Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 oktober 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015000637 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2015 type koninklijk besluit prom. 16/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003346 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winners Club", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 16/10/2015 pub. 10/11/2015 numac 2015012226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 16/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een tweede verhoging van de dotatie voor 2015 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 16/10/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015203772 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de zeevisserij" (1) type koninklijk besluit prom. 16/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015203764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten voor de diensten die worden gesubsidieerd door het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 16/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015203771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, ter vervanging, met het oog op coördinatie, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 tot instelling van het "Sectoraal Fonds voor de tweede pijler voor arbeiders van de voedingsindustrie" type koninklijk besluit prom. 16/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015205021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van "ACERTA Kinderbijslagfonds"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015021062 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 16/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015022366 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 16/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015022365 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015022367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015027220 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de waarden van de verminderingsfactor voor de ventilatie bedoeld in bijlage A1 bij het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen type ministerieel besluit prom. 16/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015205064 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois" type ministerieel besluit prom. 16/10/2015 pub. 12/11/2015 numac 2015205259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 2011 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

decreet

type decreet prom. 16/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015036283 bron vlaamse overheid Decreet houdende invoering van een overgangsmaatregel inzake het eurovignet en houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband type decreet prom. 16/10/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015204783 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de verhandeling van dieren op openbare plaatsen te verbieden type decreet prom. 16/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015204789 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de overdracht van hoeveelheidseenheden toegekend aan de Gewesten voor de periode 2008-2012 type decreet prom. 16/10/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015204790 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de raad van bestuur en de wetenschappelijke comités van het instituut voor de Nationale Rekeningen type decreet prom. 16/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204793 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol, ondertekend te Mexico op 26 augustus 2013, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Mexicaanse Staten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Mexico op 24 november 1992 type decreet prom. 16/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204796 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek ten Oosten van de Uruguay tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Montevideo op 23 augustus 2013 type decreet prom. 16/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204794 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, ondertekend te Brussel, op 6 juli 2010 type decreet prom. 16/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204799 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 9 juli 2013, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Ankara op 2 juni 1987 type decreet prom. 16/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204791 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Unie, haar lidstaten, en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, gedaan te Brussel op 1 april 2015 type decreet prom. 16/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204792 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 8 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977, zoals gewijzigd door de Aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 20 april 1994 type decreet prom. 16/10/2015 pub. 29/10/2015 numac 2015204795 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 17 mei 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Rwanda tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Kigali op 16 april 2007 type decreet prom. 16/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015204835 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoeging van sommige bepalingen in het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de erkenning van een elektronisch uitwisselingsplatform van de gezondheidsgegevens

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/10/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015036487 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds, wat betreft de aanvraagprocedures voor de toekenning van toelagen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/10/2015 pub. 01/12/2015 numac 2015036465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van artikel 67 en 69 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, wat betreft de omzetting van richtlijn 2013/39/EU en richtlijn 2009/90/EG

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/10/2015 pub. 22/01/2016 numac 2016029018 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015 tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur en van de Regeringscommissaris bij het Instituut voor opleiding tijdens de loopbaan

erratum

type erratum prom. 16/10/2015 pub. 29/02/2016 numac 2016022076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata type erratum prom. 16/10/2015 pub. 17/05/2016 numac 2016022214 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verlening van het ereteken van Nationale Orde. - Erratum

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 16/10/2015 pub. 17/06/2016 numac 2016203067 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 16/10/2015 pub. 29/01/2018 numac 2018030129 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van artikel 67 en 69 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, wat betreft de omzetting van richtlijn 2013/39/EU en richtlijn 2009/90/EG. - Erratum
^