Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 november 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015000637 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2015 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015012179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015012213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de procedure tot invulling van de nieuwe organisatiestructuur alsook de begeleidende maatregelen in het kader van "De Lijn van de Toekomst" type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015024259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2015 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma over de nanomaterialen type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015204463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de bijkomende uitkering voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015204470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar voor mindervalide werklieden of werklieden met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015205065 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat het begrip gecontroleerde werkloosheid betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2015 numac 2015205262 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015, wordt met ingang van 1 november 2015, aan Mevrouw Geneviève DELFOSSE, eervol ontslag verleend uit haar ambt van at Mevrouw Geneviève DELFOSSE wordt ertoe gemachtigd haar pensioenaanspraken te laten gelden in het ra(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/11/2015 numac 2015011455 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie tot regeling der prijzen Ontslag en benoeming van twee leden Bij ministerieel besluit van 3 november 2015 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer Michiel VERHAM - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer Joseph WALRAVENS, effectief lid van de Commiss(...) type ministerieel besluit prom. 12/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015029554 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007 betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het basis- en secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 21/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015029553 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogere kunstschool type ministerieel besluit prom. 14/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015036329 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type ministerieel besluit prom. 21/09/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015205147 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juni 2012 tot hernieuwing van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen type ministerieel besluit prom. 21/09/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015205148 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van de leden van de « Commission consultative de l'eau » type ministerieel besluit prom. 19/01/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015205149 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de « Commission consultative de l'eau » type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/11/2015 numac 2015205273 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 6 november 2015, is het ministerieel besluit van 17 augustus 2015, waarbij de heer André J.-Ch., benoemd werd tot gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, met in Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 16/11/2015 numac 2015002031 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Raad van State. - Vernietiging. - Bij arr(...)

decreet

type decreet prom. 22/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015029559 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité voor militaire geneeskunde, ondertekend te Brussel op 2 juni 2008 type decreet prom. 22/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015029560 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met Overeenkomst inzake de Internationale Opsporingsdienst en met de Partnerschapsovereenkomst inzake de relaties tussen de Federale Archieven van de Bondsrepubliek Duitsland en de Internationale Opsporingsdienst, ondertekend te Berlijn op 9 december 2011 type decreet prom. 22/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015029561 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgische regering en de Macedonische regering tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, ondertekend te Brussel op 6 juli 2010

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015029555 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de publiekrechtelijke maatschappijen belast met het bestuur van de schoolgebouwen van het onderwijs georganiseerd door de overheid Brussel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015029556 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een commissaris bij het Directiecomité van het consortium voor de bekrachtiging van de bevoegdheden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015029557 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur en van de Regeringscommissaris bij het Instituut voor opleiding tijdens de loopbaan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015029562 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Commissie voor de preventie van risico's voor de gezondheid op sportgebied

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015036304 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/11/2015 numac 2015205306 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nerderlandstalige experts export (m/v) (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG15196) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die éé(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 16/11/2015 numac 2015205304 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experts export (m/v) (niveau A2), voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG15194) Na de selectie wordt een lijst met maximum zeven geslaagden aangelegd, die (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 16/11/2015 numac 2015003393 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Britse High Court heeft op 20 oktober 2015 Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 16/11/2015 numac 2015205274 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Erratum Bij ministerieel besluit van 6 november 2015, is in artikel 1 van het ministerieel besluit van 30 september 2015, houdende het verzoek tot associatie van de heren Bouttiau A., notaris ter standplaats Quévy en va(...)

document

type document prom. -- pub. 16/11/2015 numac 2015205305 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experts export (m/v) (niveau A2), voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG15195) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd,(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type document prom. -- pub. 16/11/2015 numac 2015205307 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industriële ingenieurs elektromechanica (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie (ANG15198) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...) type document prom. -- pub. 16/11/2015 numac 2015205313 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige agent "Industrial Security" De vergelijkende selectie van Nederlandstalige agent "Industrial Security" (niveau B) voor het Ministerie van Landsverdediging (ANG15100) werd afge(...) Er zijn 7 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2015 numac 2015024256 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij Koninklijk besluit van 23 oktober 2015 wordt Mevr. Nele Minne, geboren op 8 februari 1977, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 oktober 2015, met als titel Attaché in de klasse A1 op het Nederlands taalkader, bij de Feder

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/11/2015 numac 2015205266 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** industrieel ingenieur **** **** vergelijkende selectie van **** industrieel ingenieur **** voor de Regie der Gebouwen (niveau ****) (****15098) werd afgesloten op 4 (...) Er zijn geen geslaagden.
^