Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 december 2015
gepubliceerd op 31 december 2015

Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2015

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000764
pub.
31/12/2015
prom.
26/12/2015
ELI
eli/besluit/2015/12/26/2015000764/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2015


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb te Uwer ondertekening voor te leggen, regelt de toekenning van een bijkomende federale toelage voor de politiezones voor het jaar 2015 door de voortzetting van de bijkomende federale toelage voor het jaar 2002, toegekend bij koninklijk besluit van 15 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/2003 pub. 20/03/2003 numac 2003000172 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiëring van de lokale politie sluiten houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2003 in overeenstemming met artikel 7 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende de toekenning van de definitieve federale basistoelage, een toelage uitrusting handhaving openbare orde en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten, aan sommige politiezones en aan sommige gemeenten voor het jaar 2002, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2001 houdende de toekenning van een voorschot op de federale basistoelage voor het jaar 2002 aan de politiezones en van een toelage aan sommige gemeenten, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2002.

De bedragen voor het jaar 2015 werden bekomen door op de toegekende bedragen in het koninklijk besluit van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014000929 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2014 sluiten houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2014, een groeipercentage toe te passen van 1,3 % verwachte inflatie voor 2015 door de omzendbrief ABB5/430/2014/1 betreffende de voorafbeelding van de begroting 2015 van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, toe te passen.

Overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 15 oktober 2014, bevestigd door de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, wordt het totaalbedrag van de bijkomende federale toelage verkregen met toepassing van de voormelde groeipercentage, verminderd met 2 % voor het jaar 2015.

Eveneens, zijn sinds 2010 de bedragen in overeenstemming gebracht met de rechtspraak van de Raad van State, met name het arrest 196.373 van 24 september 2009 en de arresten 198.867 en 198.868 van 14 december 2009, en waarbij werd geoordeeld dat het gelijkheidsbeginsel werd geschonden door de beperking voor twee van de zes weerhouden parameters tot 25 % van de toelage voor de zones die geen dossier hadden ingediend in het kader van de zogenaamde aanvaardbare meerkost.

Alle zones krijgen dus in 2015 een toelage uitbetaald aan 100 %.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

26 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2015 FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, de artikelen 41, tweede lid, en 41bis;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, ;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014000929 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2014 sluiten houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 8 oktober 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 11 december 2015;

Overwegende het advies van de Raad van burgemeesters, gegeven op 4 december 2015;

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bijkomende financiële tegemoetkoming, zoals vastgesteld in de bijlage van dit besluit, wordt toegekend naargelang het geval aan de gemeente of meergemeentenpolitiezone voor het jaar 2015 in functie van het beschikbare krediet van 47.292.929,69 EUR. De Minister van Binnenlandse Zaken wordt gemachtigd om politiecontracten af te sluiten met, naargelang het geval de gemeente of meergemeentenpolitiezone opgesomd in bijlage, binnen de grenzen van het beschikbare krediet van 4.704.034,00 EUR teneinde tegemoet te komen aan een specifieke objectieve probleemsituatie en dit ten belope van het maximale bedrag vastgesteld in bijlage bij dit besluit.

Art. 2.De uitgaven vastgesteld in dit besluit worden aangerekend op sectie 17 « Federale Politie en Geïntegreerde Werking » van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, programma 90/1, basisallocatie 11.43.51.01.

Art. 3.. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 4.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

Bijlage bij het koninklijk besluit van 26 december 2015 houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2015.

Zone de police - Politiezone

Général Algemeen

Contrat Contract

Total Totaal

5267

Genappe/Nivelles

306.383,25

0,00

306.383,25

5268

Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize

326.366,63

0,00

326.366,63

5269

La Hulpe/Lasne/Rixensart

116.782,22

0,00

116.782,22

5270

Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain

133.946,18

0,00

133.946,18

5271

Wavre

109.494,92

0,00

109.494,92

5272

Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt

52.336,30

0,00

52.336,30

5273

Braine-l'Alleud

101.396,46

0,00

101.396,46

5274

Waterloo

99.645,66

0,00

99.645,66

5275

Ottignies-Louvain-la-Neuve

74.431,87

537.374,30

611.806,17

5276

Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies

139.116,22

0,00

139.116,22

5277

Liège

228.276,36

0,00

228.276,36

5278

Neupré/Seraing

106.644,61

0,00

106.644,61

5279

Herstal

227.929,95

0,00

227.929,95

5280

Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne

81.058,60

0,00

81.058,60

5281

Bassenge/Blégny /Dalhem/Juprelle /Oupeye/Visé

822.528,93

0,00

822.528,93

5282

Flémalle

151.344,19

0,00

151.344,19

5283

Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz

211.319,48

0,00

211.319,48

5284

Ans/Saint-Nicolas

76.858,20

0,00

76.858,20

5285

Awans/Grâce-Hollogne

110.529,57

0,00

110.529,57

5286

Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/ Geer/Oreye/Remicourt /Waremme

