Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 oktober 2015
gepubliceerd op 16 november 2015

Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2015

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000637
pub.
16/11/2015
prom.
16/10/2015
ELI
eli/besluit/2015/10/16/2015000637/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2015


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten sluiten betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten, de artikelen 10, 17 en 18;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, basisallocatie 63 20 41.70.01;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 26/05/2003 numac 2003000363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D. sluiten tot vaststelling van het tweede beheerscontract van A.S.T.R.I.D., de artikelen 23bis tot en met 28 van de bijlage bij dit koninklijk besluit;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 september 2015;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Ten laste van basisallocatie 63 20 41.70.01 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt voor het begrotingsjaar 2015 een toelage van 11.221.000 euro aan de NV A.S.T.R.I.D. toegekend ten behoeve van het Astrid-netwerk.

Art. 2.De boekhouding van de NV A.S.T.R.I.D. moet het mogelijk maken de aanwending van deze toelage te volgen.

Art. 3.Bij het afsluiten van elk boekjaar zal ter voorbereiding van de controle van de aanwending van de toelage een synthese aan de Regeringscommissarissen worden toegestuurd met daarin aangegeven de ontvangen toelagen en de aanwending ervan.

Art. 4.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 oktober 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

^