Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 september 2015
gepubliceerd op 02 oktober 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022298
pub.
02/10/2015
prom.
03/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/03/2015022298/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, laatst gewijzigd bij de wet van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2013 pub. 15/01/2016 numac 2014015256 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 8 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977, zoals gewijzigd door de aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 20 april 1994 (2) (3) sluiten en § 2, laatst gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Overeenkomstencommissie bandagisten-verzekeringsinstellingen van 9 september 2014;

Overwegende dat door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle geen advies is geformuleerd binnen de termijn van vijf dagen, vermeld in artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat het betrokken advies dienvolgens met toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn gegeven;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 11 maart 2015;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, genomen op 16 maart 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 mei 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 26 juni 2015;

Gelet op het advies 57.780/2/V van de Raad van State, gegeven op 10 augustus 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 april 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 1, onder het opschrift "Incontinentiemateriaal", worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de zin opgenomen na de verstrekking 640172, wordt door de volgende zin vervangen: « De verstrekking 640172 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 640091, 640231 en 640916.» b) Na de verstrekking 640172, wordt de volgende verstrekking ingevoegd : "640231Set bevattende 5 ledigbare urine opvangzakken voor `s nachts (min 1.5 liter) met antirefluxklep, inclusief koppelstukken, leidingen en bedbevestigingssysteem, eveneens 5 ledigbare urinezakjes voor overdag met antirefluxklep, inclusief koppelstukken, leidingen en volledig bevestigingssysteem. . . . . . Y 27,41 Dotatie: 1set/maand LIJST 0231 De verstrekking 640231 is niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 640076, 640091 en 640172."; 2° In § 1, onder het opschrift « Stomamateriaal », in II., worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) In de titel van II., worden de woorden "en/of nefrostomie" in fine ingevoegd; b) In a), na de verstrekking 640835, wordt de volgende verstrekking ingevoegd: "640850 Zelfklevend ledigbaar of gesloten mini-urinezakje met peristomale beschermlaag, ongeacht de bijbehorende productattributen . . . . . Y 2,88 Dotatie : 60 stuks/3 maanden Lijst 0850 » ; c) In b), na de verstrekking 640894, worden de volgende verstrekkingen ingevoegd : "640953 Ledigbaar mini-urineopvangzakje met bevestigingssysteem (bv. opklikring), al of niet met antirefluxklep, ongeacht de overige bijbehorende productattributen . . . . . Y 2,88 Dotatie : 60 stuks/3 maanden Lijst 0953 640975 Gesloten mini-urinezakje met bevestigings- systeem (bv. opklikring) al dan niet met antirefluxklep ongeacht de overige bijbehorende productattributen . . . . . Y 2,88 Dotatie : 60 stuks/3 maanden Lijst 0975"; d) De volgende bepalingen worden in fine ingevoegd : "d) Urine opvangzakje voor overdag te gebruiken in combinatie met ééndelige of tweedelige systemen 640990 Ledigbaar urine-opvangzakje voor overdag, met antirefluxklep, inclusief koppelstukken, leidingen en bevestigingssystemen, nodig voor 3 maanden, ongeacht de overige bijbehorende productattributen .. . . . Y 2,75 Dotatie : 20 stuks/3 maanden LIJST 0990"; 3° In § 1, onder het opschrift "Stomamateriaal", in III., worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) De verstrekking 641071 wordt vervangen door de volgende verstrekking : "641071 1 gram beschermpasta in de vorm van pasta, ring of gedeeltelijke ring of aanpasbare vorm .. . . . Y 0,21 Dotatie : maximum 120 gr/3 maanden LIJST 1071"; b) De verstrekking 641093 wordt vervangen door de volgende verstrekking : "641093 1 gram absorberende poeder .. . . . Y 0,23 Dotatie : maximum 55 gr/6 maanden LIJST 1093"; 4° In § 1, onder het opschrift "Stomamateriaal", in IV., wordt 2° vervangen door de volgende bepalingen : "2° Bij een ingestulpt - of ingetrokken stoma waar de convexe plaat toelaat de randen adequaat te volgen en zo de afloop van de ontlasting in het zakje verzekert a) Eendelig systeem 641454 Gesloten zelfklevend opvangzakje, voorzien van een convexe peristomale beschermlaag die een afstand van minstens 4 mm heeft tussen de onderkant van de huidplaat en de maximale buitendiepte van de vervorming van de huidplaat, ongeacht