Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 mei 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/05/2015 numac 2015011191 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2015 numac 2015000055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 18 janvier 2015 wordt de heer Stefaan MAEKELBERG, Adviseur-generaal bij het departement, met ingang van 1 maart 2015 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaa type koninklijk besluit prom. 27/03/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015009230 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 274.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 06/05/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015011188 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2010 betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2015 numac 2015011193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Aanstelling van de houders van een staffunctie Bij koninklijk besluit van 6 januari 2015 wordt de heer Reginald MASSANT, met ingang van 15 april 2015, aangeduid als houder van de staffunctie "Directeur Budget en Bij koninklijk besluit van 6 januari 2015 wordt de heer Frank DE SAER, met ingang van 19 mei 20(...) type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter omzetting van richtlijn 2013/54/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 betreffende bepaalde verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de naleving en de handhaving van het Verdrag betreffende maritieme arbeid, 2006 type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015014148 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van een instantie belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015018152 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2015 numac 2015018161 bron beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten - bibf Verkiezing Voorzitter, Ondervoorzitter en Penningmeester In uitvoering van de artikelen 32 en 33 van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de Mevr. Mirjam VERMAUT werd verkozen tot Voorzitter De Heer Frédéric DELRUE werd verkozen tot Onde(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2015 numac 2015022158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de geneesheren, specialist voor klinische biologie, voor nucleaire geneeskunde of voor pathologische anatomie, de apothekers-biologen en de lic Bij koninklijk besluit van 23 april 2015, worden benoemd tot leden van de Profielencommissie voor d(...) type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015024112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015024114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissaris bij het eigen vermogen ven het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015024113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beheerscommissie voor het beheer van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015200384 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015200877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de outplacement, sectorale tewerkstellingscel en informatie/oriëntatie type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015200878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2011 betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel - Solidariteit en het desbetreffende solidariteitsreglement type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015200882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009 betreffende de bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een sluitingstoeslag aan de werknemers getroffen door de sluiting van een onderneming waar minder dan 20 werknemers zijn tewerkgesteld op het ogenblik dat de onderneming haar activiteit stillegt (1) type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015200884 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het nationaal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015200989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende vorming en innovatie type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015201028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vorming en innovatie type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015201107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015200995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2007 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de dagbladpers type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015201144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de koppeling van de lonen aan de afgevlakte gezondheidsindex type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015201148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de studentenarbeid op zaterdag in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015201151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 november 2001 betreffende de beroepsopleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015201177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009 tot bepaling van het bedrag, de wijzen van toekenning en vereffening van een jaarlijkse syndicale toelage type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015201232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de elektriciens : installatie en distributie type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015201536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2000 betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015201539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010 betreffende het sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015201543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, inzake outplacement type koninklijk besluit prom. 04/05/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015202286 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2015 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015002014 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 januari 2014 tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 30/03/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015003099 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende oprichting en vaststelling van het gebied van de basisoverlegcomités voor sommige diensten die behoren tot het gebied van het sectorcomité II - Financiën type ministerieel besluit prom. 04/05/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015009236 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat- generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie in het evaluatiecomité voor de assessoren in strafuitvoeringszaken type ministerieel besluit prom. 04/05/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015009235 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat- generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie in het selectiecomité voor de assessoren in strafuitvoeringszaken type ministerieel besluit prom. 31/03/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015009237 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende delegatie aan de Directeur-generaal Rechterlijke Organisatie van de **** **** in het kader van de werving van de assessoren in ****

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/05/2015 numac 2015202144 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 2 maart 2015 in zake Cécile Jenart en Marouan El Arbaoui tegen de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Dour, waarvan de expeditie ter gri « Schendt artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het is opgesteld in afwachting van de in(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/05/2015 numac 2015011196 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-15/0010 : EDF Luminus SA/NV - Advices for Technical Systems NV/SA Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. O(...) Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van diensten in verband met geb(...) type bericht prom. -- pub. 08/05/2015 numac 2015018156 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Raad van Universitaire Ziekenhuizen van België c.s. Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2015. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 08/05/2015 numac 2015018158 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Francis GRENIER heeft de nietigverklaring gevorder Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2015. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 08/05/2015 numac 2015018157 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw "Union des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers G/A 215.437/XV-2770 en G/A 215.461/XV-2771. Voo(...) type bericht prom. -- pub. 08/05/2015 numac 2015202213 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 februari 2015 in zake D.O. tegen A.R., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 maart 2015, heeft de Rechtbank van eerste aanl « Schenden de artikelen 1, 3°, van artikel 3 (' Overgangsbepalingen ') en 47 van artikel 4 (' Ophef(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 08/05/2015 numac 2015202164 bron waalse overheidsdienst Water De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 17 april 2015, op blz. 22461, van het uittreksel betreffende het ministerieel besluit van 24 maart 2015 met betrekking tot de erkenning als individueel zuiveringssysteem van het zuiveringssyst Enkel de bekendmaking van 7 april 2015 is geldig. (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/05/2015 numac 2015202288 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinatoren vakantierekeningen (niveau A) voor RJV (ANG15056) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Diplo(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2015 numac 2015022151 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 april 2015, dat in werking tre Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. VANDIEPENBEECK Dominique, benoemd in de hoedanigheid van plaatsv(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2015 numac 2015022150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de geneesheren-specialisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk - Drs. DEFLANDRE Louis, DEHAES Bart en VAN DE PERRE Jan, in de hoedanigheid van werkende leden; (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2015 numac 2015022157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 april 2015, dat uitwe Bij hetzelfde besluit, wordt de heer HOMMEZ, Geert, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij (...)

document

type document prom. -- pub. 08/05/2015 numac 2015022155 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van leden Bi a) erkend huisarts : Dr SCHEVENEELS, Dirk, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid; b) ge(...)
^