133.387,15

0,00

133.387,15

5287

Jalhay/Spa/Theux

136.448,58

149.270,64

285.719,22

5288

Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister- Clermont/Welkenraedt

425.402,17

0,00

425.402,17

5289

Dison/Pepinster/Verviers

920.839,54

0,00

920.839,54

5290

Lierneux/Malmédy/Stavelot /Stoumont/Trois-Ponts/Waimes

519.757,45

0,00

519.757,45

5291

Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith)

508.286,80

0,00

508.286,80

5292

Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren

812.706,27

0,00

812.706,27

5293

Braives/Burdinne /Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges

188.939,53

149.270,64

338.210,17

5294

Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze

216.817,88

149.270,64

366.088,52

5295

Huy

241.305,89

567.228,44

808.534,33

5296

Anthisnes/Clavier /Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/ Marchin /Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot

212.532,11

149.270,64

361.802,75

5297

Arlon/Attert/Habay/Martelange

446.415,82

0,00

446.415,82

5298

Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger

373.845,93

0,00

373.845,93

5299

Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/ Tintigny/Virton

587.679,87

0,00

587.679,87

5300

Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en- Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/ Tenneville/Vielsalm

1.083.321,24

0,00

1.083.321,24

5301

Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont- Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre

440.408,54

0,00

440.408,54

5302

Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin

503.091,67

0,00

503.091,67

5303

Namur

485.598,33

0,00

485.598,33

5304

Eghezée/Gembloux/La Bruyère

113.833,75

0,00

113.833,75

5305

Andenne/Assesse /Fernelmont/Gesves/Ohey

570.569,57

0,00

570.569,57

5306

Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville

160.946,07

0,00

160.946,07

5307

Sambreville/Sombreffe

230.482,45

268.687,16

499.169,61

5308

Jemeppe-Sur-Sambre

76.967,44

0,00

76.967,44

5309

Florennes/Walcourt

350.562,94

0,00

350.562,94

5310

Beauraing/Bièvre /Gedinne/Vresse-sur-Semois

388.814,11

228.855,30

617.669,41

5311

Couvin/Viroinval

193.706,75

208.978,90

402.685,65

5312

Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye /Yvoir

564.951,26

0,00

564.951,26

5313

Houyet/Rochefort

383.594,86

268.687,16

652.282,02

5314

Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze

513.584,34

0,00

513.584,34

5315

Cerfontaine/Doische/Philippeville

418.429,48

0,00

418.429,48

5316

Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai

833.985,60

0,00

833.985,60

5317

Mouscron

658.243,45

0,00

658.243,45

5318

Comines-Warneton

401.330,06

0,00

401.330,06

5319

Beloeil/Leuze-en-Hainaut

197.009,04

0,00

197.009,04

5320

Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq

354.739,43

0,00

354.739,43

5321

Bernissart/Péruwelz

255.889,44

0,00

255.889,44

5322

Ath

125.044,36

149.270,64

274.315,00

5323

Ellezelles/Flobecq /Frasnes-lez-Anvaing/Lessines

224.180,31

238.833,02

463.013,33

5324

Mons/Quévy

1.169.147,70

0,00

1.169.147,70

5325

La Louvière

128.643,71

0,00

128.643,71

5326

Brugelette/Chièvres/Enghien /Jurbise/Lens/Silly

170.082,34

0,00

170.082,34

5327

Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain

550.236,84

0,00

550.236,84

5328

Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies

316.899,72

0,00

316.899,72

5329

Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain

223.044,27

0,00

223.044,27

5330

Charleroi

293.873,90

0,00

293.873,90

5331

Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes

289.988,15

0,00

289.988,15

5332

Anderlues/Binche

194.417,36

0,00

194.417,36

5333

Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château

195.382,30

0,00

195.382,30

5334

Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies /Sivry-Rance

434.213,34

0,00

434.213,34

5335

Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe

74.732,96

89.562,38

164.295,34

5336

Courcelles/Fontaine-l'Evêque

192.711,86

0,00

192.711,86

5337

Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles

160.132,39

149.270,64

309.403,03

5338

Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin

488.020,14

0,00

488.020,14

5339

Brussel/Elsene Bruxelles/Ixelles

19.503,61

0,00

19.503,61

5340

Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean

19.503,61

0,00

19.503,61

5341

Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst Anderlecht/Sint-Gilles/Forest