de bijbehorende produktattributen .. . . . Y 2,62 Dotatie : 1° 180 stuks/3 maanden, indien niet gebruikt in combinatie met andere systemen 2° 90 stuks/3 maanden, indien gecombineerd gebruikt met andere opvang- of continentiesystemen LIJST 1454 641476 Ledigbaar zelfklevend opvangzakje voorzien van een convexe peristomale beschermlaag die een afstand van minstens 4 mm heeft tussen de onderkant van de huidplaat en de maximale buitendiepte van de vervorming van de huidplaat, ongeacht de overige bijbehorende produktattributen.. . . . . Y 3,58 Dotatie : 90 stuks/3 maanden LIJST 1476 641491 Ledigbaar zelfklevend urine-opvangzakje met peristomale beschermlaag die een afstand van minstens 4 mm heeft tussen de onderkant van de huidplaat en de maximale buitendiepte van de vervorming van de huidplaat, voorzien van geïntegreerde antirefluxsystemen, ongeacht de overige bijbehorende produktattributen . . . . . Y 5,37 Dotatie : 60 stuks/3 maanden LIJST 1491 b) Tweedelig systeem 641513 Convexe peristomale beschermschijf, die een afstand van minstens 4 mm heeft tussen de onderkant van de huidplaat en de maximale buitendiepte van de vervorming van de huidplaat, met bevestigingssysteem (bv.opklikring), ongeacht de overige bijbehorende productattributen . . . . . Y 7,38 Dotatie : 45 stuks/3 maanden LIJST 1351"; 5° In § 9, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het tweede lid, worden de woorden "bij urineverlies langs natuurlijke weg" in fine ingevoegd; b) tussen het tweede lid en het derde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende als volgt : "De verstrekkingen 640076 (ledigbaar urinezakje voor overdag), 640091 (ledigbare urinezak voor `s nachts) en 640172 (container voor `s nachts) zijn eveneens vergoedbaar in het geval van urinaire incontinentie bij urineverlies langs niet-natuurlijke weg, zoals bij het gebruik van een verblijfssonde, of in het geval van een nefrostomie of een urostomie, ..."; c) in het vroegere derde lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden "(colo-, ileo- of, ureterostomie) » vervangen door de woorden « (colo, ileo-, uretero, cysto- of nefrostomie)";d) na het vroegere vierde lid, dat het vijfde lid wordt, wordt een lid ingevoegd, luidende als volgt : "Een peristomale convexe plaat (641454, 641476, 641491 en 641513) heeft minstens een afstand van 4mm tussen de onderkant van de huidplaat en de maximale buitendiepte van de vervorming van de huidplaat.Het materiaal moet voldoende rigide zijn om de convexiteit te behouden."; e) het vroegere zevende lid, dat het negende lid wordt, wordt opgeheven;6° paragraaf 10 wordt vervangen als volgt : " § 10.Om door de verzekering te worden vergoed moeten de stomaverzorgingsproducten en de producten voor urinaire incontinentie zijn opgenomen op de lijsten van aangenomen producten goedgekeurd door het Verzekeringscomité op voorstel van de Overeenkomstencommissie bandagisten-verzekeringsinstellingen."; 7° In § 25, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het eerste lid wordt vervangen als volgt : "Om door de ziekteverzekering te worden vergoed moeten de volgende producten zijn opgenomen op de lijsten van aangenomen producten goedgekeurd door het Verzekeringscomité op voorstel van de Overeenkomstencommissie bandagisten - verzekeringsinstellingen : a) externe borstprothesen b) handschoenen en armkousen c) therapeutische elastische beenkousen d) stoma- en incontinentiemateriaal"; b) tussen het zesde lid en het zevende lid, wordt een lid ingevoegd, luidende als volgt : "De overeenkomstencommissie bandagisten-verzekeringsinstellingen bepaalt- op basis van medische karakteristieken, technische en functionele beschrijvingen in het aanvraagdossier - of het product kan worden opgenomen onder de gevraagde lijstnummer."; c) na het vroegere zevende lid, dat het achtste lid wordt, wordt een lid ingevoegd, luidende als volgt : "De overeenkomstencommissie bandagisten - verzekeringsinstellingen zal de goedkeuring van het product voorleggen aan het Verzekeringscomité van de ziekte-en invaliditeitsverzekering.".

Art. 2.§ 1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. § 2. Met betrekking tot de inwerkingtreding van dit besluit gelden de volgende overgangsbepalingen : 1° De verstrekkingen, de toepassingsregels en de erbijgaande lijst van de voor vergoeding aangenomen producten, voor zover het de convexe platen betreft, zoals omschreven vóór de inwerkingtreding van dit besluit blijven van toepassing tot op het ogenblik dat de lijst in toepassing van artikel 1, 4°, van dit besluit in werking treedt.2° De verstrekking 641513 kan ten vroegste aangerekend worden op de eerste dag na het einde van de geldigheidsduur van de dotatie betreffende verstrekking 641351 die vroeger aan de rechthebbende werd afgeleverd.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Mevr. M. DE BLOCK

^