Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 september 2015
gepubliceerd op 28 september 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2010 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024216
pub.
28/09/2015
prom.
03/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010024018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor verpleegkunde sluiten houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikel 2, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, en artikel 2bis, ingevoegd bij de wet van 17 juli 1997 en gewijzigd bij de wet van 3 mei 2003;

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 55;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/2010 pub. 03/02/2010 numac 2010024018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor verpleegkunde sluiten houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 16 september 2013;

Overwegende dat de afwijking op artikelen 2 en 2bis van de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gemotiveerd is door het feit dat de voordragende instanties over onvoldoende mannelijke leden beschikken;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd als plaatsvervangend lid op voordracht door de representatieve beroepsverenigingen en organisaties die de beoefenaars van de verpleegkunde vertegenwoordigen, de heer Surmont, Kurt, 8800 Roeselare, ter vervanging van mevrouw Menten, Annemie, 9300 Aalst, ontslagnemend als plaatsvervangend lid, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 2.Wordt benoemd als plaatsvervangend lid op voordracht door de representatieve beroepsverenigingen en organisaties die de beoefenaars van de verpleegkunde vertegenwoordigen, mevrouw Brasseur, Sophie, 1785 Merchtem, ter vervanging van mevrouw Claus, Michèle, 9772 Wannegem, ontslagnemend als plaatsvervangend lid, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 3 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

^