUR;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat bij koninklijk besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014009189 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van de leden van het Executief van de Moslims van België sluiten, het mandaat van de leden van het nieuwe Executief van de Moslims van België sedert 28 april 2014 erkend wordt;

Overwegende dat op grond van het koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008009209 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende schorsing van de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten de artikelen 4 tot 9 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009579 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België geschorst zijn, en dat die artikelen meer bepaald voorzien in de toekenning van een subsidie aan het representatief orgaan van de islamitische eredienst;

Overwegende dat onverwijld een regeling moet worden getroffen voor verschillende problemen in verband met de islamitische eredienst, met name de werking van de erkende gemeenschappen, de administratieve voogdij van de lokale gemeenschappen, de benoeming van de imams, de godsdienstleraars in het onderwijs en de islamconsulenten in de gevangenissen, en dat een aantal dossiers in alle geval verdere opvolging dient te bekomen en dat een administratieve ondersteuning noodzakelijk is en dat op dat vlak uit hoofde van het principe van de continuïteit de opdracht van algemeen belang dient te worden verzekerd;

Overwegende dat, met het oog op voornoemde opdrachten, de financiering van het Executief van de Moslims van België verzekerd moet zijn;

Overwegende dat de huidige toegekende middelen het Executief moeten in staat stellen tegemoet te komen aan de meest noodzakelijke uitgaven in het kader van de continuïteit van haar werking;

Gelet op het advies van de inspectie van Financiën, gegeven op 9 januari 2015;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van 274.000 EUR, ten laste van artikel 21.33-02 Afdeling 59 - Erediensten en Vrijzinnigheid - van de begroting van de

FOD Justitie, wordt toegekend aan de VZW "College van het Executief van de Moslims van België" betreffende het dienstjaar 2015. - Eerste schijf 123.300 EUR; - Tweede schijf 123.300 EUR; - Derde schijf (10 %) 27.400 EUR.

Art. 2.Dit bedrag wordt toegekend als volgt: - Werkingskosten: 85.268 EUR; - Wedde en sociale lasten: 29.500 EUR; - Huur en huurlasten: 96.232 EUR; - Telefoonkosten en communicatie: 10.000 EUR; - Boekhoudkundige kosten en juridische bijstand: 30.000 EUR; - Verplaatsingskosten en presentiegeld : 23.000 EUR.

Art. 3.De schijf van 10 % van het subsidiebedrag wordt uitbetaald nadat de rekeningen van het jaar 2015 alsook het verslag van een door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren erkende bedrijfsrevisor zijn overgezonden. De FOD Justitie voert voor de definitieve uitbetaling een controle uit op deze documenten.

Alle stukken dienen te zijn ondertekend door alle statutair daartoe toegelaten personen.

Indien de sociale bijdragen en de belastingen niet zouden worden betaald dan zullen deze sommen onmiddellijk terugvorderbaar zijn.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 5.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^