Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 december 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/12/2015 numac 2015031860 bron brussels hoofdstedelijk parlement Brussels Waarborgfonds. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een lijst van kandidaten voor drie effectieve en drie plaatsvervangende mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelij Overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van de ordonnantie van 22 april 1999 tot wijziging van de wet (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2015 numac 2015007293 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslag uit het ambt. - **** Bij koninklijk besluit ****. 1046 van 16 november 2015 : Wordt kolonel **** ****. ****, op 10 december 2015 ontslagen uit het ambt van **** bij de **** **** kolonel **** ****. ****, op 11 december 2015 aangewezen voor het ambt van ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2015 numac 2015007294 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** militair personeel Ontslag uit het ambt. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 1031 van 23 oktober 2015 : Wordt Kolonel ***** ontslagen uit het ambt van adjunct officier van de directeur van het **** **** aangewezen voor het ambt van adjunct officier van de directeur van het academisch onderwijs (...) type koninklijk besluit prom. 02/12/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015009812 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot toekenning van een subsidie van 339.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 02/12/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015009813 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 maart 2015 tot toekenning van een subsidie van 2.240.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 06/12/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015011482 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 23 oktober 2015 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid van tijdelijke activiteiten binnen en buiten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 06/12/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015011485 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 23 oktober 2015 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 06/12/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015022551 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een allocatie aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en aan de Nationale Arbeidsraad voor het begrotingsjaar 2015 type koninklijk besluit prom. 06/12/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015011484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 23 oktober 2015 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 06/12/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015011483 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 23 oktober 2015 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015203770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2015 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 329.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015203940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2013 betreffende de aanvullende opleidingsinspanningen voor de jaren 2014 en 2015 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015203943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de initiatieven lokale diensteneconomie, erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015204522 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015205662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de tarifering type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2015 numac 2015205750 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 18 november 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2015, wordt ontslag uit haar functies verleend aan Mevr. Krother, Anne, ambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bi Betrokkene mag haar aanspraak op tijdelijk vroegtijdig pensioen laten gelden. type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015205771 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015205769 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Vastlegging van de verdere controlemaatregelen na ontmanteling betreffende de THETIS onderzoeksreactor van de Universiteit Gent te Gent in toepassing van artikel 2.25 van het koninklijk besluit van 15 mei 2012 waarbij de Universiteit Gent vergund wordt om de THETIS onderzoeksreactor te ontmantelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2015 numac 2015205835 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 december 2015 : - is de heer Goldsmith N., attaché in de Directie detentie-beheer bij het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie, benoemd tot plaatsvervangend asse - is aan mevr. Claes M., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in hand(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015029618 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 16/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015029620 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 16/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015029619 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de Voorzitter van de Examencommissie van de Franse Gemeenschap aan de « Université de Mons » voor het academiejaar 2015-2016 type ministerieel besluit prom. 16/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015029629 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdeling «*****» van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015036512 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015036525 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de vzw De Sapstroom als centrum voor hobbylandbouwvorming bij toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector

arrest

type arrest prom. -- pub. 14/12/2015 numac 2015204976 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 139/2015 van 15 oktober 2015 Rolnummers : 5913, 5922 en 5924 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot w Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 14/12/2015 numac 2015205625 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 147/2015 van 22 oktober 2015 Rolnummer : 6057 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 237/36 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, gesteld door de Politiere Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 14/12/2015 numac 2015205624 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 146/2015 van 22 oktober 2015 Rolnummer : 6043 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 8 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie en artikel 59quater van de arbeidsongev Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 23/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015205670 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 9 mei 1994 over de logiesverstrekkende inrichtingen en hotelinrichtingen type decreet prom. 03/12/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015205756 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (1)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015029617 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de werkgroepen voor de netoverschrijdende referentiesystemen voor de opvoeding tot filosofie en burgerzin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015029622 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een waarnemend afgevaardigde commissaris van de Regering bij de hogescholen en hogere kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015029628 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raden van bestuur van de publiekrechtelijke maatschappijen voor het bestuur van de schoolgebouwen van het door de overheid georganiseerd onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015036522 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 13/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015036526 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van de Watering Overbroek

bericht

type bericht prom. 02/12/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015021086 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in de federale overheidsdiensten. - Vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in het sectorcomité II- Financiën, alsmede in de overeenkomstige overlegcomités type bericht prom. -- pub. 14/12/2015 numac 2015205719 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 oktober 2015 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 november 2015, heeft A.-M. H. b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 november 2015 ter post aangetekende b(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 14/12/2015 numac 2015009805 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De arbeidsrechtbank Bergen - Charleroi afdeling Moeskroen, rue du Bas Voisinage 151, te 7700 Moeskroen, verhuist naar het volgend adres vanaf 1 januari 2016 : Rue Saint-Jacques 41, te 7500 Doornik.

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 14/12/2015 numac 2015018402 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Huishoudelijk reglement van het directiecomité van de CREG Het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, inzond Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door m(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/12/2015 numac 2015009814 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 december 2015 : bladzijde 72856, akte nr. 2015/09786, regel 22, wordt ingevoegd : « Griffier-hoofd van dienst van één of meerdere afdelingen bij(...) bladzijde 72857, akte nr. 2015/09786, regel 56, lezen : « Secretaris-hoofd van dienst aan het hoofd(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/12/2015 numac 2015031859 bron brussels hoofdstedelijk parlement Milieucollege. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor vijf vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbeltal van kand Het Milieucollege bestaat uit negen deskundigen. De mandaten worden voor zes jaar toegekend en zijn(...)
^