Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 april 2015
gepubliceerd op 24 maart 2015

Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 3.125.000 EUR aan de Gemeente Sint-Gillis in toepassing van de huidige bijakte van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2015014112
pub.
24/03/2015
prom.
19/04/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 3.125.000 EUR aan de Gemeente Sint-Gillis in toepassing van de huidige bijakte van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, en inzonderheid op artikel 1.01.5;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en budgettaire controle;

Overwegende dat het programma van dit wijkcontract werd goedgekeurd door de Gewestregering op 21 december 2012;

Overwegende dat het begrotingsprogramma van de huidige bijakte bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 in zijn hoofdstuk 4 - Stimulering van wijken - een tussenkomst in het voordeel van de Gemeente Sint-Gillis voorziet, tot een bedrag van 3.125.000 EUR;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 8 januari 2014;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Een subsidie van drie miljoen honderd vijfentwintig duizend euro (3.125.000 EUR) wordt toegekend aan de Gemeente Sint-Gillis. § 2. De subsidie voorzien in § 1 kan worden vrijgegeven in verschillende schijven waarvan het totaal maximum 3.125.000 EUR. § 3. De subsidie onder paragraaf 1 wordt geboekt op de basisallocatie 33.55.22.63.31.22 van de algemene uitgavenbegroting van de FOD Mobiliteit en Vervoer van 2015.

Art. 2.§ 1. De subsidie heeft als doel de financiering van de verwerving van onroerende goederen noodzakelijk voor de realisatie van een deel van het wijkcontract 4.1.54.1 " Bosnie " in Sint-Gillis.

Art. 3.§ 1. De investeringen zullen worden uitgevoerd ten laste van het budget van de Gemeente Sint-Gillis die de betalingen zal uitvoeren met zijn eigen gelden en met de subsidie van Beliris, deze laatste is beperkt tot 3.125.000 EUR. § 2. De in artikel 1 bedoelde subsidie van Beliris zal aan de Gemeente Sint-Gillis worden betaald in meerdere variabele schijven in functie van de vorderingsstaat van de uit te voeren investeringen, en dit volgens de ordonanceringsvoorwaarden die gedefinieerd worden in artikel 8 van het protocolakkoord m.b.t. de tussenkomst van Beliris in de realisatie van het wijkcontract nr. 4.1.54.1 " Bosnie " te Sint-Gillis.

De vrijgave van elke voornoemde schijf van de subsidie moet uitdrukkelijk door de Gemeente Sint-Gillis worden aangevraagd door middel van in drievoud opgemaakte. § 3. De Directie Vervoerinfrastructuur van de FOD Mobiliteit en Vervoer, Voorlopig Bewindstraat 9-15, te 1000 Brussel, staat in voor de administratieve behandeling van de subsidie. Alle briefwisseling met betrekking tot de administratieve behandeling in het kader van dit besluit wordt naar het voornoemde adres gestuurd.

Art. 4.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2015.

FILIP Van Koningswege : Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse en Europese Zaken, belast met Beliris, D. REYNDERS

^