Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 maart 2015
gepubliceerd op 30 maart 2015

Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 166.000 EUR voor de werking van de Boeddhistische Unie van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009174
pub.
30/03/2015
prom.
24/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MAART 2015. - Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 166.000 EUR voor de werking van de Boeddhistische Unie van België


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 139;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op de justitiebegroting programma 59/3;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/11/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008009964 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk « Boeddhistische Unie van België » - « Union bouddhique belge » sluiten houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk "Boeddhistische Unie van België" - "Union Bouddhique Belge", artikel 12;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 november 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/11/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008009965 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk « Boeddhistische Unie van België » - « Union bouddhique belge » sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk "Boeddhistische Unie van België" - "Union Bouddhique Belge";

Gelet op de brief van 17 december 2014 van de Boeddhistische Unie van Belgïe betreffende de subsidie voor het dienstjaar 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 9 januari 2015, Besluit :

Artikel 1.Een som van 166.000 EUR ingeschreven op artikel 31.33-03 van de Afdeling 59 - Erediensten en Laïciteit - van de begroting van de FOD Justitie, wordt toegekend aan de Boeddhistische Unie van België betreffende het dienstjaar 2015 : - Eerste schijf 74.700 EUR; - Tweede schijf 74.700 EUR; - Derde schijf (10 %) 16.600 EUR.

Art. 2.Deze som zal volgens de volgende modaliteiten toegewezen worden : - Werkingskosten en huren en huurlasten 41.309,00 EUR; - Personeel 122.604,00EUR; - Bankkosten 2.087,00 EUR; - Investeringen 0,00 EUR.

Art. 3.De schijf ten bedrage van 10 % van de toegekende subsidie wordt aan de Boeddhistische Unie van België uitbetaald na de goedkeuring van de rekeningen betreffende het dienstjaar 2015.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Brussel, 24 maart 2015.

K. GEENS

^