58.668,78

0,00

58.668,78

5342

Oudergem/Ukkel /Watermaal-Bosvoorde Auderghem/Uccle /Watermael-Boitsfort

18.299,69

0,00

18.299,69

5343

Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre

57.464,86

0,00

57.464,86

5344

Evere/Schaarbeek /Sint-Joost-ten-Node Evere/Schaerbeek /Saint-Josse-ten-Noode

58.668,78

0,00

58.668,78

5345

Antwerpen

417.796,49

0,00

417.796,49

5346

Zwijndrecht

46.838,20

0,00

46.838,20

5347

Boom/Hemiksem /Niel/Rumst/Schelle

110.458,48

0,00

110.458,48

5348

Kapellen/Stabroek

106.309,27

0,00

106.309,27

5349

Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint

388.061,82

0,00

388.061,82

5350

Essen/Kalmthout /Wuustwezel

132.793,30

0,00

132.793,30

5351

Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem

119.226,32

0,00

119.226,32

5352

Brasschaat

29.831,46

0,00

29.831,46

5353

Schoten

58.213,93

0,00

58.213,93

5354

Ranst/Zandhoven

126.068,90

0,00

126.068,90

5355

Brecht/Malle/Schilde/Zoersel

125.548,92

0,00

125.548,92

5356

Bornem/Puurs/Sint-Amands

67.099,62

0,00

67.099,62

5359

Bonheiden/Duffel /Putte/Sint-Katelijne-Waver

117.210,92

0,00

117.210,92

5360

Lier

68.206,95

0,00

68.206,95

5361

Berlaar/Nijlen

160.927,95

0,00

160.927,95

5362

Heist-op-den-Berg

266.837,12

0,00

266.837,12

5363

Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel

677.199,83

0,00

677.199,83

5364

Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/ Turnhout/Vosselaar

550.408,76

0,00

550.408,76

5365

Herselt/Hulshout /Westerlo

125.398,47

0,00

125.398,47

5366

Geel/Laakdal/Meerhout

125.132,56

0,00

125.132,56

5367

Arendonk/Ravels /Retie

276.929,62

0,00

276.929,62

5368

Balen/Dessel/Mol

149.044,86

0,00

149.044,86

5369

Grobbendonk/Herentals/Herenthout /Olen/Vorselaar

184.421,24

0,00

184.421,24

5370

Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven

403.740,92

0,00

403.740,92

5371

Lommel

260.231,13

0,00

260.231,13

5372

Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt

112.622,38

0,00

112.622,38

5373

Beringen/Ham/Tessenderlo

372.372,02

0,00

372.372,02

5374

Halen/Herk-de-Stad/Lummen

118.639,87

0,00

118.639,87

5375

Heusden-Zolder

151.864,08

195.852,16

347.716,24

5376

Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden

285.435,18

0,00

285.435,18

5377

Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer

197.366,47

0,00

197.366,47

5379

Alken/Borgloon/Heers/Kortessem /Wellen

180.872,49

0,00

180.872,49

5380

Herstappe/Tongeren

341.044,21

0,00

341.044,21

5381

Bilzen/Hoeselt/Riemst

234.256,10

0,00

234.256,10

5382

Voeren

634.869,48

0,00

634.869,48

5383

Dilsen-Stokkem/Maaseik

233.376,24

0,00

233.376,24

5385

Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode

612.006,83

0,00

612.006,83

5388

Leuven

268.860,60

0,00

268.860,60

5389

Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge

179.557,70

0,00

179.557,70

5390

Landen/Linter/Zoutleeuw

94.007,90

0,00

94.007,90

5391

Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek

105.848,24

0,00

105.848,24

5392

Hoegaarden/Tienen

145.991,63

0,00

145.991,63

5393

Herent/Kortenberg

203.145,86

0,00

203.145,86

5394

Aarschot

30.689,44

0,00

30.689,44

5395

Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen

95.223,07

0,00

95.223,07

5396

Diest/Scherpenheuvel-Zichem

135.395,75

0,00

135.395,75

5397

Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee

54.469,61

0,00

54.469,61

5398

Tervuren

46.127,73

0,00

46.127,73

5399

Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo

54.242,58

0,00

54.242,58

5400

Zaventem

98.553,53

0,00

98.553,53

5401

Kraainem/Wezembeek-Oppem

20.109,19

0,00

20.109,19

5402

Hoeilaart/Overijse

53.665,19

0,00

53.665,19

5403

Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode

33.701,87

0,00

33.701,87

5404

Beersel

52.755,80

0,00

52.755,80

5405

Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen

138.812,26

0,00

138.812,26

5406

Dilbeek

78.537,62

0,00

78.537,62

5407

Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat

133.989,69

0,00

