Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 september 2015

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 september 2015, is benoemd tot griffier bij het arbeidshof Antwerpen, Mevr. de Smalen, A., secretaris bij het parket Antwerpen. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009480
pub.
16/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015022336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015024216 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2010 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015011352 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor boekhoudkundige normen sluiten, is benoemd tot griffier bij het arbeidshof Antwerpen, Mevr. de Smalen, A., secretaris bij het parket Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 30 augustus 2015 zijn benoemd tot : - in de klasse A3 met de titel van hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank Luik, Mevr. Smet, M., hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luik : - Mevr. Herkenne, A. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Spriet, C. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Pahaut, A. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - de heer Rouelle, A. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Ritella, I. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - in de klasse A3 met de titel van hoofdsecretaris van het arbeidsauditoraat Luik, Mevr. Vanempten, N., secretaris bij het parket van het arbeidshof te Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^