Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 juli 2016

Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 wordt de heer DAEMS Sébastien, geboren op 20 februari 1978, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juni 2015, met als titel Attaché - Communicatie en informatie op het Frans taalka Bij koninklijk besluit van 22 februari 2016 wordt Mevr. VAN DEN BRANDEN DE REETH Charlotte, geb(...)

bron
institut scientifique de sante publique
numac
2016024133
pub.
08/07/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SANTE PUBLIQUE


Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 25/09/2015 numac 2015204164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2015 houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « SIGeDIS » voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015022336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten wordt de heer DAEMS Sébastien, geboren op 20 februari 1978, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juni 2015, met als titel Attaché - Communicatie en informatie op het Frans taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling "Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid" - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 22 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/2016 pub. 07/03/2016 numac 2016000149 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 22 juni 2005 tot benoeming van Wim Claes als Staatscommissaris voor een onbepaalde periode, ter beslechting van de aanvragen tot schadeloosstelling wegens schade die veroorzaakt wordt door oorlogsfeiten type koninklijk besluit prom. 22/02/2016 pub. 07/03/2016 numac 2016000147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van Sandra Schroos als Staatscommissaris voor een onbepaalde periode, ter beslechting van de aanvragen tot schadeloosstelling wegens schade die veroorzaakt wordt door oorlogsfeiten sluiten wordt Mevr. VAN DEN BRANDEN DE REETH Charlotte, geboren op 18 december 1986, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2016, met als titel Attaché - Communicatie en informatie op het Frans taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling "Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid" - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 12/02/2016 numac 2016003059 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 02/02/2016 numac 2016024021 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016022045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, b), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten wordt Mevr. BOSSUYT Nathalie, geboren op 12 augustus 1972, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 december 2015, met als titel assistent in de klasse SW1 op het Nederlands taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling "Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid" - Hoofdbestuur.

Bij koninklijk besluit van 29 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/02/2016 pub. 22/03/2016 numac 2016022125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars type koninklijk besluit prom. 29/02/2016 pub. 16/03/2016 numac 2016024054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen type koninklijk besluit prom. 29/02/2016 pub. 18/03/2016 numac 2016024061 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 29/02/2016 pub. 31/03/2016 numac 2016024069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van laboratoria die kunnen worden belast met een bloedanalyse tot bepaling van het alcoholgehalte type koninklijk besluit prom. 29/02/2016 pub. 04/03/2016 numac 2016009101 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 29/02/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016024062 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 29/02/2016 pub. 26/11/2020 numac 2020043601 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten wordt de heer CEYSSENS Pieter-Jan, geboren op 19 februari 1982, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2016, met als titel assistent in de klasse SW1 op het Nederlands taalkader, bij de Federale wetenschappelijke instelling "Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid" - Hoofdbestuur.

^