133.989,69

5408

Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel

145.460,48

0,00

145.460,48

5409

Kapelle-op-den-Bos /Londerzeel/Meise

77.056,08

0,00

77.056,08

5410

Grimbergen

94.105,84

0,00

94.105,84

5411

Machelen/Vilvoorde

89.279,68

0,00

89.279,68

5412

Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst

80.187,71

0,00

80.187,71

5413

Halle

98.203,21

0,00

98.203,21

5414

Sint-Pieters-Leeuw

66.220,67

0,00

66.220,67

5415

Gent

447.427,14

0,00

447.427,14

5416

Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke /Zelzate

157.106,28

0,00

157.106,28

5417

Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins

154.845,00

0,00

154.845,00

5418

Destelbergen/Melle/Merelbeke /Oosterzele

87.096,50

0,00

87.096,50

5419

De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem

107.933,72

0,00

107.933,72

5420

Deinze/Zulte

108.225,94

0,00

108.225,94

5421

Assenede/Evergem

96.298,54

0,00

96.298,54

5422

Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem

128.241,95

0,00

128.241,95

5423

Aalter/Knesselare

81.143,12

0,00

81.143,12

5424

Maldegem

177.300,06

0,00

177.300,06

5425

Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/ Zingem

304.955,67

0,00

304.955,67

5426

Brakel/Horebeke /Maarkedal/Zwalm

129.590,55

0,00

129.590,55

5427

Ronse

142.240,27

0,00

142.240,27

5428

Geraardsbergen/Lierde

103.917,97

0,00

103.917,97

5429

Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem

71.150,45

0,00

71.150,45

5432

Sint-Niklaas

190.245,16

0,00

190.245,16

5433

Kruibeke/Temse

131.052,41

0,00

131.052,41

5434

Lokeren

260.277,44

0,00

260.277,44

5435

Hamme/Waasmunster

84.457,12

0,00

84.457,12

5436

Berlare/Zele

169.026,23

0,00

169.026,23

5437

Buggenhout/Lebbeke

62.060,17

0,00

62.060,17

5438

Laarne/Wetteren/Wichelen

116.356,83

0,00

116.356,83

5439

Denderleeuw/Haaltert

57.543,21

0,00

57.543,21

5440

Aalst

216.928,29

0,00

216.928,29

5441

Erpe-Mere/Lede

86.662,96

0,00

86.662,96

5442

Ninove

104.805,84

0,00

104.805,84

5443

Dendermonde

463.526,94

0,00

463.526,94

5444

Brugge

907.357,11

11.850,45

919.207,56

5445

Blankenberge/Zuienkerke

165.224,60

68.539,26

233.763,86

5446

Damme/Knokke-Heist

169.584,36

169.439,15

339.023,51

5447

Beernem/Oostkamp/Zedelgem

199.569,50

0,00

199.569,50

5448

Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene

494.308,93

0,00

494.308,93

5449

Oostende

491.054,94

20.134,60

511.189,54

5450

Bredene/De Haan

170.833,11

100.922,22

271.755,32

5451

Middelkerke

375.950,56

70.815,07

446.765,63

5452

Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout

277.576,91

0,00

277.576,91

5453

Hooglede/Izegem /Roeselare

320.385,37

0,00

320.385,37

5454

Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke

283.252,90

0,00

283.252,90

5455

Ledegem/Menen /Wevelgem

515.105,57

0,00

515.105,57

5456

Kortrijk/Kuurne/Lendelede

211.515,79

0,00

211.515,79

5457

Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem /Zwevegem

193.376,86

0,00

193.376,86

5458

Deerlijk/Harelbeke

61.451,45

0,00

61.451,45

5459

Alveringem/Lo-Reninge/Veurne

121.794,51

0,00

121.794,51

5460

Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark

214.096,34

0,00

214.096,34

5461

De Panne/Koksijde/Nieuwpoort

317.051,34

357.891,30

674.942,64

5462

Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen / Moorslede/Poperinge/Staden /Vleteren/Wervik /Zonnebeke

1.147.123,88

0,00

1.147.123,88

5853

Lanaken/Maasmechelen

362.999,10

404.759,29

767.758,38

5888

As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal/Houthalen-Helchteren

463.381,00

0,00

463.381,00

5904

Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene

188.317,51

0,00

188.317,51

5906

Mechelen/Willebroek

314.665,54

0,00

314.665,54

TOTAL

47.292.929,69

4.704.034,00

51.996.963,69


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 december 2015 houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2015.

Gegeven te Ciergnon, 26 december 2016 FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

^