Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 december 2015
gepubliceerd op 14 december 2015

Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 maart 2015 tot toekenning van een subsidie van 2.240.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009813
pub.
14/12/2015
prom.
02/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015009188 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.240.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België sluiten tot toekenning van een subsidie van 2.240.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 181, § 2;

Gelet op de wet van 21 juni 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de matieriële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen sluiten betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen, inzonderheid op artikelen 48 tot 51;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op de Justitiebegroting programma 59/1;

Gelet op de wet van 20 juli 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015003267 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op de Justitiebegroting programma 59/1;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015009188 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.240.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België sluiten tot toekenning van een subsidie van 2.240.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België;

Gelet op de begroting van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België voor het dienstjaar 2015;

Gelet op de begrotingswijziging van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België voor het dienstjaar 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 4 november 2015;

Op de voordracht van de Minister van Justitie;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015009188 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.240.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België sluiten tot toekenning van een subsidie van 2.240.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 2.Deze som zal volgens de volgende modaliteiten toegewezen worden : - Personeel : 269.000 EUR; - Werking - algemene kosten : 665.000 EUR; - Coördinatie verenigingen, media : 1.122.000 EUR; - Afschrijvingen : 131.000 EUR; - Belastingen en bankkosten : 53.000 EUR."

Art. 2.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^